หลักสูตรกายภาพบำบัด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Physical Therapy


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อภาษาไทย:        วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    B.Sc. (Physical Therapy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญาในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้และมีทักษะทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาความรู้ การวิจัย และบริการวิชาการในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวอนามัยที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 25530191102654
ภาษาไทย:        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science (Physical Therapy)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:     วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อภาษาไทย:        วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:    B.Sc. (Physical Therapy

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5. ความสำคัญของหลักสูตร

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 11  พ.ศ.2555-2559 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เน้นการบริการสุขภาพแบบองค์รวมในเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรค เป็นการลดงบประมาณในการรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ซึ่งประชาชนเหล่านี้ คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
กายภาพบำบัด คือ วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และ  การบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด ดังนั้น ขอบเขตการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดมีทั้งที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สถานส่งเสริมสุขภาพ องค์กรธุรกิจ และชุมชน กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพขาดแคลนตามแผนแม่บทกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ศ.2546-2556 ปัจจุบันมีนักกายภาพบำบัดที่ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดประมาณ 8,000 คน อย่างไรก็ตาม จำนวนนักกายภาพบำบัดก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานบริการสุขภาพในคนทุกระดับ หากยึดตามหลักมาตรฐานกายภาพบำบัด พ.ศ.2549 นักกายภาพบำบัดหนึ่งคนสามารถดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย 15 คนต่อวัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาอย่างครอบคลุม แต่สัดส่วนนักกายภาพบำบัดในปัจจุบันที่มีน้อยเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมากกว่าหลายเท่าตัว ในปี พ.ศ.2568 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชากรรวม 72 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 20 หรือประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นนี้ มีผลกระทบต่อโครงสร้างการให้บริการสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ และมีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการดูแลตนเอง นอกจากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุแล้ว ภาคตะวันออกยังเป็นภูมิภาคที่มีประชากรผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวจำนวนมากภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสังคมผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม มีวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวลดลง ทำงานในรูปแบบซ้ำๆ มากขึ้น ส่งผลต่อความเจ็บป่วยของระบบประสาทกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะปวดเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากได้รับคำแนะนำเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความเจ็บปวดเรื้อรังจากการทำงานได้
จากบริบทของสังคมแวดล้อมใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา ประชาชนในสังคมประกอบอาชีพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและมีสถานประกอบการทางด้านสุขภาพ รวมทั้งมีเขตอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุได้ชี้นำให้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาของภาคตะวันออกได้ตระหนัก และคำนึงถึงการผลิตบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ และสภาพแวดล้อม จึงได้ดำเนินการสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดซึ่งเป็นทรัพยากรหนึ่งที่สำคัญของระบบงานด้านสุขภาพ มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจประเมิน วินิจฉัย วางแผนในให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว

6. ปรัชญาหลักสูตร

 เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญาในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้และมีทักษะทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาความรู้ การวิจัย และบริการวิชาการในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวอนามัยที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตกายภาพบำบัดจะมีคุณสมบัติ ดังนี้
      1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และจิตอาสา ทั้งการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด
      2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพโดยใช้หลักการคิดและตัดสินใจทางคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว
      3. สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านกายภาพบำบัดและบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
      4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามสถานการณ์
      5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ทางกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ สามารถนำมาประยุกต์ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
      6. พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัยและเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรนี้และได้รับใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด สามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นนักกายภาพบำบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) นักกายภาพบำบัดประจำทีมหรือสโมสรกีฬา นักกายภาพบำบัดประจำโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และสถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านกายภาพบำบัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกสาขากายภาพบำบัดหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

10. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

30  หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ   

 

105  หน่วยกิต

 

2.1)  วิชาแกน  

 

30  หน่วยกิต

 

2.2) วิชาบังคับ

 

75  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      

 

6  หน่วยกิต

11.แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

 

30210159

คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics

2(2-0-4)

 

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self Development

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30310759

เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry

3(3-0-6)

 

30310859

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory

1(0-3-1)

 

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I

3(3-0-6)

 

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I

1(0-3-1)

 

30810659

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics for Health Science

3(3-0-6)

 

30810759

ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics Laboratory for Health Science

1(0-3-1)

 

68312160

บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด
Introduction to Physical Therapy

1(1-0-2)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

2(x-x-x)

รวม (Total)

22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

3(3-0-6)

 

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Information Skills in Knowledge-based Society

3(3-0-6)

 

68019359

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

2(2-0-4)

 

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation

2(2-0-4)

 

41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life

2(2-0-4)

 

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68311160

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Gross Anatomy I

3(2-3-5)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

1(x-x-x)

 

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

1(x-x-x)

รวม (Total)

20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills

2(2-0-4)

 

41410159

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68321160

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Gross Anatomy II

3(2-3-5)

 

68321260

ประสาทวิทยาศาสตร์สาหรับกายภาพบำบัด
Neurosciences for Physical Therapy

2(2-0-4)

 

68322160

ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์
Biomechanics of Human Movement

3(2-3-5)

 

68323160

ปฏิบัติการนวดเพื่อการบำบัด
Therapeutic Massage Laboratory

1(0-3-1)

 

68021159

สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Sciences

3(2-3-5)

 

79223160

เภสัชสรีรวิทยาคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด
Clinical Pharmacophysiology for Physical
Therapy

1(1-0-2)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

2(x-x-x)

รวม (Total)

20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68019260

ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic Biochemistry for Health Sciences

2(2-0-4)

 

68321360

พยาธิวิทยาทั่วไปสาหรับกายภาพบำบัด
General Pathology for Physical Therapy

2(2-0-4)

 

68322260

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I

2(2-0-4)

 

68322360

กายภาพบำบัดระบบประสาท 1
Neurological Physical Therapy I

2(2-0-4)

 

68323260

สรีรวิทยาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย Exercise Physiology and Physical Performance

2(1-2-3)

 

68323360

การบำบัดด้วยการขยับ ดัด และดึง
Mobilization and Manipulative Therapy

3(1-4-4)

 

68323460

การออกกาลังกายเพื่อการบำบัด 1
Therapeutic Exercise I

2(1-3-3)

 

68323560

ปฏิบัติการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
Evaluation of Manual Muscle Test and Joint
Range of Motion Laboratory

1(0-3-1)

 

68323660

กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1
Respiratory and Circulatory Physical Therapy I

2(1-3-3)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68331160

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยจิตเวช
Physical Therapy in Psychiatric Patients

2(2-0-4)

 

68333160

การออกกาลังกายเพื่อการบำบัด 2
Therapeutic Exercise II

2(1-3-3)

 

68333260

กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2
Respiratory and Circulatory Physical
Therapy II

3(2-3-5)

 

68334160

การวินิจฉัยและรักษาด้วยไฟฟ้า
Electrodiagnosis and Electrotherapy

3(2-3-5)

 

68334260

การรักษาด้วยความร้อนและแสง
Thermo and Actino Therapy

2(1-3-3)

 

68335160

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II

3(2-3-5)

 

68335260

กายภาพบำบัดระบบประสาท 2
Neurological Physical Therapy II

3(2-3-5)

 

68337160

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 1
Clinical Practicum I

1(0-5-0)

รวม (Total)

19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68335360

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 3
Musculoskeletal Physical Therapy III

2(1-3-3)

 

68335460

กายภาพบำบัดระบบประสาท 3
Neurological Physical Therapy III

2(1-3-3)

 

68335560

กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 3
Respiratory and Circulatory Physical
Therapy III

2(1-3-3)

 

68335660

กายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์
Pediatrics Physical Therapy

3(2-3-5)

 

68335760

กายภาพบำบัดทางการกีฬา
Sports Physical Therapy

2(1-3-3)

 

68337260

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 2
Clinical Practicum II

2(0-10-0)

 

68337360

การสัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด
Seminar in Physical Therapy

1(0-3-1)

 

68337460

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางกายภาพบาบัด
Research Methodology and Statistics in
Physical Therapy

2(2-0-4)

รวม (Total)

16 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68337559

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 3
Clinical Practicum III

4(0-24-0)

รวม (Total)

4 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68345160

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
Geriatric Physical Therapy

2(1-3-3)

 

68345260

กายภาพบำบัดชุมชน
Community Physical Therapy

2(1-3-3)

 

68345360

กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ
Physical Therapy in Specific Conditions

2(2-0-4)

 

68347160

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 4
Clinical Practicum IV

4(0-20-0)

รวม (Total)

10 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68345460

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกายภาพบำบัด
Occupational Health and Environment for
Physical Therapy

2(1-3-3)

 

68346160

จรรยาบรรณ กฎหมาย และการบริหารงานวิชาชีพ
Ethics, Laws, and Professional
Administration

2(2-0-4)

 

68347360

ภาคนิพนธ์
Term Paper

1(0-3-1)

 

68347260

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 5
Clinical Practicum V

4(0-20-0)

รวม (Total)

9 หน่วยกิต

หมายเหตุ 
         
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน (ฝึกปฏิบัติงาน) 1 ภาคการศึกษาเหมาจ่าย 20,000 บาท


รายละเอียดติดต่อ 

อ. ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
เบอร์โทรศัพท์ 038-103168

ประธานหลักสูตร อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
ดร.อรชร บุญลา
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เกียตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ผศ. ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์) ม.ขอนแก่น


ดร.กุลธิดา กล้ารอด
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Sport Science) University of Innsbruck, Austria