ระดับบัณฑิตศึกษา

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
วุฒิการศึกษา
B.Sc.(Human Biology) (University of Western Australia, Australia)
Ph.D.(Cell Biology & Anatomy) (University of Wisconsin, U.S.A.)
Post-doctoral Study(Cell Biology and Electron Microscopy)
(University of California at Los Angeles, U.S.A.)
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
วุฒิการศึกษา
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์