หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลักสูตร ปี 2554

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
B.Sc.( Medical Technology)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รูปแบบของหลักสูตร 1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ และบางรายวิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาจมีการจัดการเรียนการสอนเป็น dual languages
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Karolinska Institutet, Sweden
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2557 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์แล็ปทั่วราชอาณาจักร
2. นักวิจัย หรือ นักวิเคราะห์ ที่ใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ
3. นักวิชาการผสมเทียมในคลินิกผู้มีบุตรยาก
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
5. ผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทจำหน่าย ผลิตน้ำยา และเครื่องมือทางการแพทย์ สถานที่จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

แผนการศึกษา

นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีแผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
99904X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)
English I or II
303111 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล
Miracle of Molecules
302113 แคลคูลัส
Calculus
303107 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
303108 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I
308106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics for Health Science
308107 ปฎิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics Laboratory for Health Science
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
99904X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)
English II or III
306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
414101 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Technology in Daily life
303254 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Basic of Analytical Chemistry
303255 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Basic of Analytical Chemistry Laboratory
680191 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
2xxxxx ภาษาอื่น ๆ
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
Art of Speaking and Presentation
303220 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
680101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy
680102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy Laboratory
682221 บทนำจุลชีววิทยา
Introduction to Microbiology
682272 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
Basic Techniques in Molecular Biology
682261 เทคนิคขั้นมูลทางเวชศาสตร์ห้องปฎิบัติการ
Fundamental Techniques in Laboratory Medicine
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาสร้างเสริมสุขภาพ)
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

2(1-3-3)

2(1-3-3)

1(1-0-2)

4
3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
680293 ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์
Biochemistry for Medical Technology
680211 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Science
682222 ปรสิตวิทยาคลินิก
Clinical Parasitology
682201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
Basic Pathology
682271 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการแพทย์
English for Medical Technogy
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science
xxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาสร้างเสริมสุขภาพ)
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(2-3-5)

3(2-3-5)

3(2-3-5)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2
2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
682311 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology
682312 ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology Laboratory
682321 จุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology
682331 เคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry I
682332 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry Laboratory I
682341 โลหิตวิทยา 1
Hematology I
682342 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1
Hematology Laboratory I
682361 จุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical microscopy, Urinalysis and Body Fluid
682362 ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical microscopy, Urinalysis and Body Fluid Laboratory
682371 หลักและการบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
Principle and Maintenance of Laboratory Instruments
682381 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
682363 พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 1
Toxicology and Occupational Health I
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(1-3-2)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

2(2-0-4)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
682322 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
Clinical Bacteriology
682323 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology
682324 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology Laboratory
682333 เคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry II
682334 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry Laboratory II
682343 โลหิตวิทยา 2
Hematology II
682344 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
Hematology Laboratory II
682351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine I
682352 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine Laboratory I
682391 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
Community Medical Technology
682xxx วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 19

2(1-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(0-3-1)

2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine II
682452 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine Laboratory II
682461 คลินิกสัมพันธ์
Clinical Correlation
682462 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
Clinical Laboratory Management
682463 วิธีวิเคราะห์อัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Automation and Information Technology in Laboratory Medicine
682471 พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์
Human Genetics
682472 เภสัชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์
Pharmacology for Medical Technology
682473 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Law and Ethics
682481 ภาคนิพนธ์
Research Projects
682482 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Seminar
682xxx วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 15

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

4
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
682491 การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Training
จำนวนหน่วยกิตรวม 6

6(0-18-6)

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
รายละเอียดติดต่อ
ผศ. ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดร.พลาธิป ชูท้วม
วุฒิการศึกษา
ว.ทบ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล