ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์


ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนอุไร
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) ม.มหิดล