หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส 25520191101246
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Medical Sciences

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Medical Sciences)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Medical Sciences)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ภาษาไทย รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน....สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน CWIE

5. ความสำคัญของหลักสูตร

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีประเด็นหลักในการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลง และต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การผสมผสานเทคโนโลยี และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้จากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพื่อการส่งเสริมอุตสากรรมการแพทย์ครบวงจร ได้แก่ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ต่อไป
จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มต้องการกำลังบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการวิจัยในช่วง 20 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันกำลังบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยของประเทศ ทั้งด้านจำนวนและคุณภาพอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้ปฎิบัติงานทางด้านการวิจัยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรที่มีหน้าที่ผลิตผู้ที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดแรงงานของประเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จึงมีส่วนสำคัญในการยกระดับการสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการวิจัยทั้งในเชิงจำนวนและคุณภาพ ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีศักยภาพในการนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแข่งขันของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคต

6. ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญทักษะการปฏิบัติงานด้านการ วิจัย ประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในการประกอบอาชีพ
2. อธิบายหลักการ ทฤษฎีพื้นฐาน และเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยที่เป็นปัจจุบันได้
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยที่หลากหลาย เพื่อเป็น ผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
4. สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์
5. สามารถทำงานวิจัยร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
6. สามารถจัดการข้อมูลวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สามารถปฏิบัติการวิจัย และใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง

8. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • PLO2 มีความตรงต่อเวลา
  2. ด้านความรู้
 • PLO3 เข้าใจ และอธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยได้
 • PLO4 สามารถเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การปฏิบัติงานด้านการวิจัย เพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 • PLO5 รู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าในงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และของโลก
  3. ด้านทักษะทางปัญญา
 • PLO6 มีทักษะการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อพัฒนาตนเองในอาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • PLO7 สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสถานการณ์
 • PLO8 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • PLO9 มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกถึงจิตสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • PLO10 สามารถกำหนดประเด็นปัญหาจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม และประเมินสถานการณ์ของปัญหาได้จากการเลือกใช้ และประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
 • PLO11 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการวิจัยอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย
 • PLO12 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด การเขียน และการนำเสนองานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ด้านทักษะพิสัย
 • PLO13 สามารถปฏิบัติการวิจัย และใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
 • 9. หลักสูตรที่เทียบเคียง: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  ประกอบอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงการปฏิบัติการวิจัยที่ใช้เครื่องมือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักเทคโนโลยีชีวภาพ นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ใน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

  11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

  12. โครงสร้างหลักสูตร

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต

  2) หมวดวิชาเฉพาะ

  85 หน่วยกิต

  2.1) วิชาแกน

  16 หน่วยกิต

  2.2) วิชาเอก

  69 หน่วยกิต

  2.2.1) วิชาเอกบังคับ

  64 หน่วยกิต

  2.2.2) วิชาเอกเลือก

  5 หน่วยกิต

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

  6 หน่วยกิต

  13.แผนการศึกษา

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  ศึกษาทั่วไป

  895XXX64

  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
  รายวิชาเลือกปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

  2

  895XXX64

  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

  5

  วิชาเฉพาะ

  30310764

  เคมีพื้นฐาน
  Basic Chemistry

  3(3-0-6)

  30310864

  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
  Basic Chemistry Laboratory

  1(0-3-1)

  30810664

  ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Physics for Health Science

  3(3-0-6)

  68410164

  โลกของวิทยาศาสตร์การแพทย์
  World of Medical science

  1(1-0-2)

  68410264

  เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล
  Cell and Molecular Biology 

  3(3-0-6)

  รวม (Total)

  18

  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  ศึกษาทั่วไป

  89510064

  ภูมิบูรพา
  Wisdom of BUU

  3(2-2-5)

  895XXX64

  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

  7

  895XXX64

  กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต
  รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน

  4

  วิชาเฉพาะ

  68010364

  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
  Basic Human Anatomy

  2(2-0-4)

  68010464

  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ Basic Human Anatomy Laboratory

  1(0-3-1)

  รวม (Total)

  17

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  ศึกษาทั่วไป

  895XXX64

  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
  รายวิชาเลือกวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

  2

  895XXX64

  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ
  รายวิชาเลือกสุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

  2

  วิชาเฉพาะ

   

  68021464

  จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
  Human Microanatomy

  2(2-0-4)

  68021564

  ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
  Human Microanatomy Laboratory

  1(0-3-1)

  68022364

  ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์
  Biochemistry for Allied Health Sciences

  2(2-0-4)

  68022464

  ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์
  Biochemistry Laboratory for Allied Health Sciences

  1(0-3-1)

  68022564

  จุลชีววิทยาทางการแพทย์
  Medical Microbiology

  3(3-0-6)

  68022664

  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์
  Medical Microbiology Laboratory

  1(0-3-1)

  68420164

  หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Research Methodology in Medical Sciences

  3(3-0-6)

  รวม (Total)

  17

  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  วิชาศึกษาทั่วไป

  89530064

  โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
  Opportunities and Challenges for Future Careers

  2(2-0-4)

  วิชาเฉพาะ

   

  68023364

  สถิติและชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพStatistics and Biostatistics for Health Sciences

  3(3-0-6)

  68010764

  สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  Human Physiology for Health Sciences  

  3(2-3-4)

  68022064

  หลักพยาธิวิทยา
  Principles of Pathology

  2(2-0-4)

  68022164

  ปฏิบัติการพยาธิวิทยาทั่วไป
  Principles Pathology Laboratory

  1(0-3-1)

  68023064

  วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์
  Medical Immunology

  2(2-0-4)

  68023164

  ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์
  Medical Immunology Laboratory

  1(0-3-1)

  68023264

  ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
  Laboratory Safety

  2(2-0-4)

  68420264

  เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Instruments for Medical Sciences Research

  2(1-3-2)

  รวม (Total)

  18

  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  วิชาศึกษาทั่วไป

  895xxx64

  กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต
  รายวิชาบูรณาการ

  3

  วิชาเฉพาะ

  68430164

  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
  Medical Parasitology

  1(1-0-2)

  68430264

  ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์
  Medical Parasitology Laboratory

  1(0-3-1)

  68430364

  เทคนิคการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์
  Microscopic Techniques

  2(1-3-2)

  68430464

  พันธุวิศวกรรม
  Genetic Engineering

  3(2-3-4)

  68430564

  เทคนิคการแยกโปรตีน
  Protein Separation Techniques

  3(2-3-4)

  68430664

  การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Animal Experimentation in Medical Science Research

  2(1-3-2)

  68430764

  ชีวสารสนเทศ
  Bioinformatics

  2(1-3-2)

  วิชาเลือกเสรี

  xxxxxx64

  ชื่อรายวิชาภาษาไทย
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

  2

  รวม (Total)

  19

  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  วิชาเฉพาะ

  79223764

  เภสัชวิทยาเบื้องต้น
  Basic Phamacology

  2(2-0-4)

  68430864

  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
  Animal Cell Culture Techniques

  2(1-3-2)

  68430964

  การตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน 
  Protein Immunodetection

  3(1-6-2)

  68431064

  การจัดการข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Data Management in Medical Science Research

  2(2-0-4)

  68431164

  การวิเคราะห์บทความวิจัย
  Analysis of Research Articles

  1(1-0-2)

  68431264

  การเขียนบทความวิจัย
  Writing of Research Article

  1(0-3-1)

  68431364

  การทดสอบฤทธิ์ และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  Bioscreening and Toxicity of Natural Products

  2(2-0-4)

  68431464

  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
  Seminar in Medical Sciences I

  1(0-2-1)

  684xxx64

  วิชาเอกเลือก

  5

  รวม (Total)

  19

  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  วิชาเฉพาะ

  68440164

  การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Training in Medical Sciences

  6(0-18-9)

  รวม (Total)

  6

  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

  หมวดวิชา

  รหัสและชื่อรายวิชา

  หน่วยกิต
  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

  วิชาเฉพาะ

  68440264

  สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  2
  Seminar in Medical Sciences II

  1(0-2-1)

  68440364

  โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
  Research Projects in Medical Sciences

  2(0-4-2)

  วิชาเลือกเสรี

  xxxxxxxx

  ชื่อรายวิชาภาษาไทย
  ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

  4

  รวม (Total)

  7

  14. อัตราการสำเร็จการศึกษา

  ในปีการศึกษา 2563 มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่พ้นสภาพคิดเป็น 3.22%  หมายความว่าอัตราการสำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 95 โดยประมาณ

  15. อัตราการได้งานทำ

  ตารางแสดงร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานตรงและไม่ตรงสาขา


  ปีที่สำเร็จการศึกษา

  ทำงานตรงสาขา

  ทำงานไม่ตรงสาขา

  ค่าเป้าหมาย

  2558

  74.36%

  25.64%

  50%

  2559

  68.29%

  31.71%

  50%

  2560

  85.42%

  14.58%

  50%

  2561

  48%

  52%

  50%

  2562

  47.06%

  52.94%

  50%

  หมายเหตุ
  ค่าลงทะเบียนคิดตามหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย


  รายละเอียดติดต่อ
  ดร.วิทูร ขาวสุข Tel. 0-3810-3168
  ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข Tel. 0-3810-3168


  ประธานหลักสูตร ดร.วิทูร ขาวสุข
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  Ph.D.-Biomedical Sciences University of Porto, Portugal
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ดร.จิรสุดา นาคเอี่ยม
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. (สาขาชีววิทยา) ม.บูรพา
  วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล


  ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Ph.D.(Biological and medical Sciences),
  University of Paris 13, France
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  ดร.กุลวรา พูลผล
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  Ph.D. (Biomedical Sciences)
  (Infectious Diseases Program)
  Innsbruck Medical University, Austria.

  ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (สัตววิทยา) ม.เชียงใหม่
  ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล