หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร


รหัส 25520191101246

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาตร์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Biomedical Sciences)
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

     หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ภาษาไทย รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5. ความสำคัญของหลักสูตร

     เนื่องจากประเทศยังขาดกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนบำบัด อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

6. ปรัชญาหลักสูตร

      สร้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านงานวิจัย เพื่อสนองต่อแนวนโยบายของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและทิศทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. หลักสูตรต้องการผลิตนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักโภชนบำบัดที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนบำบัด เข้าสู่สายวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
      1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
      2) มีความคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
      3) สามารถค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

8. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม และศิลปวัฒนธรรม
     2. มีความรอบรู้เข้าใจหลักการและทฤษฏีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
     3. มีทักษะการแสวงหาความรู้และการคิดแบบองค์รวม สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     4. มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สำนึกในความเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณค่าต่อสังคมและสามารถทำงานเป็นทีม
     5.  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

9. หลักสูตรที่เทียบเคียง: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
-  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรค  ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
-  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน

12. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

87 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน

30 หน่วยกิต

2.2) วิชาเอก

57 หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับ

39 หน่วยกิต

2.2.2) วิชาเอกเลือก

18 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

13.แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

3 (3-0-6)

41410159

พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ

3 (3-0-6)

41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1

3 (3-0-6)

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

1 (0-3-1)

30810659

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3 (3-0-6)

30310759

เคมีพื้นฐาน

3 (3-0-6)

30310859

ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน

1 (0-3-1)

รวม (Total)

19

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

3 (3-0-6)

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด

2 (2-0-4)

30210159

คณิตคิดทันโลก

2 (2-0-4)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

2 (2-0-4)

68019359

ชีวิตและสุขภาพ

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68019159

เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล

3 (3-0-6)

รวม (Total)

20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

 

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

3 (3-0-6)

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30322059

เคมีอินทรีย์         

3 (3-0-6)

30322159

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                     

1 (0-3-1)

68020559

จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์          

4 (3-3-6)

     68020659   

สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

4 (3-3-6)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

 

31139159

การบริหารคุณภาพ            

2 (2-0-4)

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์        

3 (3-0-6)

68021959

สรีรวิทยาของมนุษย์           

4 (3-3-6)

68029359

ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์  

3 (3-0-6)

68029459

ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์

1 (0-3-1)

68421159

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

3 (2-3-4)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

31231159

วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์           

3(2-2-5)

68431159

จุลชีววิทยาทางการแพทย์                

4(3-3-6)

68439359

หลักการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์           

2(2-0-4)

68024159

พยาธิวิทยาทางการแพทย์

4(3-3-6)

68030159

เทคนิคการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์

2(1-3-2)

68429359

เครื่องมือวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2(1-3-2)

68439459

เทคนิคการแยกโปรตีน

3(2-3-4)

รวม (Total)

20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

 

68032759

พันธุศาสตร์ของมนุษย์                    

2(2-0-4)

68431259

วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์           

3(2-3-4)

79233659

เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4(3-3-6)

68029259

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

2(2-0-4)

68429159

การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2(1-3-2)

68429259

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์    

2(1-3-2)

68032559

พันธุวิศวกรรม   

3(2-3-4)

68439859

การตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน

3(1-6-2)

รวม (Total)

18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68449159

การฝึกงานทางชีวเวชศาสตร์

6(0-18-9)

รวม (Total)

6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68449259

สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์

1(0-2-1)

68449359

โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2(0-4-2)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

2

รวม (Total)

5

14. อัตราการสำเร็จการศึกษา

15. อัตราการได้งานทำ

หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียนคิดตามหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย


รายละเอียดติดต่อ
ดร.วิทูร ขาวสุข Tel. 0-3810-3168
ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข Tel. 0-3810-3168


ประธานหลักสูตร ดร.วิทูร ขาวสุข
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D.-Biomedical Sciences University of Porto, Portugal
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.จิรสุดา นาคเอี่ยม
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (สาขาชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล


ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Biological and medical Sciences),
University of Paris 13, France
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กุลวรา พูลผล
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences)
(Infectious Diseases Program)
Innsbruck Medical University, Austria.

ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
วุฒิการศึกษา
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (สัตววิทยา) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล