นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุน CCU Internship 2024 เพื่อ...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุน CCU Internship 2024 เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานวิจัย ณ College of Science, National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน ระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน – 30 ...

ประกาศวันที่ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณ KAKEYU-MISAYAMA...

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นางสาวปิยาภรณ์ เกตุแก้ว และ นางสาวภาวิณี เชิงเอี่ยม ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในรายวิชา Clinical Practicum II (การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 2) ณ KAKEYU-MI...

ประกาศวันที่ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบุคลากรสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บร...

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้การต้อนรับผู้แทนบริษัท และนิสิตใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบุคลากรสุขภาพระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัทดาวเฮือง กรุ๊ป จำกัด ส...

ประกาศวันที่ : 2 เมษายน พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เริ่มแล้ววันนี้ รอบที่ ...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567ตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤษภาคม 2567สมัครเรียน/รายละเอียดการสมัคร https://grd.buu.ac.th/?page_id=1249รายละเอียดหลักสูตร http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/ติดต่อได้ที่ บัณ...

ประกาศวันที่ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เริ่มแล้ววันนี้ รอบที่ ...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 เมษายน 2567สมัครเรียน/รายละเอียดการสมัคร https://grd.buu.ac.th/?page_id=1249รายละเอียดหลักสูตร http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/...

ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เริ่มแล้ววันนี้่ รอบที่...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 - 12 มกราคม 2567สมัครเรียน/รายละเอียดการสมัคร https://grd.buu.ac.th/?page_id=1249รายละเอียดหลักสูตร http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/ต...

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

“โครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมห้องปฎิบัติการอาจารย์ให...

“โครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมห้องปฎิบัติการอาจารย์ใหญ่ และการศึกษาวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ในการศึกษากระดูกและร่างอาจารย์ใหญ่”โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร...

ประกาศวันที่ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหา...

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและแพทย์แผนไทยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยบูรพาโดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง “การนวดแบบรีเฟล็กโซโลยี: กลไกด้านพยาธิสรีรวิทยาต่อร่างก...

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์(รังสีเทคนิค)สังกัดสำนักงานการศึกษาจำนวน 5 อัตรากำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวันที่ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างประจำคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัคร คัดเลือกบุคคลที่สนใจเข้าร่วมทำงานกับคณะสหเวชศาสตร์ตำแหน่ง ช่างประจำคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติ วุฒิขั้นต่ำ ปวช. หรือ ปวส. อายุไม่เกิน 35 ปีสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567รายละเ...

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์สอบถามเพิ่มเติมที่ 06 4746 7547 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ
ไม่พบข้อมูล

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนิสิตสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั...

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยในงานโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภายในงานนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วม...

ประกาศวันที่ : 2 เมษายน พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ งาน Byenior party คณะสหเวชศาสตร์

เมื่อเสาร์วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ Byenior party เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างว่าที่บัณฑิต คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน และสร้างความเข้มแข็งก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัย ...

ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา วิช...

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทางโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ในการนี้นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ได้รับความอน...

ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ Version 4.0

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ Version 4.0

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2670

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2567-2670 (ร่าง)

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2569 (ฉ...

แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2569(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

ผลการเลือกตั้ง นายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 256...

ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567ผลการเลือกตั้ง ได้แก่ นางสาวธิณัฐฏา มีกง และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศวันที่ : 21 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศ...

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศจำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาทรายละเอียดดังภาพแนบ

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำเสนอผลงานของนิสิตัระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติจำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาทรายละเอียดดังภาพแนบ

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนก...

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 รัชชานนท์ สุขประเสริฐ นิสิตในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีและปริญญาโท (รุ่นที่ ๑) หลักสูตร วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์) เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน การทำวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...

ประกาศวันที่ : 2 เมษายน พ.ศ. 2567, โดย : กิตติ

กิจกรรม

โครงการสหเวชฯ สืบสานวัฒนธรรมไท...

เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ในวันศุกร์ที่ 5 เ...

Open House AHS BUU

ระหว่างที่ 10, 16 และ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการ Open House AHS BUU โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุลวรา พูลผ...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณี...

ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงก...