หลักสูตรชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biomedical Sciences) B.Sc. (Biomedical Sciences)

วิชาเอกเลือก

3.1 โภชนบำบัด
3.2 วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

123 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านงานวิจัย เพื่อสนองต่อแนวนโยบายของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและทิศทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1. รหัสและชื่อหลักสูตร


รหัส 25520191101246

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาตร์ 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Biomedical Sciences)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค

5. ความสำคัญของหลักสูตร

     เนื่องจากประเทศยังขาดกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนบำบัด  อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

6. ปรัชญาหลักสูตร

      สร้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านงานวิจัย  เพื่อสนองต่อแนวนโยบายของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและทิศทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. หลักสูตรต้องการผลิตนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักโภชนบำบัดที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนบำบัด เข้าสู่สายวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
      1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
      2) มีความคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ
      3) สามารถค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      8.1 กลุ่มวิชาโภชนบําบัด
       นักกำหนดอาหาร นักโภชนบำบัด นักโภชนาการ ผู้ช่วยนักวิจัยทางโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด ทั้งในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชิพได้โดยผ่านการสอบเพื่อรับรองจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
      8.2 กลุ่มวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
       ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน  

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  

10. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

30  หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ   

 

87  หน่วยกิต

 

2.1)  วิชาแกน  

 

30  หน่วยกิต

 

2.2)  วิชาเอก    

 

57  หน่วยกิต

 

 

2.2.1)  วิชาเอกบังคับ

 

39  หน่วยกิต

 

 

2.2.2)  วิชาเอกเลือก  

 

18  หน่วยกิต

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       

 

6  หน่วยกิต

11.แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  3 (3-0-6)

41410159

พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ

3 (3-0-6)

41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

  2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1

3 (3-0-6)

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

1 (0-3-1)

30810659

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3 (3-0-6)

30310759

เคมีพื้นฐาน

3 (3-0-6)

30310859

ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน

1 (0-3-1)

 

รวม (Total)

19

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

3 (3-0-6)

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

3 (3-0-6)

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด

2 (2-0-4)

30210159

คณิตคิดทันโลก

2 (2-0-4)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

2 (2-0-4)

68019359

ชีวิตและสุขภาพ

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68020659

สังกัปทางกายวิภาคของมนุษย์

4(3-3-6)

 

รวม (Total)

20

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30322059

เคมีอินทรีย์         

3 (3-0-6)

30322159

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                     

1 (0-3-1)

68020559

จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์          

4 (3-3-6)

     68020659    

สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

4 (3-3-6)

68421159

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์                

3 (2-3-4)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

2

 

รวม (Total)

19

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะ

 

31139159

การบริหารคุณภาพ            

2 (2-0-4)

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์        

3 (3-0-6)

68021959

สรีรวิทยาของมนุษย์           

4 (3-3-6)

68029359

ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์  

3 (3-0-6)

68029459

ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ 

1 (0-3-1)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

2

 

รวม (Total)

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

 

31231159

วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์           

3(2-2-5)

68431159

จุลชีววิทยาทางการแพทย์                

4(3-3-6)

68439359

หลักการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์           

2(2-0-4)

79233659

 เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4(3-3-6)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

5

 

รวม (Total)

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

 

68032759

พันธุศาสตร์ของมนุษย์                    

2(2-0-4)

68431259

วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์           

3(2-3-4)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

11

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

2

 

รวม (Total)

18

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68449159

การฝึกงานทางชีวเวชศาสตร์

6(0-18-9)

 

รวม (Total)

6

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68449259

สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์                 

1(0-2-1)

68449359

โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2(0-4-2)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

2

 

รวม (Total)

5

หมายเหตุ 
          ค่าลงทะเบียนคิดตามหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย


รายละเอียดติดต่อ 
ดร.วิทูร ขาวสุข Tel. 0-3810-3167
ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข Tel. 0-3810-3167

ประธานหลักสูตร

ดร.วิทูร ขาวสุข
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D.-Biomedical Sciences University of Porto, Portugal
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์จิรสุดา นาคเอี่ยม
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (สาขาชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล


ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Biological and medical Sciences),
University of Paris 13, France
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กุลวรา พูลผล
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences)
(Infectious Diseases Program)
Innsbruck Medical University, Austria.