บริษัท สยาม แพนนาเซีย เฮิร์บส จำกัด ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคณะสหเวชศาสตร์ มห...

บริษัท สยาม แพนนาเซีย เฮิร์บส จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจากกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แบรนด์ “ต้นยา” ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในแผนงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research...

ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

การประชุมหารือเรื่องการจัดตั้ง “สมาคมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการประชุมหารือเรื่องการจัดตั้ง “สมาคมศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า...

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ...

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ล่วงพ้น รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณภัทร ปิยะนีรนาท รองคณบดีฝ่า...

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เริ่มแล้ววันนี้่ รอบที่...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 - 12 มกราคม 2567สมัครเรียน/รายละเอียดการสมัคร https://grd.buu.ac.th/?page_id=1249รายละเอียดหลักสูตร http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/ต...

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566ติดต่อได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 038-102700 ต่อ 705 หรือ 707 หรือที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

กำหนดการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดการรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2566 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพาhttp://regservice.buu.ac.th/index.html

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหา...

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและแพทย์แผนไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยบูรพาโดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง “การนวดแบบรีเฟล็กโซโลยี: กลไกด้านพยาธิสรีรวิทยาต่อร่างก...

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างประจำคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัคร คัดเลือกบุคคลที่สนใจเข้าร่วมทำงานกับคณะสหเวชศาสตร์ตำแหน่ง ช่างประจำคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติ วุฒิขั้นต่ำ ปวช. หรือ ปวส. อายุไม่เกิน 35 ปีสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567รายละเ...

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์สอบถามเพิ่มเติมที่ 06 4746 7547 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ
ไม่พบข้อมูล

นักศึกษาพยาบาลจาก Norwegian University of Science and Technology ประเทศนอร์เวย์ ...

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ล่วงพ้น รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ผู้แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยบูรพา และ คลิน...

ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

โรงเรียนศรีสุวิช จ. ชลบุรี ได้เข้าเรียนในคาบเรียน Track : ปฏิบัติการกายวิภาคศาสต...

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู และนักเรียน Track แพทยศาสตร์และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสุวิช จ. ชลบุรี ได้เข้าเรียนในคาบเรียน Track : ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) ในระบบต่างๆ ดังนี้ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิ...

ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม "ค่ายห้องเรียนพิเศ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม "ค่ายห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย" ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษาร่างอ...

ประกาศวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ Version 4.0

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ Version 4.0

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2670 (ร่าง)

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2670 (ร่าง)

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2569 (ฉ...

แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2569(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศ...

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศจำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาทรายละเอียดดังภาพแนบ

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตัระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติจำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาทรายละเอียดดังภาพแนบ

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ
ไม่พบข้อมูล