ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด

54080028 นางสาวปภัสสร  รัมยะรังสิ 54080120 นางสาวสุพิชญ์รดา  ติงชาติ 54080171 นายณัฐปวิชญ์  วงษ์ขันธ์
54080036 นางสาวฐิดารัตน์  บุญปัญญา 54080126 นางสาวภารวี  กวีวังโส 54080172 นางสาวเนตรพนิต  แก้ววรรณา
54080040 นางสาวเกษรินทร์  ประสิทธิ์ 54080127 นางสาวมนัสชนก  ไล้เลิศ 54080173 นางสาวปิยธิดา  ดวงอานนท์
54080041 นางสาวจุฑามาศ  เมฆชัยสงค์ 54080130 นางสาวรุ่งนภา  เตชะวัชรานนท์ 54080174 นายพงศธร  เหล่าดี
54080066 นางสาวสุรพินิจ  สายสถิตย์ 54080131 นางสาววนัสนันท์  ผาสุข 54080175 นางสาวพิชญา  พรมพิทักษ์
54080079 นางสาวฐิติยา  คล้ายแก้ว 54080132 นางสาววนิดา  น้อมระวี 54080176 นางสาวภัททิรา  คำรินทร์
54080096 นายวิทวัส  อินต๊ะเสนา 54080134 นางสาววนิสา  หนูพรหม 54080178 นางสาวรตพร  เบญจไพบูลย์
54080100 นางสาวกมลวรรณ  เดชเจริญ 54080135 นางสาววรวีร์  ศรีสวัสดิ์ 54080179 นางสาววณิชา  จันทะผอง
54080101 นางสาวกรกมล  ธนพงศ์นุโรจน์ 54080137 นางสาวศุภธิดา  ปสันตา 54080180 นายวันเฉลิม  แม่นทอง
54080102 นางสาวกรรณิการ์  คงศิลา 54080141 นางสาวอรอนงค์  จิตรสอาด 54080181 นางสาววิชุดา  อิงชัยภูมิ
54080103 นางสาวขวัญเรือน  พาดฤทธิ์ 54080142 นางสาวอริสรา  ตันติพงศ์พาณิช 54080182 นางสาวศิวพร  สาระคุณ
54080104 นางสาวเจตปรียา  จันทรรักษ์ 54080143 นายกฤษณ์พนธ์  ชมชื่นจิตร์ 54080183 นางสาวสิริวิภา  ทิพย์มาศโกมล
54080106 นางสาวณัฐชานันท์  ธนัชสมวรรณ์ 54080145 นายจักรพันธ์  พิพัฒน์ 54080184 นางสาวสุพรรณี  วงศ์พันธ์
54080116 นางสาวธัญรดา  สุวรรณโชติ 54080168 นางสาวชนกสุดา  อาศัยสุข 54080186 นางสาวลัลนา  รมณียจิตโต
54080117 นางสาวธุมากร  สิงห์พันธุ์ 54080169 นางสาวตติยา  ภูผาลี
56080020 นางสาวกัญญารัตน์ คำมาก 56080140 นางสาวชนากานต์ สุทธมา 56080240 นางสาวสุชัญญา จงอร่ามรุ่งเรือง
56080024 นางสาวศศิวิมล เสือฉิม 56080143 นางสาวดารณี ประสานทองคำ 56080241 นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา
56080025 นางสาวสกุณา พื้นจะบก 56080144 นางสาวทิพวรรณ ลุนอุบล 56080242 นางสาวอมรศรี จันทร์อ่อน
56080026 นางสาวอดีลีน ไซเกนทาเลอร์ 56080145 นางสาวธัญรัตน์ เทียนสุข 56080245 นายอาหะมะ ดะเซ็ง
56080033 นางสาวกรทิพย์ เข็มมลฑา 56080148 นายปรเมษฐ์ พีรโชติกพันธุ์
56080034 นางสาวณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ 56080149 นางสาวปิยวรรณ จันทร์เจริญ 56080294 นางสาวกันยาวรรณ โกยสมบูรณ์
56080062 นางสาวจุฑามาศ นิลวิโรจน์ 56080150 นายพูลสวัสดิ์ โพธิพัฒน์ 56080295 นายกิติวัฒน์ เยื้องไธสง
56080064 นางสาวฐิตินันท์ สานอินทร์จักร์ 56080151 นางสาวเมรัญญา วงศ์เหลา 56080296 นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์
56080072 นางสาวรัศมีจันทร์ เอี่ยมองค์ 56080153 นางสาววชิรา มุ่งหาเงิน 56080297 นางสาวชยิสรา บุญเรือง
56080073 นางสาวสุดารัตน์ บุญพิทักษ์ 56080156 นางสาววิภาวี แป้นทอง 56080298 นางสาวณิชกานต์ ชัยจำ
56080074 นางสาวสุพัตรา ห่วงดี 56080157 นางสาวโศรดา ชูอินทร์ 56080299 นางสาวณิชาภา แพทยารักษ์
56080075 นายอภิชาติ ปัญจพลานุรักษ์ 56080159 นางสาวสมิตานัล ประสิทธิเวช 56080302 นางสาววรางคณา คงอ้วน
56080134 นายกรกช ชัยกิตติภรณ์ 56080165 นายแอ๊ดดี้ มีรัตน์ 56080303 นางสาววริศรา ฝั้นคำมี
56080135 นางสาวกรรณภิรมย์ ต๊ะสุ 56080304 นางสาวศันสนีย์ สุริยาแสงศรี
56080136 นายกิตติชนม์ สมหวาน 56080229 นางสาวชญานิษฐ์ กุลบุตร 56080306 นางสาวสินาภรณ์ เรืองเกตุ
56080137 นางสาวจอมขวัญ เหมรัตนธร 56080230 นางสาวชฎามาศ เฉวียงหงส์ 56080307 นางสาวสุชญา กนกวลัยวรรณ
56080138 นางสาวจิรภัทร์ รักราวี 56080237 นางสาวพัชราภรณ์ ดอเลาะมาน 56080308 นางสาวหทัยชนก หัวเมืองราช
56080139 นางสาวจุฑามาศ จิตเจือจุน 56080238 นายภาสวิชญ์ จงรุจิโรจน์ชัย 56080309 นายอติวิชญ์ จันทรังษี