คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง ต.แสนสุข 

Read more

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่สุนีย์ บุญฉลอง

  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยอาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ดร.เพชรัตน์  พานทอง นางสาวระชา  เมืองสุวรรณ์ และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน  ได้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ใหญ่สุนีย์  บุญฉลอง

Read more

คณะกรรมการประจำหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงและฟังผลการประเมินหลักสูตร

   เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 รศ.พิริยา ศุภศรี และ อ.ทัศวิญา  พัดเกาะ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ห้องประชุม MS106 คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงและฟังผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรฯ คือ ระดับ

Read more

อาจารย์อลงกต สิงห์โต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  อาจารย์อลงกต สิงห์โต อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) วิจัย ครั้งที่ 12 “Research and Innovation for Quality of Life Improvement”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13

Read more

คณะสหเวชศาสตร์รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณสมบัติการสมัคร    กำหนดการรับสมัคร คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์  

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร.

Read more

อาจารย์และนิสิตสาขาโภชนบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานโภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 6

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์อลงกต สิงห์โต อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล และอาจารย์นริศา เรืองศรี พร้อมด้วยนิสิตสาขาโภชนบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานโภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 6 โดยในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ และมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ UAD-202 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงานและศึกษาต่อ ในด้านบุคลิกภาพ การเขียน Resume อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตและคณาจารย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

Read more

นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยองเข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 58 คน โดยการดูแลของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม  ผศ.ดร.

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้า อาคาร 50 ปี (อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเหตุ : ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

Read more