คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรคณะ

 

คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์

   
   
   

1.นายรัชชานนท์ สุขประเสริฐ
นายกสโมสรนิสิต

   
         
 

 

2.นางสาวชนม์นิภา ประเสริฐศรี
อุปนายกฝ่ายวิชาการ

 

3.นางสาวภคจิรา ทาอุบล
อุปนายกฝ่ายบริหารและวางแผน

 

4.นางสาวนรมน เขียนสาร
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา

         
 

 

5.นางสาวภัทราวรรณ ทองสอาด
รองอุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา

 

6.นายจิระวุฒิ ทองโยธา
อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

7.นางสาวพิมพ์ชนก อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

         
 
 

8.นางสาวพิชชาพร คุ้มคง
อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

9.นางสาวจุฑามาศ รักญาติ
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

10.นางสาวมาฆ ผ่องจิตต์
ประธานฝ่ายวิชาการ

         
 
 

11.นางสาวสัจพร งามศิลป์
ประธานฝ่ายปฏิคม

 

12.นางสาวกมลชนก กนกกาญจนานนท์
ประธานฝ่ายการเงิน

 

13.นายกฤษณะ เป็งป้อ
รองประธานฝ่ายการเงิน

         
 
 

14.นางสาวณัฐณิชา พูนโภค
ประธานฝ่ายประเมินผลและการพัฒนา

 

15.นางสาวจตุพร ขาวเจริญ
ประธานฝ่ายพยาบาล

 

16.นางสาวณัฐกฤตา กาญจนพังคะ
ประธานฝ่ายสวัสดิการ

         
 
 

17.นางสาวจีระนันท์ มั่งนิมิตร
ประธานฝ่ายพัสดุ

 

18.นางสาวปวีณา ทองดีนอก
ประธานฝ่ายสถานที่

 

19.นางสาวสุกัลย์ สิริพฤกษ์เสถียร
รองประธานฝ่ายสถานที่

         
 
 

20.นายมงคล ลาหิรัญ
ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

 

21.นางสาวพิชชาพร สุรางคนางค์
รองประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

 

22.นางสาวพิมพ์นิภา พรจิรวิทยากุล
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

         
 
 

23.นางสาวกรกนก คงพราหมณ์
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

 

24.นายภฤศ สมบัติวัฒนกุล
ประธานฝ่ายแสงเสียง

 

25.นางสาวภัทรวดี ใจบาน
ประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย

 
 

26.นางสาวคีตภัทร คะใจ
รองประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย

 

27.นางสาวนาริสา ถาอิน
รองประธานฝ่ายดิจิทัลมีเดีย

 

28.นายวริศ เอี่ยมท่าไม้
ประธานฝ่ายศิลป์

 
 

29.นางสาวฐิตารีย์ ดวงตัน
ประธานฝ่ายกีฬา

 

30.นางสาวสุชานันท์ ฐิรายุวัฒน์
ประธานฝ่ายผู้นำเชียร์

 

31.นางสาววรกมล จออนันต์
ประธานฝ่ายลีดแดนซ์

32.นางสาวเมย์ฟ่ง ซึง
ประธานฝ่ายสันทนาการ

33.นางสาวสุชานันท์ อมรศิริวิชญ์
ประธานฝ่ายสแตนเชียร์

34.นางสาวณัฎฐากัญญา ขวัญอยู่
ประธานฝ่ายกิจกรรมและการแสดง
 
35.นางสาวพลอย พันธุ์ดี
เลขานุการ