คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิตและสโมสรคณะ

 

คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ปี ๒๕๕๘

นายทศพล สุทธิพิบูลย์
นายกสโมสรนิสิต

2.นายวรเมธี มีปาน
อุปนายกฝ่ายบริหารและวางแผน

3.นางสาวสุธินันท์ อ่อนอ่วม
อุปนายกฝ่ายวิชาการและกีฬา

4.นายเอกภพ บุญยาสัย
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและบาเพ็ญประโยชน์

5.นางสาวธมลวรรณ อุตรวิเชียร
เลขานุการ

6.นายประยงค์ จันนะรา
ประธานฝ่ายการเงิน

7.นางสาวธารารัตน์ อุทธา
ประธานฝ่ายพยาบาล

8.นางสาววนัชพร นิวรณ์
ประธานฝ่ายสวัสดิการ

9.นายสราวุธ ราชจันทร์
ประธานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์์

10.นายกิตติภูมิ รอดทะยอย
ประธานฝ่ายแสงเสียง

11.นายราชันย์ อ่อนจิต
ประธานฝ่ายสถานที่

12.นายนฤดล จาปาทอง
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

13.นางสาวอลิษา ใจเพ็ชร์
ประธานฝ่ายปฏิคม

14.นางสาวณัฐธิดา คาพวง
ประธานฝ่ายประเมินผลและพัฒนา

15.นายวศิน เชยชื่น
ประธานฝ่ายพัสดุ

16.นายเนติพงศ์ ฉัตรไทย
ประธานฝ่ายวิชาการ

17.นายอัชฌาวิทย์ เกียรติเลิศธรรม
ประธานฝ่ายกีฬา

18.นางสาวณัฐวีณ์ ทัศนาธนพงษ์
ประธานฝ่ายกิจกรรมและการแสดง

19.นางสาวปนัดดา โมอิน
ประธานฝ่ายแสตนเชียร์

20.นางสาวณัทปภา อยู่ในธรรม
ประธานฝ่ายสันทนาการ

21.นางสาววริษฐา ธนาวุฒิ
ประธานฝ่ายลีดแดนซ์

22.นางสาวศรีแรม คาฟ้อง
ประธานฝ่ายผู้นาเชียร์

23.นางสาวจิราวรรณ เพ็ชรรัตน์
ประธานฝ่ายศิลป์