คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรคณะ

 

คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์

   
   
   

1.นางสาวพัทธ์ธีรา ปิติทรัพย์สกุล
นายกสโมสรนิสิต

   
         
 

 

2.นายเดชา วัฒนาประดิษฐชัย
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา

 

3.นางสาวพิชญาภา สุขมาก รองอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา

 

4.นางสาวกนกวรรณ ประจงจัด
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

         
 

 

5.นางสาวจุฑามาศ นิ่มนวล
อุปนายกฝ่ายบริหารและวางแผน

 

6.นายศตรัตน์ มหิทธิภาคย์
อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

7.นายต้นกล้า เตชะดำรงธรรม
รองอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

         
 
 

8.นางสาวศมิตานัน ลิ้มสกุลทิพย์
อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

9.นายรัชชานนท์ สุขประเสริฐ
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

10.นางสาวชนม์นิภา ประเสริฐศรี
ประธานฝ่ายวิชาการ

         
 
 

11.นางสาวจุฑามาศ รักญาติ
ประธานฝ่ายปฏิคม

 

12.นางสาวพรชิตา วิสุทธิ
ประธานฝ่ายการเงิน

 

 13.นางสาวกมลชนก กนกกาญจนานนท์
รองประธานฝ่ายการเงิน

         
 
 

14.นางสาวภคจิรา ทาอุบล
ประธานฝ่ายประเมินผลและการพัฒนา

 

15.นางสาวภัทธิณี วัชรปัญจมาศ
ประธานฝ่ายพยาบาล

 

16.นางสาววิกานดา ฉิมเล็ก
ประธานฝ่ายสวัสดิการ

         
 
 

17.นางสาวพิรญาร์ พงศ์รัตนวารี
ประธานฝ่ายพัสดุ

 

18.นางสาวปิยะพัฒน์ สอิ้ง
ประธานฝ่ายสถานที่

 

19.นางสาวพิชชาพร คุ้มคง
รองประธานฝ่ายสถานที่

         
 
 

20.นายมงคล ลาหิรัญ
ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

 

21.นางสาวพิชชาพร สุรางคนางค์
รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

 

22.นายจิระวุฒิ ทองโยธา
ประธานฝ่ายแสงเสียง

         
 
 
 

23.นางสาวพิมพ์ชนก อิศรางกูล ณ อยุธยา
ประธานฝ่ายดิจิมิเดีย

 

24.นางสาวภัทรวดี ใจบาน
ประธานฝ่ายดิจิมิเดีย

 

25.นางสาวปวีณา ทองดีนอก
ประธานฝ่ายศิลป์

         
 
 
 

26.นางสาวนรมน เขียนสาร
ประธานฝ่ายกีฬา

 

27.นางสาวพลอย พันธุ์ดี
ประธานฝ่ายผู้นำเชียร์

 

28.นายพีรพัฒน์ แสงฉาย
ประธานฝ่ายหลีดแดนซ์

         
 
 
 

29.นางสาวชนากานต์ บำรุงตัว
ประธานฝ่ายสันทนาการ

 

30.นางสาวภัทราวรรณ ทองสอาด
ประธานฝ่ายแสตนเชียร์

 

31.นางสาวณัฐกฤตา กาญจนพังคะ
ประธานฝ่ายกิจกรรมและการแสดง

         
   
   
   

32.นางสาวณัฏฐนันท์ นกจันทร์
เลขานุการ