ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด

54080028 นางสาวปภัสสร  รัมยะรังสิ 54080120 นางสาวสุพิชญ์รดา  ติงชาติ 54080171 นายณัฐปวิชญ์  วงษ์ขันธ์
54080036 นางสาวฐิดารัตน์  บุญปัญญา 54080126 นางสาวภารวี  กวีวังโส 54080172 นางสาวเนตรพนิต  แก้ววรรณา
54080040 นางสาวเกษรินทร์  ประสิทธิ์ 54080127 นางสาวมนัสชนก  ไล้เลิศ 54080173 นางสาวปิยธิดา  ดวงอานนท์
54080041 นางสาวจุฑามาศ  เมฆชัยสงค์ 54080130 นางสาวรุ่งนภา  เตชะวัชรานนท์ 54080174 นายพงศธร  เหล่าดี
54080066 นางสาวสุรพินิจ  สายสถิตย์ 54080131 นางสาววนัสนันท์  ผาสุข 54080175 นางสาวพิชญา  พรมพิทักษ์
54080079 นางสาวฐิติยา  คล้ายแก้ว 54080132 นางสาววนิดา  น้อมระวี 54080176 นางสาวภัททิรา  คำรินทร์
54080096 นายวิทวัส  อินต๊ะเสนา 54080134 นางสาววนิสา  หนูพรหม 54080178 นางสาวรตพร  เบญจไพบูลย์
54080100 นางสาวกมลวรรณ  เดชเจริญ 54080135 นางสาววรวีร์  ศรีสวัสดิ์ 54080179 นางสาววณิชา  จันทะผอง
54080101 นางสาวกรกมล  ธนพงศ์นุโรจน์ 54080137 นางสาวศุภธิดา  ปสันตา 54080180 นายวันเฉลิม  แม่นทอง
54080102 นางสาวกรรณิการ์  คงศิลา 54080141 นางสาวอรอนงค์  จิตรสอาด 54080181 นางสาววิชุดา  อิงชัยภูมิ
54080103 นางสาวขวัญเรือน  พาดฤทธิ์ 54080142 นางสาวอริสรา  ตันติพงศ์พาณิช 54080182 นางสาวศิวพร  สาระคุณ
54080104 นางสาวเจตปรียา  จันทรรักษ์ 54080143 นายกฤษณ์พนธ์  ชมชื่นจิตร์ 54080183 นางสาวสิริวิภา  ทิพย์มาศโกมล
54080106 นางสาวณัฐชานันท์  ธนัชสมวรรณ์ 54080145 นายจักรพันธ์  พิพัฒน์ 54080184 นางสาวสุพรรณี  วงศ์พันธ์
54080116 นางสาวธัญรดา  สุวรรณโชติ 54080168 นางสาวชนกสุดา  อาศัยสุข 54080186 นางสาวลัลนา  รมณียจิตโต
54080117 นางสาวธุมากร  สิงห์พันธุ์ 54080169 นางสาวตติยา  ภูผาลี