หน้าที่และความรับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนิสิต

 

      คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านการศึกษาวิจัย สาเหตุ ปัจจัย กลไกการก่อโรค การดาเนินโรค การวินิจฉัยโรค การบาบัด และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร โดยได้รับการจัดตั้งส่วนงานคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ปัจจุบันคณะสหเวชศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค และหลักสูตรกายภาพบาบัดบัณฑิต
      ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิยาลัยบูรพา ว่าด้วยกิจกรรมนิสิต พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์) คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตได้ปฏิบัติหน้าที่กากับดูแลการทางานของสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ โดยสโมสรนิสิตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานกับนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี สามารถเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน การสอนของคณาจารย์ สวัสดิการ กิจกรรมอื่น ๆ ของนิสิต ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การประกันคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งผดุงไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัยบูรพา
      ฝ่ายกิจการนิสิตรับผิดชอบดาเนินงานส่งเสริม และพัฒนานิสิตให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา โดยทาหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบายกับคณะต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานด้านกิจการนิสิต เพื่อช่วยเหลือสร้างความพร้อมให้แก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียน โดยการจัดให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหา อุปสรรค ของนิสิตระหว่างการศึกษา เพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ ได้แก่ การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา บริการ หอพัก บริการรักษาพยาบาล บริการให้คาปรึกษา บริการจัดหางาน ฯลฯ
     นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นิสิตได้มีการฝึกฝน และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการทางาน ภาวะการเป็นผู้นาที่ดี การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกากับดูแลความมีระเบียบวินัยของนิสิต เพื่อการอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน และทากิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข

         1) ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิต เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านประสบการณ์วิชาการ และวิชาชีพแก่นิสิต
         2) ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักใช้สิทธิ และหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย โดยฝึกและปลูกฝังนิสิตให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น
         3) ฝึกการเป็นผู้นาทางสังคม เสียสละ บาเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทุกด้าน เพื่อความเจริญและความมั่นคงของประเทศ
         4) ส่งเสริมความสามัคคี บุคลิกภาพ พลานามัย ความมีน้าใจนักกีฬา และสวัสดิการส่วนรวมของนิสิต
         5) เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนิสิตของมหาวิทยาลัย และต่อสถาบันอื่น
         6) ส่งเสริม ปลูกฝัง และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
         7) ส่งเสริมให้นิสิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งดีงาม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
         8) ผดุง และดาเนินการ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของคณะสหเวชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา
        1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ครบถ้วน และสอดคล้องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
        2) ปลูกฝังให้นิสิต และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ มีจิตสานึกที่ดี ดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
        3) ให้บริการ และสวัสดิการ ประสานงาน ให้คาปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดแก่นิสิต
        4) ส่งเสริมให้นิสิตมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรักชาติเป็นที่ตั้ง และสร้างประโยชน์แก่สังคม
        1) ดาเนินการสนับสนุนให้นิสิตทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกาหนดจัดขึ้นทั้งภาคต้น และภาคปลาย ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้นิสิตเป็นบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
        2) จัดให้มีกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ไหว้ครู ลอยกระทง ตักบาตรวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา พิธีพระราชทานเพลิงผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ทาบุญขึ้นปีใหม่คณะสหเวชศาสตร์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ เป็นต้น
        3) จัดบริการด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพในงานปัจฉิมนิเทศ
        4) ประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ มหาวิทยาลัย จัดมอบเกียรติบัตร รณรงค์การแต่งกายเครื่องแบบนิสิต ตลอดปีการศึกษา
        5) จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ทั้งทุนการศึกษาภายใน และทุนการศึกษาภายนอก
        6) ดาเนินการหักคะแนนความประพฤตินิสิต โดยคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต และตักเตือนนิสิต เมื่อกระทาผิดวินัย
        7) สนับสนุนให้นิสิตสร้างผลงานนิสิตในรูปแบบสร้างสรรค์ หรือการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
        1) ส่งเสริมให้นิสิตร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความเสียสละ การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การมีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นา เป็นต้น
        2) ให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทากิจกรรมของนิสิต
        3) สนับสนุนในด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม
        4) สนับสนุนในด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เช่น รถยนต์ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น
        5) นาคณาจารย์ออกตรวจเยี่ยมดูและความเรียบร้อย และให้คาปรึกษาแก่นิสิตที่ไปทากิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่
          กิจกรรมชุมนุม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความต้องการของนิสิต เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของนิสิตให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางสังคม และปลูกฝังจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงมีนโยบายให้นิสิตได้แสดงความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง โดยชุมนุมกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นต้องมีลักษณะดาเนินงานอย่างน้อยในด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
        1. กิจกรรมวิชาการ
        2. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
        3. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
        4. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
          ในการจัดกิจกรรมของนิสิต ต้องดาเนินการหามาตรการควบคุมดูแลให้การจัดกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น การควบคุมประกอบไปด้วย
        1. อาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สภาพแวดล้อมและสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานของประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเป็นสาคัญ อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่สนใจ และยินดีในการที่จะช่วยให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรมของนิสิต เหมือนกับการจัดการเรียนการสอน ควรให้อิสระแก่นิสิตในการจัดกิจกรรมดาเนินงาน อาจารย์เป็นเพียงให้คาปรึกษาในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ในขณะเดียวกันอาจารย์ที่ปรึกษาต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับนิสิตอย่างเป็นกันเองเพื่อความสะดวกในการศึกษาแนวคิด และติดตามการดาเนินงานได้ทันท่วงที เพื่อเตรียมป้องกันปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม
        2. การควบคุมรายรับ-รายจ่าย เป็นการฝึกให้นิสิตรู้จักการจัดทางบประมาณบัญชีรายรับ-รายจ่าย อย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมให้คาแนะนา ฝึกให้นิสิตรู้จักใช้งบประมาณอย่างถูกต้อง ไม่ผิดวัตถุประสงค์
        3. การควบคุมเวลา สถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ที่นิสิตใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม จะต้องหาผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบ และอานวยความสะดวกให้นิสิต เพื่อให้กิจกรรมนั้น ๆ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย