หลักสูตรโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส 25610194000607
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Nutritional Therapy and Dietetics


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nutritional Therapy and Dietetics)

อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Nutritional Therapy and Dietetics)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค

5. ความสำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้รับการยกระดับขึ้นมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ วิชาเอกเลือกโภชนบำบัด ที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และได้ผลิตบัณฑิตที่ทำงานด้านอาหารและโภชนาการมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น โดยพัฒนารายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมากขึ้นทุกด้าน อาทิ ด้านโภชนคลินิกและการกำหนดอาหาร ด้านโภชนาการชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รวมถึงการฝึกปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง โดยครอบคลุมด้านโภชนคลินิก โภชนบริการ และโภชนาการชุมชนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
เป็นหลักสูตรเดียวที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะด้านโภชนาการชุมชน และโภชนาการคลินิกในภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพในภาคตะวันออก เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมโภชนาการชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

6. ปรัชญาหลักสูตร
ผลิตนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารที่มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมด้านอาหารและโภชนาการในภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในสาขาอาชีพ

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางโภชนบำบัดทางการแพทย์ เพื่อช่วยส่งเสริมการรักษาของแพทย์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยในภาคตะวันออก ควบคู่ไปกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะประกอบอาชีพดังกล่าว

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
  1. รับผิดชอบต่อผู้รับบริการสุขภาพ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง
  3. มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
  4. วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบ
  5. ประเมินภาวะโภชนาการและให้โภชนบำบัดทางการแพทย์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
  6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาข้อมูลด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ ประเมินข้อเท็จจริงของข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ และสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อ และในชีวิตประจำวันได้

8
. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพที่ทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประเมิน ติดตาม และวางแผน ด้านภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วย การคำนวณความต้องการพลังงานของผู้ป่วย เพื่อจัดและแนะนำอาหารให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกายทั้งอาหารปกติและอาหารทางสายยาง สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ร่างกายฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนการแนะนำและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวัน ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงบุคคลทั่วไป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ประจำโรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่นๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชน นักวิจัยทางด้านโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านอาหาร โภชนาการ ในสถานส่งเสริมสุขภาพและความงาม ที่ปรึกษาทางด้านโภชนบำบัด การกำหนดอาหาร รวมถึงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านโภชนาการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
- ตาไม่บอดสี

10. โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 75 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 2 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

11. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3(3-0-6)
24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Information Skills in Knowledge-based Society
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
3(3-0-6)
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I
1(0-3-1)
30310759 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
3(3-0-6)
30310859 ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
XXXXXX
XXXXXX
2
รวม (Total)
16
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป
99910259
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
3(3-0-6)
30210159 คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics
2(2-0-4)
วิชาเฉพาะ
68019359 ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
2(2-0-4)
41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life
2(2-0-4)
30322059 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3(3-0-6)
30322159 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
68010159 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy
2(2-0-4)
XXXXXX XXXXXX
2
รวม (Total)
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ
31220159 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science
3(3-0-6)
68021959 สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
4(3-3-6)
68431159 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Microbiology
4(3-3-6)
68621161 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น
Introduction of Food Science
3(3-0-6)
รวม (Total)
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
3(3-0-6)
41410159 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ
68031259 พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
3(3-0-6)
68431259 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์
Medical Immunology
3(2-3-4)
68621261 ชีวเคมีทางอาหาร
Food Biochemistry
3(3-0-6)
68622161 เภสัชวิทยาสำหรับโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Pharmacology for Nutritional Therapy and Dietetics
2(2-0-4)
รวม (Total)
17
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเฉพาะ
68032759 พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์
Human Genetics
2(2-0-4)
68632261 หลักการประเมินภาวะโภชนาการ
Principles of Nutrition Assessment
3(2-3-4)
68632361 โภชนบำบัดทางการแพทย์และการจัดการด้านอาหาร
Medical Nutrition Theraphy and Dietary Management
4(3-2-7)
68632461 หลักการกำหนดอาหาร
Principle of Dietetics
2(2-0-4)
68630161 อาหารและโภชนาการของมนุษย์
Human Food and Nutrition
3(3-0-6)
68630261 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร Food Safety and Sanitation
2(2-0-4)
68630361 อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
Food and Nutrition for Longitudinal Health
2(2-0-4)
รวม (Total)
18
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป
40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self Development
2(2-0-4)
วิชาเฉพาะ
68630461 อาหารและโภชนาการตามวัย
Food and Nutrition in Life Cycle
2(2-0-4)
68632561 มาตรฐาน กฏข้อบังคับอาหารและจริยธรรมในสาขาอาชีพ
Food Standards and Regulations and Professional Ethics
2(2-0-4)
68630561 หลักการจัดการการบริการอาหาร
Principles of Food Service Management
3(1-6-5)
68632661 การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
Counseling for Dietary Behavior Change
2(1-3-4)
68634161 หลักการวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Research Methodology in Nutritional Therapy and Dietetics
3(3-0-6)
68633161 โภชนาการชุมชน
Community Nutrition
3(2-3-6)
วิชาเลือก
XXXXXXX XXXXX
2
รวม (Total)
19
ปี 3 ภาคฤดูร้อน (Summer semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเฉพาะ
68633261 การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 1
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 1
5(0-20-5)
รวม (Total)
5
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเฉพาะ
68632761 การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 2
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 2
5(0-20-5)
68632861 การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 3
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 3
5(0-20-5)
รวม (Total)
10
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป
26510359 มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills
2(2-0-4)
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
2(2-0-4)
วิชาเฉพาะ
68644261 สัมนาทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Seminar in Nutritional Therapy and Dietetics
1(1-0-2)
68644361 โครงงานวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Research Projects in Nutritional Therapy and Dietetics
2(0-4-2)
วิชาเลือกเสรี
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี
2
รวม (Total)
9
รายละเอียดติดต่อ
ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ โทร 080-0458083 Email: rungsima.da@go.buu.ac.th
อ.ทนุอุดม มณีสิงห์ โทร 089-0112295 Email: tanuudom.ma@go.buu.ac.th
ประธานหลักสูตร ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์ 
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (โภชนศาสตร์) ม.มหิดล
แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช
วุฒิการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรวิชาชีพ อนุสาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิส มหาวิทยาลัยมหิดล


ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จงจิตร อังคทะวานิช
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย