หลักสูตรกายภาพบำบัด

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปี 2553

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Physical Therapy Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : กายภาพบำบัดบัณฑิต กภ.บ.
ภาษาอังกฤษ : BBachelor of Physical Therapy B.PT.

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

148 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และมีทักษะกายภาพบำบัดตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นผู้รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด และจิตอาสา เป็นสถาบันพัฒนาองค์ความรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์แก่สังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตบันฑิตกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญา มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด
  2. ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด และถ่ายทอดความรู้แก่สังคม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
  4. สนับสนุนกิจกรรมที่ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทย ซึ่งนิสิตต้องผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2556 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นนักกายภาพบำบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) นักกายภาพบำบัดประจำทีมหรือสโมสรกีฬา นักกายภาพบำบัดประจำโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และสถานประกอบการอื่น ๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านกายภาพบำบัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก สาขากายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัดที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ฝึกปฏิบัติการกายภาพบำบัดในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน

แผนการศึกษา

นิสิตในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มีแปผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
22210X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)
English I or II
228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Mathematics in Everyday Life
303107 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
306103 ชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Biology
306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
683131 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด
Introduction to Physical Therapy
จำนวนหน่วยกิตรวม 17


3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-2-1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
22210X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)
English II or III
241101 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
Psychology for Living and Adjustment
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science
680192 ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic biochemistry for Health Sciences
683122 การนวดเพื่อการบำบัด
Therapeutic Massage
850106 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Technology in Daily Life
308108 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
308109 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics Laboratory
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(1-3-2)

1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
107101 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Promotion
228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
Art of Speaking and Presentation
683111 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Gross Anatomy I
683212 สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
683214 ประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด
Neuroscience for Physical Therapy
683213 พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด
General Pathology for Physical Therapy
107106 การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
First Aid and Basic Life Support
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(2-3-4)

4(3-3-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
683211 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Gross Anatomy II
683216 อายุรศาสตร์ทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด
General Medicine for Physical Therapy
683221 ชีวกลศาสตร์
Biomechanics
683241 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายตัว
Prosthetics Orthotics and Ambulation
683223 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย
Exercise Physiology & Physical Performance
683242 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1
Therapeutic Exercise I
683365 การบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย
Relaxation Therapy
792223 เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
Pharmacology for Physical Therapy
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(2-3-4)

2(2-0-4)

2(1-2-2)

2(1-3-2)

3(2-3-4)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(2-0-4)

2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
683321 หลักวิธีกายภาพบำบัดทางประสาท
Therapeutic Technique in Neurological Physical Therapy
683222 ชีวกลศาสตร์ทางคลินิก
Clinical Biomechanics
683231 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด
Evaluation in Physical Therapy
683341 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2
Therapeutic Exercise II
683342 ธาราบำบัด
Hydrotherapy
683343 การบำบัดด้วยการจัด ดัดและดึง
Manipulative Therapy
683351 การวินิจฉัยและรักษาด้วยไฟฟ้า
Electro diagnosis & Electrotherapy
683352 การรักษาด้วยความร้อนและแสง
Thermo & Actino Therapy
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

2(1-3-2)

2(1-2-2)

3(2-4-2)

2(1-3-2)

1(0-3-1)

3(2-3-4)

3(2-3-4)

3(2-3-4)

2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
683311 จิตเวชศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด
Psychiatry for Physical Therapy
683361 กายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด
Cardiopulmonary Physical Therapy
683362 กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I
683363 กายภาพบำบัดทางประสาท 1
Neurological Physical Therapy I
683364 การยศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด
Ergonomics for Physical Therapy
683381 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด
Clinical Practice in Cardiopulmonary Physical Therapy
683382 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
Clinical Practice in Musculoskeletal Physical Therapy I
683383 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางประสาท 1
Clinical Practice in Neurological Physical Therapy I
683385 การสัมมนาในหัวข้อปัจจุบัน
Current Topics & Seminars
683466 กายภาพบำบัดความงาม
Beauty Physical Therapy
จำนวนหน่วยกิตรวม 17

1(1-0-2)

3(2-3-4)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-2-2)

1(0-5-3)

1(0-5-3)

1(0-5-3)

1(1-0-2)

3(2-3-4)
ปีที่ 3 ภาคการฤดูร้อน
683384 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1
Practicum I
จำนวนหน่วยกิตรวม 4

4(0-20-5)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
683461 กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II
683462 กายภาพบำบัดทางประสาท 2
Neurological Physical Therapy II
683463 กายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์
Pediatrics Physical Therapy
683464 กายภาพบำบัดการกีฬา
Sports Physical Therapy
683465 กายภาพบำบัดชุมชน
Community Physical Therapy
683481 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
Clinical Practice in Musculoskeletal Physical Therapy II
683482 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางประสาท 2
Clinical Practice in Neurological Physical Therapy II
683483 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์
Clinical Practice in Pediatrics Physical Therapy
จำนวนหน่วยกิตรวม 15

3(2-3-4)

3(2-3-4)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

1(0-5-3)

1(0-5-3)

1(0-5-3)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
683421 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
Assistive Technology for Disability
683471 จรรยาบรรณ กฎหมาย และการบริหารงานวิชาชีพ
Ethics, Laws and Administration
683201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด
English for Physical Therapy Professional
683484 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 2
Practicum II
683485 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3
Practicum III
683486 ภาคนิพนธ์
Term Paper
จำนวนหน่วยกิตรวม 13

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(0-15-5)

2(0-10-5)

1(0-3-1)
หมายเหตุ เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา รายละเอียดติดต่อ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

ประธานหลักสูตร

ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (การออกกำลังกายและวิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.กฤติกา หงษ์โต
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ทัศวิญา  พัดเกาะ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


อ.นงนุช ล่วงพ้น
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ภูริชญา วีระศิริรัตน์
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น