นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยองเข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 58 คน โดยการดูแลของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม  ผศ.ดร.

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร วันสงกรานต์ 2561 ของมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้า อาคาร 50 ปี (อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเหตุ : ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมการเรียนการสอนและคลินิคกายภาพบำบัดจาก Wenzhou Medical University

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฯ และประธานสาขาฯ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ Mr. Zhang Dan Ying (Head of Rehab

Read more

นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 36 คน โดยการดูแลของอาจารย์กุลภัสสร์  สายทอง ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม  ผศ.ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์ และดร.ธนพรรณ  เสียงแจ่ม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ และมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างยิ่ง

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน ได้รับการโหวตเป็นรองอันดับ1 ขวัญใจบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับการโหวตเป็นรองอันดับ1 ขวัญใจบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561 ในงานสังสรรค์ประจำปี “มหาวิทยาลัยแห่งความรัก” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 ณ ศาลาลานรมณีย์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

Read more

นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวในกีฬาเทา-ทองเกมส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพา ได้เข้าแข่งขันกีฬาเทา-ทองเกมส์ โดยนางสาวจีรนันท์ สุทธิอาจ สาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 แบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยว

Read more

นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพา ได้รับรางวัล ในการประกวดดาว-เดือน กายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 25

นิสิตกายภาพบำบัด ม.บูรพา ได้เข้าร่วมงานกายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับรางวัล การประกวดดาว-เดือน กายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 25 ดังนี้ 1. นางสาวชาลิสา ตั้งศิวนนท์ นิสิตชั้นปีที่ 1

Read more

กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ (จ๊างน้อยเกมส์) ครั้งที่ 21

นางสาวจีรนันท์ สุทธิอาจ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แบตมินตันหญิงเดี่ยว กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ (จ๊างน้อยเกมส์) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ทุกชั้นปี

Read more

คณะสหเวชศาสตร์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสหเวชศาสตร์นำโดย ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร และอ.ทัศวิญา พัดเกาะ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018)

Read more

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจาก Management and Science University เข้าร่วมทำวิจัยที่คณะสหเวชศาสตร์

Subashini Nadaraja นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี จาก Management and Science University ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าร่วมทำวิจัยทางด้าน Antimicrobial activity test  ที่คณะสหเวชศาสตร์ ภายใต้การดูของ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณะสหเวชศาสตร์ และ ภญ.

Read more