นักเรียนโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง เข้าร่วมฟังการแนะแนวหลักสูตร และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน แกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง  จำนวน 180 คน ได้ เข้าร่วมฟังการแนะแนวหลักสูตร และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ท่านคณบดี ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

Read more

นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 109 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร. วิทูร ขาวสุข อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร. ปริญญาพร

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ

   คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillator : AED) ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106)

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง ต.แสนสุข 

Read more

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่สุนีย์ บุญฉลอง

  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยอาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ดร.เพชรัตน์  พานทอง นางสาวระชา  เมืองสุวรรณ์ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน  ได้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่สุนีย์  บุญฉลอง

Read more

คณะกรรมการประจำหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงและฟังผลการประเมินหลักสูตร

   เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 รศ.พิริยา ศุภศรี และ อ.ทัศวิญา  พัดเกาะ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ห้องประชุม MS106 คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงและฟังผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรฯ คือ ระดับ

Read more

อาจารย์อลงกต สิงห์โต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  อาจารย์อลงกต สิงห์โต อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) วิจัย ครั้งที่ 12 “Research and Innovation for Quality of Life Improvement”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13

Read more

คณะสหเวชศาสตร์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณสมบัติการสมัคร    กำหนดการรับสมัคร คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์  

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร.

Read more