ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์


ประธานหลักสูตร รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร วุฒิการศึกษา วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Dr.rer.nat (Biology with Magna cum laude) Georg-August University Goettingen, Germany. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนอุไร
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) ม.มหิดล