คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรคณะ

 

คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ปี 2560

   
   
   

1.นายอัชฌาวิทย์ เกียรติเลิศธรรม
นายกสโมสรนิสิต

   
         
 

 

2.นายเนติพงศ์ ฉัตรไทย
อุปนายกฝ่ายวิชาการและกีฬา

 

3.นายราชันย์ อ่อนจิต
อุปนายกฝ่ายวางแผน

 

4.นายกิตติภูมิ รอดทยอย
อุปนายกฝ่ายดำเนินการ

         
 

 

5.นางสาวอลิษา ใจเพ็ชร์
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม

 

6.นางสาวกัลย์สุดา  โกมลสิทธิชัย
ประธานฝ่ายกีฬา

 

7.นายศุภวิชญ์ บุญเกื้อ
ประธานฝ่ายวิชาการ

         
 
 

8.นายณรงค์ศักดิ์ รันทร
ประธานฝ่ายการเงิน

 

9.นางสาวภัทรวรินทร์ พิพัฒนดิลก
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

10.นายสราวุธ ราชจันทร์
ประธานฝ่ายประเมินการพัฒนา

         
 
 

11.นายศุภนันท์ จันทร์ทรัพย์
ประธานฝ่ายพัสดุ

 

12.นางสาวณัฏฐ์กัญน์ ศรีงามพชรสกุล
ประธานฝ่ายปฏิคม

 

13.นายศศิศ พูลเกตุ
ประธานฝ่ายแสงเสียง

         
 
 

14.นายศิรวิทย์ หมั่นคำ
ประธานฝ่ายสถานที่

 

15.นางสาวอนันตญา พุฒพิมพ์
ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

 

16.นางสาวกฤติยา  สินนิธิถาวร
ประธานฝ่ายลีดแดนซ์

         
 
 

17.นายฐิติคุณ สุทธิสินทอง
ประธานฝ่ายสันทนาการ

 

18.นางสาวบุศราภรณ์  วงษ์สะอาด
ประธานฝ่ายผู้นำเชียร์

 

19.นางสาวสิริวิมล อินทร์กลับ
ประธานฝ่ายแสตนเชียร์

         
 
 

20.นางสาววัชราภรณ์ เบ็ญจมภิญโญ
ประธานฝ่ายศิลป์

 

21.นายสุทิวัส เต่าทองคำ
ประธานฝ่ายกิจกรรมและการแสดง

 

22.นางสาวจิราวรรณ เพ็ชรรัตน์
ประธานฝ่ายพยาบาล

         
     
23.นางสาวพัชริดา ดีแป้น
ประธานฝ่ายสวัสดิการ
 

 

 

24.นางสาววทันยา สุวานิช
เลขานุการ