หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 25560191103862

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Anatomical Pathology


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Anatomical Pathology)

อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Anatomical Pathology)


3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น หน่วยงานอื่น


5. ความสำคัญของหลักสูตร

เนื่องจากปัจจุบันอุบัติการการเกิดโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้น การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อเบื้องต้น จึงเป็นวิธีการที่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แต่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยที่มีทักษะความชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าการตรวจวินิจฉัย จึงมีความจำเป็นที่หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมและคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้พยาธิแพทย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อขยายบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า


6. ปรัชญาหลักสูตร
นักพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพยาธิวิทยาทางการแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7.1 มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
7.2 มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
7.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานพยาธิกายวิภาคได้อย่างเป็นระบบ
7.4 มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรู้กาลเทศะ
7.5 ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และประเมินความถูกต้องและคุณค่าของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7.6 ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ได้ตามมาตรฐานสากล

8
. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

8.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ
8.2 มีความตรงต่อเวลา
8.3 เข้าใจและอธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพได้
8.4 บูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
8.5 รู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าในงานเกี่ยวข้องกับอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและของโลก
8.6 แสวงหาความรู้ และประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองในอาชีพอย่างต่อเนื่อง        8.7 ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสถานการณ์
8.8 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ในงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8.9 มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกถึงจิตสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม
8.10 กำหนดประเด็นปัญหาจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม และประเมินสถานการณ์ของปัญหาได้จากการเลือกใช้และประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
8.11 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด การเขียน และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
8.12 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.13 สามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
8.14 สามารถปฏิบัติการตามหลักวิชาการทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ได้ถูกต้อง
8.15 สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานพยาธิวิทยากายวิภาคได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล


9.
หลักสูตรที่เทียบเคียง: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับพยาธิวิทยากายวิภาค (นักพยาธิวิทยากายวิภาค) นิติวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) และเป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559)


12. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 39 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก 53 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
13. แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

14. อัตราการสำเร็จการศึกษา นิสิตส่วนใหญ่จบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

15. อัตราการได้งานทำ
นิสิตที่จบการศึกษามีภาวะการได้งานทำทั้งที่ตรงสายและไม่ตรงสายในสาขาวิชาที่จบ และบางส่วนได้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดติดต่อ
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ Tel. 0-3810-2614
รศ. ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี Tel. 0-3810-3166

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 25560191103862

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Anatomical Pathology


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Anatomical Pathology)

อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Anatomical Pathology)


3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค


5. ความสำคัญของหลักสูตร

เนื่องจากปัจจุบันอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้น การตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อเบื้องต้น จึงเป็นวิธีการที่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แต่จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยที่มีทักษะความชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ารับการตรวจวินิจฉัย หลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมและคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้พยาธิแพทย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อขยายบริการสุขภาพแก่ประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า


6. ปรัชญาหลักสูตร
สร้างนักพยาธิวิทยากายวิภาคที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพยาธิวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรมในอาชีพ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม


7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านพยาธิวิทยากายวิภาคที่มีความสามารถในการตรวจคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อที่ผิดปกติเบื้องต้น เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะประกอบอาชีพดังกล่าว
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้

  1. รับผิดชอบต่อคนไข้ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติตามคุณธรรม และจริยธรรมของอาชีพได้อย่างถูกต้อง
  3. มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
  4. วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานพยาธิกายวิภาคได้อย่างเป็นระบบ
  5. ตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
  6. ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประเมินความถูกต้องและ

คุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อ และในชีวิตประจำวันได้


8
. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับเซลล์พยาธิวิทยาและศัลยพยาธิวิทยา เช่น นักพยาธิวิทยากายวิภาค ผู้ตรวจคัดกรองทางเซลล์พยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์กลุ่มงานพยาธิวิทยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์กลุ่มงานพยาธิวิทยา ผู้ช่วยทางนิติพยาธิวิทยา ผู้ช่วยวิจัยทางพยาธิวิทยา เป็นต้น

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
- ตาไม่บอดสี


10. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 22 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก 67 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 61 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


11. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

30310759

เคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)

30310859

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1(0-3-1)

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1

3(3-0-6)

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

1(0-3-1)

30810659

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(3-0-6)

รวม (Total)
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

3(3-0-6)

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68019359

ชีวิตและสุขภาพ

2(2-0-4)

30210159

คณิตคิดทันโลก

2(2-0-4)

68019159

เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล

3(3-0-6)

68020659

สังกัปทางกายวิภาคของมนุษย์

4(3-3-6)

รวม (Total)
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

68020559

จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

4(3-3-6)

68021959

สรีรวิทยาของมนุษย์

4(3-3-6)

68521259

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

3(2-3-4)

68029359

ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์

3(3-0-6)

รวม (Total)
20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

41410159

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68024159

พยาธิวิทยาทางการแพทย์

4(3-3-6)

68029259

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

2(2-0-4)

68521159

ปรสิตวิทยาขั้นพื้นฐาน

2(2-0-4)

68521359

วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

2(2-0-4)

68521459

เทคนิคกล้องจุลทรรศน์และการถ่ายภาพ
ทางพยาธิวิทยากายวิภาค

1(1-0-2)

68521559

ปฏิบัติการเทคนิคกล้องจุลทรรศน์และ
การถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค

1(0-3-1)

68521659

พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ

2(2-0-4)

รวม (Total)
17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68531159

หลักการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและ
การจัดการสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

1(1-0-2)

68532159

มหศัลยพยาธิวิทยา 1

2(2-0-4)

68532259

ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1

1(0-3-1)

68532359

เทคนิคทางศัลยพยาธิและจุลพยาธิวิทยา

1(1-0-2)

68532459

ปฏิบัติการเทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา

1(0-3-1)

68533159

วิทยาเซลล์นรีเวช

2(2-0-4)

68533259

ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช

2(0-6-2)

68533359

เทคนิคทางเซลล์พยาธิวิทยา

1(1-0-2)

68533459

ปฏิบัติการเทคนิคทางเซลล์พยาธิวิทยา

1(0-3-1)

68XXXX

วิชาเอกเลือก

4

รวม (Total)
16

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68531259

หลักการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค

2(2-0-4)

68532559

มหศัลยพยาธิวิทยา 2

2(2-0-4)

68532659

ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 2

1(0-3-1)

68533559

วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช

2(2-0-4)

68533659

ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช

1(0-3-1)

68534159

เทคนิคพิเศษทางพยาธิวิทยา

2(2-0-4)

68534259

ปฏิบัติการเทคนิคพิเศษทางพยาธิวิทยา

1(0-3-1)

68534359

เทคนิควิจัยขั้นสูงทางพยาธิวิทยา

2(2-0-4)

68534459

เทคนิคเคมีทางวิทยาเนื้อเยื่อ

1(1-0-2)

68534559

ปฏิบัติการเทคนิคเคมีทางวิทยาเนื้อเยื่อ

1(0-3-1)

รวม (Total)
17

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68549159

การฝึกงานทางพยาธิวิทยา

6(0-18-1)

รวม (Total)
6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

2(2-0-4)

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด

2(2-0-4)

41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68549259

สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค

1(0-2-1)

68549359

โครงงานทางพยาธิวิทยา

2(0-4-2)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

6

รวม (Total)
15

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา

รายละเอียดติดต่อ
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ Tel. 0-3810-2614
รศ. ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี Tel. 0-3810-3166

ประธานหลักสูตร ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วิภาพร ใจเกื้อ
วุฒิการศึกษา
ดร.วิภาพร ใจเกื้อ
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ดร.ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ
วุฒิการศึกษา
วท.บ (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
วท.ม (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
ม.มหิดล
ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล