ศิษย์เก่าสาขาชีวเวชศาสตร์

นางสาวเจนจิรา เครือทิวา

นายธนาทร ยอดสร้อย

นางสาวมยุรี รอดรัตน์

นางสาวสุพัตรา อัมพวันวงศ์

นายอุกฤษฏ์ ทองภูมิ

นางสาวศศิมา เด่นเจริญ

นายสันติ ทองสงฆ์

นางสาวนัทธมน สนธิ

นางสาววณิชชา ภักดิ์โพธิ์

นางสาววรัญญา ปุญญฤทธิ์

นางสาวเสาวลักษณ์ เทศรอด

นางสาวขันทอง สืบจาก

นางสาวจันจิรา ดีบุกคำ

นางสาวชลลดา มะโน

นางสาวชิดชนก พรหมรักษา

นางสาวณัฐฐศศิ ปภัชญา

นางสาวดารพรรณ รอดทะยอย

นางสาวทิพวัลย์ เกษราธิคุณ

นางสาวบุปผาชาติ โพธิ์ทิพย์

นายปรมินทร์ บุญบรรจง

นางสาวปางฉัตร อรัญวาศรี

นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ

นางสาวพรพิมล สุขสวัสดิ์

นางสาวพรรณนิดา แย้มประยูร

นางสาวภาคินี รัชพันธ์

นางสาวมุกริน แดงนาค

นางสาวยุพา สร้อยแม้น

นางสาววีร์สุดา ทาหมอก

นายวิชัยรัตน์ เต่าทอง

นางสาวสายธาร วิสุนธร

นางสาวโกกิลา รัตนาธรรม

นาย จิระพงษ์ ภูสมนึก

นางสาวเจนจิรา ใจเย็น

นางสาวชิดชนก เพชร์ดี

นายทรงวุฒิ การะเกต

นางสาวทิพารัตน์ สุระมาตย์

นางสาวนันท์ญาพรรธน์ คงวิชญคุปต์

นางสาวนันทัชพร ยาวะโนภาส

นางสาวเนตรทราย คะเนนอก

นายบุญสิทธิ์ วงศ์ปุ่น

นางสาวปนัดดา สรสิทธิ์

นางสาวปิยะดา อาจประจัญ

นายพร้อมสรรพ ทรัพย์เจริญ

นางสาวพิมพ์ชนก ปะโกติโย

นางสาวภัทรลดา ศรีอินทร์

นางสาวภารดี ตองติดรัมย์

นางสาวมณฑาทิพย์ สุดแสวง

นางสาวรุ่งตะวัน ภูมิพงษ์

นางสาวลภัสรดา ยุรศักดิ์พงศ์

นางสาวศดนันท์ ยิ้มเทศน์

นายศักดา กันยาเลิศ

นายศักดิทัช ราชกิจจา

นายศุภวุธ วิชพันธุ์

นางสาวสิริภัทร วังคะพันธ์

นางสาวแสงทอง สิงห์แก้ว

นางสาวแสงเทียน สิงห์แก้ว

นางสาวอารยา สุวรรณโชติ

นางสาวทัศน์สิริ เถาว์ชาลี

นายณัฐพล สีมานนท์

        
         
54080010  นางสาวพชรภรณ์  รักสกุล 54080060  นางสาววิริญญา  ชาญฤทธิ์ 54080149  นางสาวณัฐชยา  พจน์พิริยะ
              
              
54080029  นางสาวพัชรินทร์  โชติช่วง 54080061  นางสาวศศิธร  มูลสุข 54080150  นางสาวธนนันท์  มนต์วิเศษ
              
              
54080035  นายกฤษฎา  แก้วกุลศรี 54080062  นางสาวสิริรัตน์  ปานกล่อม 54080151  นางสาวนริสรา  หกพุดซา
              
              
54080037  นายวาทศิลป์  ช่วยเหลือ 54080063  นางสาวสุนันทา  ปู่นำพา 54080152  นางสาวนุชนัดดา  วิเชียรโชติ
              
              
54080039  นางสาวศรัญญา  ซ้ายจันทร์ 54080067  นายอดิเทพ  ดอกไม้หอม 54080153  นางสาวบุษรินทร์  หลวงจันทร์
              
              
54080042  นางสาวจุฑามาศ  อินตรา 54080073  นายจรัสพงษ์  ล่ำสัน 54080154  นางสาวปารมี  ภู่แย้ม
              
              
54080043  นายฉัตรเงิน  เงินธนโชติ 54080076  นางสาวชญานาถ  สัตยวงศ์ 54080155  นางสาวปิยะวดี  ภูจอมเดือน
              
              
54080045  นางสาวธัญรดา  กุศลวงษ์ 54080078  นางสาวญาณิศา  เกตุงามขำ 54080156  นายพงษ์ศักดิ์  ประเสริฐผล
              
              
54080046  นายธีรวัฒน์  ขุมเงิน 54080086  นางสาวเบญจมาศ  ทองขวัญ 54080157  นางสาวเบญญาภา  ขำพิพัฒน์
              
              
54080047  นางสาวกัณฐิกา  มูลอ้าย 54080093  นางสาววชิราพรรณ  สินสมบัติ 54080158  นางสาวเมริน  ฤทธาพรม
              
              
54080048  นางสาวปรียาภรณ์  วิชาคง 54080094  นายวสุธร  จันทร์ขำเงิน 54080159  นางสาววรกมล  บำรุงวัตร
              
              
54080050  นายพงษ์อมร  โหรดากุล 54080095  นางสาววิจิตรรัตน์  เรืองเดช 54080160  นายวรวัฒน์  สุขคำ
              
              
54080051  นางสาวพรพิมล  เพาะปลูก 54080097  นางสาวศรีวิไล  มีปาน 54080162  นางสาววลีพร  แก้วเลิศ
              
              
54080052  นางสาวพรสุดา  เสริมศรี 54080098  นางสาวศิวาภา  พร้อมสุข 54080164  นายศตวรรษ  พูลสวัสดิ์
              
              
54080053  นางสาวภิรมย์ภรณ์  ถุงเงินศิริ 54080146  นางสาวจิดาภา  อุทัยพรม 54080165  นายอธิพงศ์  หัสคอนบุรี
              
              
54080055  นางสาวรัชนีวรรณ  แก้วตุมตา 54080147  นางสาวชฎาพร  หอมสุวรรณ 54080166  นางสาวอัสมา  หลงกูนัน
              
              
54080056  นางสาวรัตนวรรณ  ขันแก้ว 54080148  นางสาวชุติญา  เกิดสาย 54080167  นางสาวอาทิตยา  สีเตาปูน
    
    
54080057  นางสาวฤทัยรัตน์  มิตรครบุรี