ระดับบัณฑิตศึกษา

ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี 
วุฒิการศึกษา 
วท.บ. ( วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปร.ด. ( พยาธิชีววิทยา )  มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
วุฒิการศึกษา
วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์ ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.ม. ( พยาธิชีววิทยา ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (  พยาธิชีววิทยา )  มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
วุฒิการศึกษา 
ว.ทบ. ( วิทยาศาสตร์การแพทย์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. ( กายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
วุฒิการศึกษา
วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. ( วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ  -