หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biomedical Sciences) B.Sc. (Biomedical Sciences)

วิชาเอกเลือก

3.1 โภชนบำบัด
3.2 วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

131 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านชีวเวชศาสตร์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีที่ผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ มีความต้องการเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ทั้งภาคปกติหรือภาคพิเศษ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา การบริการทางวิชาการ และการวิจัยสาเหตุ ปัจจัย และกลไกการก่อโรค เพื่อสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรนี้ เน้นการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนงานทางการแพทย์ 3 ระดับ คือ

1. ระดับปรีคลินิก

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการวิจัยโดยเฉพาะสาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานบริการ งานการศึกษา งานวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ตลอดจน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัยในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหรือสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พนักงานขายหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เวชภัณฑ์ เป็นต้น

2. ระดับคลินิก

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้ความสามารถเฉพาะทางในคลินิก ประกอบด้วย
สาขาโภชนบำบัด
ผลิตบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้จากระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสู่การบำบัดผู้ป่วยด้วยหลักทางโภชนศาสตร์ ควบคู่ไปกับการรักษาจากแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับแพทย์และบุคลากรในทีมสุขภาพในการศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ และวินิจฉัยภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การจัดโปรแกรมอาหารให้เหมาะกับภาวะของร่างกาย โดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ร่างกายฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับคืนสู่สภาพปกติ ตลอดจนการแนะนำและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวัน และลักษณะการเผาผลาญอาหารของร่างกาย ตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ ผู้ช่วยนักโภชนบำบัด ผู้ช่วยนักกำหนดอาหาร ผู้ช่วยนักโภชนาการ นักวิจัยทางโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด ทั้งในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพได้ โดยการสอบเพื่อรับการขึ้นทะเบียนและการรับรองจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

3. ระดับการบริหารจัดการ

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการบริหารจัดการระบบการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารธุรกิจสุขภาพ เพื่อสนองตอบสังคมแห่งสุขภาพในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีสถานประกอบการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีความคุ้มค่า และมีความสมดุลทางการเงิน ตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ พนักงาน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการสถานบริการทางด้านสุขภาพและความงาม ทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
- กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาเอก
17 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
62 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ
2. วิชาเอกเลือก*
47 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
* หมายถึง วิชาเอกเลือก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้คือ
1. กลุ่มวิชาโภชนบำบัด
2. กลุ่มวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจสุขภาพ

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
22210X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2 หรือ 3)
302113 แคลคูลัส
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป1
308106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
684191 แนะแนวการศึกษาและอาชีพชีวเวชศาสตร์
680191 เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์ 3 จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
22210X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3 หรือ 4)
303107 เคมีพื้นฐาน
303108 ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน
XXXX กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ
XXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
XXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
XXXX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
680291 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
303220 เคมีอินทรีย์
303221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
303252 เคมีวิเคราะห์1
303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1
680206 สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
680205 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
316203 ชีวเคมีทางการแพทย์พื้นฐาน
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
680219 สรีรวิทยาของมนุษย์
684211 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
XXXX วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

2(2-0-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
5
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
312202 ชีวสถิติ
680322 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
680241 พยาธิวิทยาทางการแพทย์
684391 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
792336 เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
XXXX วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
1(1-0-2)
4(3-3-6)
5
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
680323 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์
680325 พันธุวิศวกรรม
680324 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
XXXX วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
5
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
684491 สหกิจศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม 6

6(0-18-0)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
684492 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์
684493 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
XXXX วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 9

1(0-2-1)
2(0-4-2)
6
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมด 131

แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
ปีที่ 1 60 60 80 80 100
ปีที่ 2 60 60 80 80
ปีที่ 3 60 60 80
ปีที่ 4 60 60
รวม 60 120 200 280 320
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 60 60

ประธานหลักสูตร

ดร.วิทูร ขาวสุข
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D.-Biomedical Sciences University of Porto, Portugal
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Physiology), University of Melbourne, Australia
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Biological and medical Sciences),
University of Paris 13, France
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กุลวรา พูลผล
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences)
(Infectious Diseases Program)
Innsbruck Medical University, Austria.