งานวิจัย

 

   งานวิจัย
1.รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ 2.ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข 3.ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
4.ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
5.ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส 6.ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล

7.ดร.วิทูร ขาวสุข 8.ดร.กุลวรา พูลผล 9.ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
 10.ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ 11.รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี 12.รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
13.ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
14.ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร 15.ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
16.ดร.สานิตา สิงห์สนั่น 17.อ.กฤติกา หงษ์โต 18.อ.ปองรุ้ง จันทรเจริญ
19.ดร.จิราพร จรอนันต์ 20.อ.กุลธิดา กล้ารอด 21.อ.พรพิมล เหมือนใจ
22.อ.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง 23.อ.พรพรหม สุระกุล 24.อ.ภูริชญา วีระศิริรัตน์
25.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี 26.ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร 27.ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
28.ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย 29.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ 30.อ.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
31.ดร.กาญจนา วิทยาคม 32.อ.อลงกต สิงห์โต  33.ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
34.อ.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
35.อ.นริศา เรืองศรี  36.ดร.อรชร บุญลา
 37.ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม 38.อ.ศิครินทร์ นามคำ 39.ดร.พลาธิป ชูท้วม
40.อาจารย์อุทิตย์ รุ่งสวัสดิ์  41.ดร.เพชรัตน์  พานทอง