ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medical Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Medical Science
อักษรย่อภาษาไทย: วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M.Sc. (Medical Science)

3.ปรัชญาของหลักสูตร

เน้นบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ เน้นให้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ระดับ โมเลกุล-> เซลล์ ->อวัยวะ และสามารถเชื่อมโยงเป็นระบบการทำงานในร่างกายของมนุษย์ทั้งปกติ และผิดปกติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75) หรือ
2. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร

5. จำนวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า36 หน่วยกิต

6. โครงสร้างหลักสูตร แผนก แบบ ก2

1) หมวดวิชาบังคับ

13 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

3) วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

รวม

36 หน่วยกิต

6.รายวิชาในแต่ละหมวด

หมวดวิชาบังคับ
ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต
1 เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
3(3-0-6)
2 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงระบบ
Systemic Medical Science
3(3-0-6)
3 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Current Topics in Medical Science
2(2-0-4)
4 ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิควิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Research Methodology and Techniques in Medical Science
3(3-0-4)
5 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์1
Seminar in Medical Science I
1(1-0-6)
6 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
Seminar in Medical Science II (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)
1(1-0-6)
รวม 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต
1 ระเบียบวิธีทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistical Methodology in Medical Science
2(2-0-4)
2 การวิเคราะห์บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Scientific Research Article Analysis
2(2-0-4)
3 หลักทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่
Concept in Functional Anatomy
3(3-0-6)
4 พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
2(2-3-4)
5 เนื้อเยื่อวิทยาขั้นสูง
Advanced Histology
3(3-0-6)
6 หัวข้อเลือกสรรทางประสาทวิทยาศาสตร์
Current Topics in Neuroscience
3(3-0-6)
สรีรวิทยาขั้นสูง
Advanced Physiology
3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางพยาธิวิทยา
Current Topics in Pathology
3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง
Advanced Medical Microbiology
2(2-0-4)
เทคนิคขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
Advanced Techniques in Medical Science
2(2-0-4)
การชําแหละทางกายวภาคของมนุษย์
Dissection of Human Gross Anatomy
2(1-3-2)
ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต
1 วิทยานิพนธ์
Thesis
12(0-36-0)


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
2.รศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
3. ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์

ทุนการศึกษา
1. ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการเรียน การตีพิมพิ์เผยแพร่ผลงานดีเด่น
2. ทุนการศึกษา การนำเสนอผลงาน
3. ทุนผู้ช่วยสอน
4. ทุนผู้ช่วยวิจัย จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (จำนวนจำกัด)

อาชีพ
1. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย
2. Product specialist
3. อาจารย์มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัย/ สถาบัน

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
วุฒิการศึกษา
B.Sc.(Human Biology) (University of Western Australia, Australia)
Ph.D.(Cell Biology & Anatomy) (University of Wisconsin, U.S.A.)
Post-doctoral Study(Cell Biology and Electron Microscopy)
(University of California at Los Angeles, U.S.A.)
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์