นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 36 คน โดยการดูแลของอาจารย์กุลภัสสร์  สายทอง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม  ผศ.ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์ และดร.ธนพรรณ  เสียงแจ่ม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ และมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างยิ่ง