ระดับบัณฑิตศึกษา

ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. ( วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. ( พยาธิชีววิทยา ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.rer.nat (Biology with Magna cum laude)
Georg-August University Goettingen, Germany.
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
วุฒิการศึกษา
ว.ทบ. ( วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. ( กายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
วุฒิการศึกษา
วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. ( วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ -