หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

Download PDF ไฟล์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Medical Technology)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. ( Medical Technology)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
และบางรายวิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาจมีการจัดการเรียนการสอนเป็น dual languages

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Karolinska Institutet, Sweden

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส -
ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science (Medical Technology)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. ( Medical Technology)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้  : ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา : รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
และบางรายวิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาจมีการจัดการเรียนการสอนเป็น dual languages

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Karolinska Institutet, Sweden

5. ปรัชญาหลักสูตร

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่ทันสมัยและมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์แลปทั่วราชอาณาจักร
 • ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • นักวิจัย หรือ นักวิเคราะห์ ที่ใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
 • ผู้แทนประจำบริษัทจำหน่าย/ผลิต น้ำยา และเครื่องมือทางการแพทย์
 • นักวิชาการทางสาธารณสุข ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
 • ผู้ตรวจประเมินด้านมาตรฐานเทคนิคการแพทย์

8.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2562  (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)

9. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
             
 • สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
             
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
             
 • สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
             
 • สภาวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ .เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  3/2560 วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

10.แผนการศึกษา

ปีที่ 1     ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

30210159

คณิตคิดทันโลก                                        
Contemporary Mathematics

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

302113  59

แคลคูลัส                        
Calculus

3(3-0-6)

30310759

เคมีพื้นฐาน                                             
Basic Chemistry

3(3-0-6)

30310859

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                    
Basic Chemistry Laboratory

1(0-3-1)

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1                            
General Biology I

3(3-0-6)

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1               
General Biology Laboratory I 

1(0-3-1)

30810659

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                   
Physics for Health Science

3(3-0-6)

30810759

ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพPhysics Laboratory for Health Science

1(0-3-1)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

 1 หน่วยกิต

รวม (Total)

21

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย         
Collegiate English

3(3-0-6)

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอื่นๆ 
Thai Language Skills for Communication

3(3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้Information Skills in Knowledge-based Society

3(3-0-6)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์Biodiversity and Conservation

2(2-0-4)

68019359

ชีวิตและสุขภาพ                                        
Life and Health

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30325459

เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น                     
Basic of Analytical Chemistry

3(3-0-6)

30325559

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น   
Basic of Analytical ChemistryLaboratory

1(0-3-1)

68226159

บทนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Introduction to Medical Technology       

1(1-0-2)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

 3 หน่วยกิต

รวม (Total)

21

ปีที่ 2     ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication 

3(3-0-6)

41410159

พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ                
Group Dynamics and Leadership

3(3-0-6)

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด                    
Man and Thinking Skills

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30322059

เคมีอินทรีย์                                 
Organic Chemistry

3(3-0-6)

68010159

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์    
Basic Human Anatomy

2(2-0-4)

68010259

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์Basic Human Anatomy Laboratory

1(0-3-1)

68222159

บทนำจุลชีววิทยา            
Introduction to Microbiology

2(1-3-3)

68227159

หลักการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ     
Principle Use and Maintenance of Laboratory Instruments

1(1-0-2)

68223159

ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์          Biochemistry for Medical Technology

3(2-3-5)

รวม (Total)

20

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองContemplative Education for Self Development

2(2-0-4)

41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต     
Psychology for the Quality of Life

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์        
Elementary Statistics for Science

3(3-0-6)

68021159

สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ              
Human Physiology for Health Science 

3(2-3-5)

68222259

ปรสิตวิทยาคลินิก              
Clinical Parasitology

2(2-0-4)

68222359

ปฏิบัติการปรสิตวิทยาคลินิก 
Clinical Parasitology

1(0-3-1)

68220159

พยาธิวิทยาพื้นฐาน                        
Basic Pathology

2(2-0-4)

68224159

โลหิตวิทยาพื้นฐาน                        
Basic Hematology

1(1-0-2)  

68224259

ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน            
Basic Hematology

1(0-3-1)  

68232159

วิทยาแบคทีเรียคลินิก                     
Clinical Bacteriology

1(1-0-2)

68232159

ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก        
Clinical Bacteriology Laboratory

1(0-3-1)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

2 หน่วยกิต

รวม (Total)

21

ปีที่ 3     ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68232559

ไวรัสวิทยาคลินิก                                       
Clinical Virology  

1(1-0-2)

68231159

ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน                   
Basic Immunology

2(2-0-4)

68231259

ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก                     
Clinical Immunology

1(1-0-2)

68231359

ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก           
Clinical Immunology and Virology Laboratory

1(0-3-1)

68232659

กิณวิทยาคลินิก                             
Clinical Mycology

1(1-0-2)

68232759

ปฏิบัติการกิณวิทยาคลินิก                
Clinical Mycology Laboratory

1(0-3-1)

68233159

เคมีคลินิก 1                                
Clinical Chemistry I

3(3-0-6)

68233259

ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1      
Clinical Chemistry Laboratory I

1(0-3-1)

68234159

โลหิตวิทยา 1                   
Hematology I

2(2-0-4)

68234259

ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1  
Hematology Laboratory I

1(0-3-1)

68237159

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและ
พันธุวิศวกรรม                  
Techniques in Molecular Biology and
Genetic Engineering

2(1-3-3)

วิชาเฉพาะ
(เอกเลือก)

682xxx59

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

2 หน่วยกิต

รวม (Total)

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68232359

จุลชีววิทยาคลินิก                          
Clinical Microbiology

1(1-0-2)

68232459

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก              
Clinical Bacteriology Laboratory

1(0-3-1)

68236159

จุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical Microscopy, Urinalysis and Body Fluid

2(2-0-4)

68236259

ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical Microscopy, Urinalysis and Body Fluid Laboratory

1(0-3-1)

68233359

เคมีคลินิก 2                                
Clinical Chemistry II

3(3-0-6)

68233459

ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2                   
Clinical Chemistry Laboratory II

1(0-3-1)

68234359

โลหิตวิทยา 2                   
Hematology II

2(2-0-4)

68234459

ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2      
Hematology Laboratory II

1(0-3-1)

68235159

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1                     
Transfusion Medicine I

2(2-0-4)

68235259

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต1
Transfusion Medicine Laboratory I

1(0-3-1)

68238159

ระเบียบวิธีวิจัย                             
Research Methodology

1(1-0-2)

68226259

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Laboratory Safety

1(1-0-2)

68236559

วิธีวิเคราะห์อัตโนมัติและเทคโนโลยีทางเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Automation and Technology in Laboratory Medicine

1(1-0-2)

รวม (Total)

18

ปีที่ 4     ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68245159

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine II

2(2-0-4)

68245259

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต2
Transfusion Medicine Laboratory II

1(0-3-1)

68236359

พิษวิทยาและอาชีวอนามัย
Toxicology and Occupational Health

2(2-0-4)

68236459

ปฏิบัติการพิษวิทยาและอาชีวอนามัย Toxicology and Occupational Health Laboratory

1(0-3-1)

68246159

คลินิกสัมพันธ์                              
Clinical Correlation

2(2-0-4)

68246259

ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์      
Quality System and Clinical Laboratory Management

2(2-0-4)

68247159

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ                   
Professional Law and Ethics

1(1-0-2)

68239159

เทคนิคการแพทย์ชุมชน      
Community Medical Technology

2(0-6-1)

68248159

สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์           
Medical Technology Seminar

1(0-2-1)

68248259

ภาคนิพนธ์                                  
Research Projects         

1(0-2-1)

68247259

สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 
Health Informatics and its application

2(1-3-3)     

วิชาเฉพาะ
(เอกเลือก)

682xxx59

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

2 หน่วยกิต

รวม (Total)

19

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68249159

การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Training

6(0-18-6)

รวม (Total)

6

หมายเหตุ

วันที่ทำการปรับปรุง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สานิตา สิงห์สนั่น
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.จิราพร จรอนันต์
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.พลาธิป ชูท้วม
วุฒิการศึกษา
ว.ทบ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล