ศิษย์เก่าสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ดี
นางสาวสมฤดี อรรถาชิต
นางสาวชุลีพร เพ็งจันทร์
นางสาววินันดา แสงทอง
นางสาวดวงพร เกษรดอกไม้
นายทศพล จิระสมประเสริฐ
นายอนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
นางสาววรารัตน์ สมประสงค์
นางสาวชวณิดา จั่นกรด
นางสาวปริญญาพร หนูอุไร
นางสาวจงกลณี ใจเพียร
นางสาวจารุณี ปัญญาจิรวุฒิ
นางสาวสิรารัตน์ เกตุสมบูรณ์
นางสาวนวรัตน์ ว่องไวเมธี
นายไกรจักร บุญชื่น
นายวัชระ วงศ์เกิดสุข


นางสาวศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
นายนวชัย อธิปชาติศิริ
นายภาณุพันธ์ วงศ์วาศ
นายรวิพรรดิ พูลลาภ
นายเพิ่มศักดิ์ เอี่ยมจำรัส
นางสาวประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์
นายชุติกร นพรัตน์
นางสาวสุดาพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวมณทิรา แพรงาม
นางสาวปรียานุช นิยมชาติ
นายอิศรา ลิ่มเพชรงาม
นายธเนศ กฤตศุภฤกษ์
นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่เฮียะ
นายประกาสิต เลิศมุกดา
นายชาญณรงค์ เมืองน้อย
นางสาวสุชาดา สุคนธานนท์
นายวิศรุต ถนอมทรัพย์
นายจีรวัฒน์ เกื้อกูล
นายปิยวัฒน์ ดุริยานนท์
นางสาวสมฤทัย กิจรานันทน์
นางสาวสรยา บุญมาก


นางสาวรติกร ธรรมศักดิ์ชัย


นายศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
นายอัครพล อุดคำมี
นางสาวธิดา ลิ้มธงชัย
นางสาวกนกพร เขตต์สว่าง
นายพิทักษ์ อิ่มลอยนวล
นางสาวมัลลิกา ตติยรัตน์
นางสาวกัญชลี ศิริมงคล
นางสาวพัชราภรณ์ สังขจร
นางสาวปิยะฉัตร สงวนรัตน์
นางสาวกมลชนก งามสม
นางสาวสุธาทิพย์ ชัยเขว้า
นางสาวทิพวรรณ เชื้อมั่น
นายจิรวัฒน์ สุดสมัย

นายทวุธ รัตนทิพย์นางสาวเบญจมาภรณ์ ก้อนคำ
นางสาวกัลยาณี งาสลัก
นางสาวสิรินทร์ธร ชลธาร์นนท์
นางสาวพนารัตน์ ศรีทัศน์
นางสาวกาญจนา ธงภักดี
นางสาวกิติยา รุจิมงคล

นางสาวภิษณี วิจันทึก

นางสาวธีรดา หลงศิริ

นางสาวพัฒนมณี ใบทอง
นางสาวสุธัญญา จริยไพศาลสิน
นางสาวรมิตา เพียมขุนทด
นางสาวปสุตา แสงสว่าง
นางสาวศุภกานดา สุขแพทย์
นางสาวชลาลัย เงินสด
นางสาวกรุณา  ธ.น.หล้า
นางสาวยุวพร สอนศิริ
นางสาวยุวดี วงศาจันทร์
นางสาวกอบกุล มีวาสนาสุข
นายนที อยู่สุข
นางสาวสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ
นางสาวญาดา ศิริจันทร์
นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล
นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล
นางสาวจันทนี นพรัตน์อาภากุล
นางสาวสโรชา จิตรากร
นายนิวัตร์ ช่วงโชติ
นางสาวนันท์นลิน พิพัฒน์วณิชชากุล
นางสาวสุภาพร โสมวิลัย
นางสาวปานจิต ไชยะสนิท
นางสาวณัฎฐชา ชินรี
นางสาวนราภร ไกรวิสม
นางสาวสาวินี สุดวิไล
นางสาวดวงนภา บัวพูล


นางสาวนีระนุช รัตนะ


นางสาวน้ำฝน จิตมาตย์


นางสาวพีรญา รักกิจศิรินายพลพัฒน์ พนมเลิศมงคล
นางสาวกุสุมา ไชยพงษ
นายยานูดิน แมเราะ
นางสาวจันฐิมา ดอกแก้ว
นางสาววไล แซ่ชื้อ
นางสาวสิริวรรณ ซัวเกษม
นางสาวมนสิชา บุญศิริ
นางสาวปิยฉัตร พรหมเพชร
นางสาวกาญจนา อนันต์
นายวิทยา ภูมิภักดิ์
นางสาวทัศนีย์ พุ่มมา
นางสาววรรณรัตน์ มงคลสกุลวงศ์
นางสาวพรรษมนตร์ พาลี
นางสาวสุนิสา ภิรมย์พลัด
นางสาวณภัทร เสมอมิตร
นางสาวสุภาวดี สุเมธีศรีวงศ์
นางสาวจุฑาภรณ์ ผลไพบูลย์
นายไกรสร บุตตามล
นางสาวปัทมพร พลับสวัสดิ์
นางสาวจิรพรรณ เพียกเพีย
นางสาวศศิกานต์ กุลวงษ์
คณะสหเวชศาสตร์
นางสาวอาภัสรา ภักดีพงษ์
นางสาวแจ่มนภา สังชม
นางสาวรุจิรา บุตรนาม
นางสาวอังสนา เซี่ยงใช่
นางสาววินิตา อ่อนละมุล
นางสาวจุฬาลักษณ์ ประมูลจะโก


คณะสหเวชศาสตร์


คณะสหเวชศาสตร์
นางสาวศศินภา กระจ่างศรี
นางสาวจิราภรณ์ ไกลบาป
นางสาวจารุวรรณ โลดทนงค์
นายโอภาส แก้วอบเชย
นางสาวประภัสสร ศรีพระราม
นางสาวจิดานันท์ งามสอาด
นายวรพงษ์ อุ่นสุข
นางสาวนุจรี สุภราช
นางสาวพรรษา ตันติวรัตนถิกุล
นางสาวจุฑามาศ ทองลิ่ม
นายเกียรติดำรงค์ จันทร์จร
นางสาวอังศดา พูลสวัสดิ์
นางสาวบุษยมาศ ทองพลับ
นางสาววีระวรรณ แสนคำราง
นางสาวชมพูนุช ศรีพุ่ม
นายธิติวัฒน์ จารุพงษ์สรรค์
นายสมศักดิ์ รักษ์สุจริต
นายนเรนทร์ฤทธิ์ วามะเกตุ
นางสาววุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ
นางสาวเบญจวรรณ วิหกเหิร
นางสาวตะวันฉาย แสงเจริญ
นายเอกชัย ตึกประโคน
นางสาววิไลพร เนตระกาศ
นางสาวจันทรัตน์ ภูมิพื้นผล
นางสาวรัญชรา ทีสกุล
นางสาวสุนิสา นพสิทธิ์
นางสาวจิราพร วุ้นชีลอง
นายณัฐพร ครองหิรัญ
นายศุภกิจ ต่างใจ
นางสาวกุสุมา กลิ่นผึ้ง
นางสาวรุ่งทิวา ศิระพัฒน์
นางสาวสุนิทรา ชัยภัย
นางสาวดาริกา เรืองยงค์
นางสาวอนุษา ขันติยะ
นายปิยดนย์ สถาวรสมิต
นายชัยพร งอมสงัด
นางสาวอรอนงค์ รักสวนจิก
นางสาวสิริรัตน์ วิจิตร
นางสาววิกานดา งามดี
นางสาวรื่นฤทัย แก้วปึ


นางสาวชิดชมัย เสียงเพราะ  


นางสาวจีรวรรณ ปริ่มผล  นางสาววิมลรัตน์ ถนอมศรี
เดชชัยนางสาวยุวดี ฉายาชวลิต
นางสาวยุรดา วงษ์สุวรรณ
นางสาวพัชรี แก่นสลุง
นางสาวปรียานุช ผ่อนเจริญ
คณะสหเวชศาสตร์
นางสาววิไลลักษณ์ ติเยาว์
นางสาวสุภาพร ยอดเศรณี
นายวิทวัส ฟักศรีเมือง
นางสาววริศรา แสงทอง
นางสาวรัตนา ปัญญาคม
นางสาวมณฑาริยา คะเณย์
นางสาวพัชณากานต์ สุ่มมาตย์
นางสาวเพียงกมล เทียมศิริ
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ บุญทองเถลิง
นางสาวพัชราภรณ์ รำไพ
นางสาวศุภิสรา ทองเย็น
นายพงษ์ธร กุลฝ้าย
นางสาวอัมพิกา หน่อแก้ว
นางสาวอรชุดา กูบกระโทก
นางสาวสุธาทิพย์ หนังไธสง
นางสาวปริยา กรมสุริยศักดิ์
นางสาวญาณี เปรมสุริยา
นายสุรชัย สุทธวัจน์
นางสาวพิมปะไพ อ่วมนุช
นางสาววาสนา สาเศียร
นายภาคภูมิ ท่านัดที
นายเอกพล เกษมผลกูล
นางสาวศิริลักษณ์ สนูหมื่น
นางสาวทิพย์วรรณ ปัทมโรจน์
นางสาวสิรินาถ ตันกร๊วด
นางสาวจรรยา มณีเรือง
นางสาวนารี คำหอมกุล
นางสาวสุพรรษา บุญมาจรินนท์
นางสาวกัญรัตน์ เล็กเมือง
นางสาววรรณ์ชนก สมบูรณ์สัจจา
นางสาวอังคณา พื้นผล
นางสาวจิราภรณ์ ชัยยางกุล
นายอภิชาต แม้นเหมือน
นางสาวปนัดดา แสนฤทธิ์
นางสาวชโลทร ทองอินทร์

นางสาวกมลชนก วงษ์ศรี

นางสาวกมลทิพย์ โค้วบ้วนอาน

นางสาวกฤติกา ชินบุตร


นางสาวอัจฉรา ทันประโยชน์


นางสาวกิริยา ศรีบุรมณ์

นางสาวจรินทร์ญา อุ่นใจ

นางสาวจีรพรรณ จันทร์ดง

นายชนินทร์ นึกชอบ

นางสาวชไมพร กำเหนิดเกาะ


นางสาวอมรมาศ สิทธิกัน


นางสาวชุติมา มีสมานพงษ์

นางสาวณัฐฐิญา ธนาภรณ์

นายณัฐวัฒร์ เชิดโคกสูง

นายเทพชัย โชติมณี

นางสาวนันทา คุมคณะ

นางสาวนิภาวรรณ อยู่ถนอม

นายนิรันดร์ องค์อินทร์

นางสาวบุญญรัตน์ เขียวโพธิ์

นางสาวบุศรินทร์ นุชอยู่

นางสาวปฐมาพร มาสะธรรม

นายประพจน์ ทันไธสง

นางสาวปัทมาพร เกตุแก้ว

นางสาวเปรมฤดี แสงเทศ


นางสาวอภิญญา บูรณพงษ์


นางสาวพฤกษา อินนอก

นายพลวัฒน์ จันทร์ผิว

นางสาวพลอยไพลิน คุ้มทรัพย์

นางสาวพัชรินทร์ ชลวานิช

นางสาวพิมพ์สุภา มาดาโต

นางสาวเพชรลดา พ่วงพันธ์


นางสาวสุจิตรา คำผาง


นางสาวมณีรัตน์ คงฟู

นางสาวมณีรัตน์ อิสระมงคลการ

นางสาวมลิวัลย์ ฟักทอง

นายมัธยัสถ์ เย็นธงชัย

นางสาวมาลิสา ลี้สกุล

นางสาวเมทินี เจริญกุล

นายยศภัทร เสาวภาคลิมป์กุล


นางสาวอภิญญา บุญศรี


นายวชิระ พันธ์ทา

นางสาววรัญญา ฐิติธรรมจริยา

นางสาววันวิสาข์ พินิจวงษ์

นางสาววิราพรรณ มาสังข์


นางสาวหทัยชนก แซ่ตั๊น


นางสาวศศิมา เทแก้ว

นางสาวศุภรานันท์ ดวงอุปะ

นายสันติธร นิ่มมาก