ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร


รหัส 25520191101246

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาตร์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Biomedical Sciences)
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

     หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ภาษาไทย รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5. ความสำคัญของหลักสูตร

     เนื่องจากประเทศยังขาดกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนบำบัด อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ

6. ปรัชญาหลักสูตร

      สร้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านงานวิจัย เพื่อสนองต่อแนวนโยบายของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและทิศทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. หลักสูตรต้องการผลิตนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักโภชนบำบัดที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนบำบัด เข้าสู่สายวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ 50 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
      1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
      2) มีความคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
      3) สามารถค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

8. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม และศิลปวัฒนธรรม
     2. มีความรอบรู้เข้าใจหลักการและทฤษฏีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
     3. มีทักษะการแสวงหาความรู้และการคิดแบบองค์รวม สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     4. มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สำนึกในความเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณค่าต่อสังคมและสามารถทำงานเป็นทีม
     5.  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

9. หลักสูตรที่เทียบเคียง: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
-  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
-  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรค  ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
-  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีใจรักในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน

12. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

87 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน

30 หน่วยกิต

2.2) วิชาเอก

57 หน่วยกิต

2.2.1) วิชาเอกบังคับ

39 หน่วยกิต

2.2.2) วิชาเอกเลือก

18 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

13.แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

3 (3-0-6)

41410159

พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ

3 (3-0-6)

41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1

3 (3-0-6)

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

1 (0-3-1)

30810659

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3 (3-0-6)

30310759

เคมีพื้นฐาน

3 (3-0-6)

30310859

ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน

1 (0-3-1)

รวม (Total)

19

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3 (3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

3 (3-0-6)

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด

2 (2-0-4)

30210159

คณิตคิดทันโลก

2 (2-0-4)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

2 (2-0-4)

68019359

ชีวิตและสุขภาพ

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68019159

เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุล

3 (3-0-6)

รวม (Total)

20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

 

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

3 (3-0-6)

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

2 (2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30322059

เคมีอินทรีย์         

3 (3-0-6)

30322159

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                     

1 (0-3-1)

68020559

จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์          

4 (3-3-6)

     68020659   

สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

4 (3-3-6)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)

19

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

 

31139159

การบริหารคุณภาพ            

2 (2-0-4)

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์        

3 (3-0-6)

68021959

สรีรวิทยาของมนุษย์           

4 (3-3-6)

68029359

ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์  

3 (3-0-6)

68029459

ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์

1 (0-3-1)

68421159

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

3 (2-3-4)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)

18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

31231159

วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์           

3(2-2-5)

68431159

จุลชีววิทยาทางการแพทย์                

4(3-3-6)

68439359

หลักการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์           

2(2-0-4)

68024159

พยาธิวิทยาทางการแพทย์

4(3-3-6)

68030159

เทคนิคการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์

2(1-3-2)

68429359

เครื่องมือวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2(1-3-2)

68439459

เทคนิคการแยกโปรตีน

3(2-3-4)

รวม (Total)

20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

 

68032759

พันธุศาสตร์ของมนุษย์                    

2(2-0-4)

68431259

วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์           

3(2-3-4)

79233659

เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4(3-3-6)

68029259

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

2(2-0-4)

68429159

การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2(1-3-2)

68429259

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์    

2(1-3-2)

68032559

พันธุวิศวกรรม   

3(2-3-4)

68439859

การตรวจหาโปรตีนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน

3(1-6-2)

รวม (Total)

18

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68449159

การฝึกงานทางชีวเวชศาสตร์

6(0-18-9)

รวม (Total)

6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68449259

สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์

1(0-2-1)

68449359

โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2(0-4-2)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

2

รวม (Total)

5

14. อัตราการสำเร็จการศึกษา

15. อัตราการได้งานทำ

หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียนคิดตามหน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย


รายละเอียดติดต่อ
ดร.วิทูร ขาวสุข Tel. 0-3810-3168
ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข Tel. 0-3810-3168

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Physical Therapy)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญาในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้และมีทักษะทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาความรู้ การวิจัย และบริการวิชาการในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวอนามัยที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส -
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physical Therapy)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Physical Therapy)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (กายภาพบำบัด)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Physical Therapy

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5. ความสำคัญของหลักสูตร

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ แผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เน้นการบริการสุขภาพแบบองค์รวมในเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรค เป็นการลดงบประมาณในการรักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ซึ่งประชาชนเหล่านี้ คือ กำลังสำคัญในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
กายภาพบำบัด คือ วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และ การบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์กายภาพบำบัด ดังนั้น ขอบเขตการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดมีทั้งที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล สถานส่งเสริมสุขภาพ องค์กรธุรกิจ และชุมชน กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพขาดแคลนตามแผนแม่บทกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ศ.2546-2556 ปัจจุบันมีนักกายภาพบำบัดที่ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดประมาณ 8,000 คน อย่างไรก็ตาม จำนวนนักกายภาพบำบัดก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานบริการสุขภาพในคนทุกระดับ หากยึดตามหลักมาตรฐานกายภาพบำบัด พ.ศ.2549 นักกายภาพบำบัดหนึ่งคนสามารถดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย 15 คนต่อวัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาอย่างครอบคลุม แต่สัดส่วนนักกายภาพบำบัดในปัจจุบันที่มีน้อยเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมากกว่าหลายเท่าตัว ในปี พ.ศ.2568 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชากรรวม 72 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุร้อยละ 20 หรือประมาณ 14 ล้านคน ซึ่งประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นนี้ มีผลกระทบต่อโครงสร้างการให้บริการสาธารณสุขของประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ และมีปัญหาในการเคลื่อนไหวและการดูแลตนเอง นอกจากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุแล้ว ภาคตะวันออกยังเป็นภูมิภาคที่มีประชากรผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวจำนวนมากภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสังคมผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม มีวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวลดลง ทำงานในรูปแบบซ้ำๆ มากขึ้น ส่งผลต่อความเจ็บป่วยของระบบประสาทกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดภาวะปวดเรื้อรังมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากได้รับคำแนะนำเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความเจ็บปวดเรื้อรังจากการทำงานได้
จากบริบทของสังคมแวดล้อมใกล้เคียงมหาวิทยาลัยบูรพา ประชาชนในสังคมประกอบอาชีพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและมีสถานประกอบการทางด้านสุขภาพ รวมทั้งมีเขตอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุได้ชี้นำให้คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาของภาคตะวันออกได้ตระหนัก และคำนึงถึงการผลิตบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ และสภาพแวดล้อม จึงได้ดำเนินการสร้าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดซึ่งเป็นทรัพยากรหนึ่งที่สำคัญของระบบงานด้านสุขภาพ มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจประเมิน วินิจฉัย วางแผนในให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว

6. ปรัชญาหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญาในการคิดวิเคราะห์ มีความรู้และมีทักษะทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งพัฒนาความรู้ การวิจัย และบริการวิชาการในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและอาชีวอนามัยที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตกายภาพบำบัดจะมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และจิตอาสา ทั้งการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพกายภาพบำบัด
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพโดยใช้หลักการคิดและตัดสินใจทางคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยว
3. สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านกายภาพบำบัดและบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามสถานการณ์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ทางกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ สามารถนำมาประยุกต์ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษา ค้นคว้า ใช้กระบวนการวิจัยและเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรนี้และได้รับใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด สามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นนักกายภาพบำบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) นักกายภาพบำบัดประจำทีมหรือสโมสรกีฬา นักกายภาพบำบัดประจำโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และสถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านกายภาพบำบัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกสาขากายภาพบำบัดหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

10. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

105 หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน

30 หน่วยกิต

2.2) วิชาบังคับ

75 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

11.แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

99910159

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

30210159

คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics

2(2-0-4)

40430659

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self Development

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

30310759

เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry

3(3-0-6)

30310859

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory

1(0-3-1)

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I

3(3-0-6)

30610159

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I

1(0-3-1)

30810659

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics for Health Science

3(3-0-6)

30810759

ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics Laboratory for Health Science

1(0-3-1)

68312160

บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด
Introduction to Physical Therapy

1(1-0-2)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

2(x-x-x)

รวม (Total)

22 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

3(3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Information Skills in Knowledge-based Society

3(3-0-6)

68019359

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

2(2-0-4)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation

2(2-0-4)

41530359

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life

2(2-0-4)

99910259

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68311160

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Gross Anatomy I

3(2-3-5)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

1(x-x-x)

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

1(x-x-x)

รวม (Total)

20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills

2(2-0-4)

41410159

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68321160

มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Gross Anatomy II

3(2-3-5)

68321260

ประสาทวิทยาศาสตร์สาหรับกายภาพบำบัด
Neurosciences for Physical Therapy

2(2-0-4)

68322160

ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์
Biomechanics of Human Movement

3(2-3-5)

68323160

ปฏิบัติการนวดเพื่อการบำบัด
Therapeutic Massage Laboratory

1(0-3-1)

68021159

สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Sciences

3(2-3-5)

79223160

เภสัชสรีรวิทยาคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด
Clinical Pharmacophysiology for Physical
Therapy

1(1-0-2)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

2(x-x-x)

รวม (Total)

20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68019260

ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic Biochemistry for Health Sciences

2(2-0-4)

68321360

พยาธิวิทยาทั่วไปสาหรับกายภาพบำบัด
General Pathology for Physical Therapy

2(2-0-4)

68322260

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I

2(2-0-4)

68322360

กายภาพบำบัดระบบประสาท 1
Neurological Physical Therapy I

2(2-0-4)

68323260

สรีรวิทยาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย Exercise Physiology and Physical Performance

2(1-2-3)

68323360

การบำบัดด้วยการขยับ ดัด และดึง
Mobilization and Manipulative Therapy

3(1-4-4)

68323460

การออกกาลังกายเพื่อการบำบัด 1
Therapeutic Exercise I

2(1-3-3)

68323560

ปฏิบัติการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
Evaluation of Manual Muscle Test and Joint
Range of Motion Laboratory

1(0-3-1)

68323660

กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1
Respiratory and Circulatory Physical Therapy I

2(1-3-3)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68331160

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยจิตเวช
Physical Therapy in Psychiatric Patients

2(2-0-4)

68333160

การออกกาลังกายเพื่อการบำบัด 2
Therapeutic Exercise II

2(1-3-3)

68333260

กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2
Respiratory and Circulatory Physical
Therapy II

3(2-3-5)

68334160

การวินิจฉัยและรักษาด้วยไฟฟ้า
Electrodiagnosis and Electrotherapy

3(2-3-5)

68334260

การรักษาด้วยความร้อนและแสง
Thermo and Actino Therapy

2(1-3-3)

68335160

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II

3(2-3-5)

68335260

กายภาพบำบัดระบบประสาท 2
Neurological Physical Therapy II

3(2-3-5)

68337160

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 1
Clinical Practicum I

1(0-5-0)

รวม (Total)

19 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68335360

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 3
Musculoskeletal Physical Therapy III

2(1-3-3)

68335460

กายภาพบำบัดระบบประสาท 3
Neurological Physical Therapy III

2(1-3-3)

68335560

กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 3
Respiratory and Circulatory Physical
Therapy III

2(1-3-3)

68335660

กายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์
Pediatrics Physical Therapy

3(2-3-5)

68335760

กายภาพบำบัดทางการกีฬา
Sports Physical Therapy

2(1-3-3)

68337260

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 2
Clinical Practicum II

2(0-10-0)

68337360

การสัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด
Seminar in Physical Therapy

1(0-3-1)

68337460

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางกายภาพบาบัด
Research Methodology and Statistics in
Physical Therapy

2(2-0-4)

รวม (Total)

16 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68337559

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 3
Clinical Practicum III

4(0-24-0)

รวม (Total)

4 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68345160

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
Geriatric Physical Therapy

2(1-3-3)

68345260

กายภาพบำบัดชุมชน
Community Physical Therapy

2(1-3-3)

68345360

กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ
Physical Therapy in Specific Conditions

2(2-0-4)

68347160

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 4
Clinical Practicum IV

4(0-20-0)

รวม (Total)

10 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

68345460

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสาหรับกายภาพบำบัด
Occupational Health and Environment for
Physical Therapy

2(1-3-3)

68346160

จรรยาบรรณ กฎหมาย และการบริหารงานวิชาชีพ
Ethics, Laws, and Professional
Administration

2(2-0-4)

68347360

ภาคนิพนธ์
Term Paper

1(0-3-1)

68347260

การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 5
Clinical Practicum V

4(0-20-0)

รวม (Total)

9 หน่วยกิต

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน (ฝึกปฏิบัติงาน) 1 ภาคการศึกษาเหมาจ่าย 20,000 บาท


รายละเอียดติดต่อ

อ. ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
เบอร์โทรศัพท์ 038-103168

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลักสูตร ปี 2554

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
B.Sc.( Medical Technology)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รูปแบบของหลักสูตร 1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ และบางรายวิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาจมีการจัดการเรียนการสอนเป็น dual languages
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Karolinska Institutet, Sweden
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2557 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์แล็ปทั่วราชอาณาจักร
2. นักวิจัย หรือ นักวิเคราะห์ ที่ใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ
3. นักวิชาการผสมเทียมในคลินิกผู้มีบุตรยาก
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
5. ผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทจำหน่าย ผลิตน้ำยา และเครื่องมือทางการแพทย์ สถานที่จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

แผนการศึกษา

นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีแผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
99904X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)
English I or II
303111 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล
Miracle of Molecules
302113 แคลคูลัส
Calculus
303107 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
303108 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I
308106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics for Health Science
308107 ปฎิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics Laboratory for Health Science
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
99904X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)
English II or III
306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
414101 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Technology in Daily life
303254 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Basic of Analytical Chemistry
303255 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Basic of Analytical Chemistry Laboratory
680191 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
2xxxxx ภาษาอื่น ๆ
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
Art of Speaking and Presentation
303220 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
680101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy
680102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy Laboratory
682221 บทนำจุลชีววิทยา
Introduction to Microbiology
682272 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
Basic Techniques in Molecular Biology
682261 เทคนิคขั้นมูลทางเวชศาสตร์ห้องปฎิบัติการ
Fundamental Techniques in Laboratory Medicine
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาสร้างเสริมสุขภาพ)
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

2(1-3-3)

2(1-3-3)

1(1-0-2)

4
3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
680293 ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์
Biochemistry for Medical Technology
680211 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Science
682222 ปรสิตวิทยาคลินิก
Clinical Parasitology
682201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
Basic Pathology
682271 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการแพทย์
English for Medical Technogy
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science
xxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาสร้างเสริมสุขภาพ)
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(2-3-5)

3(2-3-5)

3(2-3-5)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2
2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
682311 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology
682312 ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology Laboratory
682321 จุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology
682331 เคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry I
682332 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry Laboratory I
682341 โลหิตวิทยา 1
Hematology I
682342 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1
Hematology Laboratory I
682361 จุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical microscopy, Urinalysis and Body Fluid
682362 ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical microscopy, Urinalysis and Body Fluid Laboratory
682371 หลักและการบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
Principle and Maintenance of Laboratory Instruments
682381 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
682363 พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 1
Toxicology and Occupational Health I
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(1-3-2)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

2(2-0-4)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
682322 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
Clinical Bacteriology
682323 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology
682324 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology Laboratory
682333 เคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry II
682334 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry Laboratory II
682343 โลหิตวิทยา 2
Hematology II
682344 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
Hematology Laboratory II
682351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine I
682352 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine Laboratory I
682391 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
Community Medical Technology
682xxx วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 19

2(1-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(0-3-1)

2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine II
682452 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine Laboratory II
682461 คลินิกสัมพันธ์
Clinical Correlation
682462 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
Clinical Laboratory Management
682463 วิธีวิเคราะห์อัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Automation and Information Technology in Laboratory Medicine
682471 พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์
Human Genetics
682472 เภสัชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์
Pharmacology for Medical Technology
682473 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Law and Ethics
682481 ภาคนิพนธ์
Research Projects
682482 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Seminar
682xxx วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 15

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

4
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
682491 การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Training
จำนวนหน่วยกิตรวม 6

6(0-18-6)

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
รายละเอียดติดต่อ
ผศ. ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตร ปี 2556

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Anatomical Pathology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
Bachelor of Science (Anatomical Pathology) 
B.Sc. (Anatomical Pathology)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตสัญชาติไทยและนิสิตสัญชาติอื่นที่มีความรู้ภาษาไทย
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีที่ผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ ซึ่งมีความต้องการเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ทั้งภาคปกติหรือภาคพิเศษ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างนักพยาธิวิทยากายวิภาคที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพยาธิวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมและคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้พยาธิแพทย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อขยาย บริการสุขภาพแก่ประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการตรวจคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อที่ผิดปกติเบื้องต้น เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ในการให้คำวินิจฉัยโรค
มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนการศึกษา

นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มีแผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
99904X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2) 
English I or II
302113 แคลคูลัส
Calculus
303107 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
303108 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory
306100 ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑ ๑(๐-๓-๑)
General Biology Laboratory I
308106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics for Health Science
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Physics Laboratory for Health Science
จำนวนหน่วยกิตรวม 20


3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)


3(3-0-6)

3(2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
99904X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3) 
English II or III
680191 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

309103 วิทยาศาตร์ทางทะเล

250109 อาเซียนศึกษา

xxxxxx ภาษาอื่น ๆ

xxxxxx ภาษาวิชามนุษยศาสตร์

xxxxxx ภาษาวิชาสังคมศาสตร์

xxxxxx ภาษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตรวม 21

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาตร์

680101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

680102 ปฏิบัติการกายงิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

680205 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

680219 สรีรวิทยาของมนุษย์

680291 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาตร์การแพทย์

685292 หลักการถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค

จำนวนหน่วยกิตรวม 19

 

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

4(3-3-6)

4(3-3-6)

3(3-0-6)

2(1-3-2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

680324 พันธุศาสตร์ของมนุษย์

680241 พยาธิวิทยาทางการแพทย์

685211 ปรสิตวิทยาพื้นฐาน

685212 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น

685213 ภูมิคุ้นกันวิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น

680301 เทคนิคการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์

685291 หลักการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค

จำนวนหน่วยกิตรวม 18

 

3(2-3-5)

4(2-3-5)
2(2-3-5)

2(2-0-4)

2(3-0-6)

2(3-0-6)

3(3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (วิชาเลือก ศัลยพยาธิวิทยา)

680292 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

685321 มหศัลยพยาธิวิทยา 1

685322 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1

685341 เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685342 ปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685343 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

685344 เทคนิคทางเซลล์วิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

680302 เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเคมี

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)                                     จำนวนหน่วยกิตรวม 19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (วิชาเลือก เซลล์พยาธิวิทยา)

680292 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

685331 เซลล์วิทยานรีเวช 1

685333 เซลล์วิทยานอกระบบนรีเวช 1

685341 เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685342 ปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685343 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

685344 เทคนิคทางเซลล์วิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)

จำนวนหน่วยกิตรวม 15

 

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(0-6-2)

1(1-0-2)

2(0-6-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

4(x-x-x)

 

 

2(2-0-4)

3(2-3-4)

2(1-3-2)
1(1-0-2)

2(0-6-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

4(x-x-x)

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (วิชาเลือก ศัลยพยาธิวิทยา)

685323 มหศัลยพยาธิวิทยา 2

685324 ปฏิบัติหารมหศัลยพยาธิวิทยา 2

685346 เทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685347 ปฏิบัติการเทคนิคขั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685348 หลักการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

685391 สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค

xxxxxx ศึกษาทั่วไปขกลุ่มวิชาเลือก

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)

จำนวนหน่วยกิตรวม 15

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (วิชาเลือก เซลล์พยาธิวิทยา)

685332 เซลล์วิทยานรีเวช 2

685334 เซลล์วิทยานอกระบบนอกระบบนรีเวช 2

685335 เซลล์วิทยาของการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก

685346 เทคนิคขั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685347 ปฎิบัติการเทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685348 หลักการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

685391 สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค

xxxxxx ศึกษาทั่วไปขกลุ่มวิชาเลือก

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)

จำนวนหน่วยกิตรวม 16


2(2-0-4)

2(0-6-2)

2(2-0-4)

2(0-6-2)

1(1-0-2)

1(0-2-1)

3(x-x-x)

2(x-x-x)

 

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-0-2)

1(2-0-4)

2(0-6-2)

2(1-0-2)

1(0-2-1)

3(x-x-x)

2(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น

685491 การฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยา
จำนวนหน่วยกิตรวม 6

 

6(0-30-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
685492 การฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยา 2

685493 โครงงานทางพยาธิวิทยา
จำนวนหน่วยกิตรวม 8


6(0-18-6)

2(0-4-2)

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
รายละเอียดติดต่อ
ผศ. ดร.ดวงฤดี  เชิดวงศ์เจริญสุข
ผศ. ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Nutritional Therapy and Dietetics


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science (Nutritional Therapy and Dietetics)

อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Nutritional Therapy and Dietetics)


3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค


5. ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้รับการยกระดับขึ้นมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ วิชาเอกเลือกโภชนบำบัด ที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และได้ผลิตบัณฑิตที่ทำงานด้านอาหารและโภชนาการมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น โดยพัฒนารายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมากขึ้นทุกด้าน อาทิ ด้านโภชนคลินิกและการกำหนดอาหาร ด้านโภชนาการชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รวมถึงการฝึกปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง โดยครอบคลุมด้านโภชนคลินิก โภชนบริการ และโภชนาการชุมชนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
เป็นหลักสูตรเดียวที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะด้านโภชนาการชุมชน และโภชนาการคลินิกในภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพในภาคตะวันออก เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมโภชนาการชุมชนได้อย่างเป็นระบบ


6. ปรัชญาหลักสูตร
ผลิตนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารที่มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมด้านอาหารและโภชนาการในภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในสาขาอาชีพ


7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางโภชนบำบัดทางการแพทย์ เพื่อช่วยส่งเสริมการรักษาของแพทย์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยในภาคตะวันออก ควบคู่ไปกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะประกอบอาชีพดังกล่าว

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
  1. รับผิดชอบต่อผู้รับบริการสุขภาพ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง
  3. มีสัมมาคารวะ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น  มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
  4. วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบ
  5. ประเมินภาวะโภชนาการและให้โภชนบำบัดทางการแพทย์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
  6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาข้อมูลด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ ประเมินข้อเท็จจริงของข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ และสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อ และในชีวิตประจำวันได้

8
. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพที่ทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประเมิน ติดตาม และวางแผน ด้านภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วย การคำนวณความต้องการพลังงานของผู้ป่วย เพื่อจัดและแนะนำอาหารให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกายทั้งอาหารปกติและอาหารทางสายยาง สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ร่างกายฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนการแนะนำและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวัน ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงบุคคลทั่วไป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ประจำโรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่นๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชน นักวิจัยทางด้านโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านอาหาร โภชนาการ ในสถานส่งเสริมสุขภาพและความงาม  ที่ปรึกษาทางด้านโภชนบำบัด การกำหนดอาหาร รวมถึงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านโภชนาการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
- ตาไม่บอดสี


10. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 75 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 2 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


11. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Information Skills in Knowledge-based Society

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I

3(3-0-6)

30610159 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I

1(0-3-1)

30310759 

เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry

3(3-0-6)

30310859   

ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1)

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)
16

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910259 

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English

3(3-0-6)

30210159 

คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68019359 

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

2(2-0-4)

41530359 

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life

2(2-0-4)

30322059

เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry

3(3-0-6)

30322159

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory                          

1(0-3-1)

68010159

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์   
Basic Human Anatomy

2(2-0-4)

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159 

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science

3(3-0-6)

68021959 

สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

4(3-3-6)

68431159

จุลชีววิทยาทางการแพทย์                
Medical Microbiology

4(3-3-6)

68621160

วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น
Introduction of Food Science     

3(3-0-6)

รวม (Total)
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป

 

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

3(3-0-6)

41410159

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68031259 

พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology

3(3-0-6)

68431259

วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์        
Medical Immunology

3(2-3-4)

68621260

ชีวเคมีทางอาหาร
Food Biochemistry

3(3-0-6)

68622160

เภสัชวิทยาสำหรับโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Pharmacology for Nutritional Therapy and Dietetics

2(2-0-4)

รวม (Total)
17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68032759

พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์
Human Genetics

2(2-0-4)

68632260

หลักการประเมินภาวะโภชนาการ
Principles of Nutrition Assessment

3(2-3-4)

68632360

โภชนบำบัดทางการแพทย์และการจัดการด้านอาหาร
Medical Nutrition Theraphy and Dietary Management

4(3-2-7)

68632460

หลักการกำหนดอาหาร        
Principle of Dietetics

2(2-0-4)

68630160

อาหารและโภชนาการของมนุษย์
Human Food and Nutrition

3(3-0-6)

68630260

ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร   Food Safety and Sanitation  

2(2-0-4)

68630360

อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
Food and Nutrition for Longitudinal Health

2(2-0-4)

รวม (Total)
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

40430659 

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self Development

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68630460

อาหารและโภชนาการตามวัย
Food and Nutrition in Life Cycle

2(2-0-4)

68632560

มาตรฐาน กฏข้อบังคับอาหารและจริยธรรมในสาขาอาชีพ
Food Standards and Regulations and Professional Ethics

2(2-0-4)

68630560

หลักการจัดการการบริการอาหาร
Principles of Food Service Management

3(1-6-5)

68632660

การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
Counseling for Dietary Behavior Change

2(1-3-4)

68634160

หลักการวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Research Methodology in Nutritional Therapy and Dietetics

3(3-0-6)

68633160

โภชนาการชุมชน
Community Nutrition

3(2-3-6)

วิชาเลือก

XXXXXXX

XXXXX

2

รวม (Total)
19

ปี 3 ภาคฤดูร้อน (Summer semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68633260

การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 1         
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 1

5(0-20-5)   

รวม (Total)
5

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68632760

การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 2
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 2

5(0-20-5)

68632860

การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 3
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 3

5(0-20-5)

รวม (Total)
10

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills

2(2-0-4)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68644260

สัมนาทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Seminar in Nutritional Therapy and Dietetics

1(1-0-2)

68644360

โครงงานวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร        
Research Projects in Nutritional Therapy and Dietetics

2(0-4-2)

วิชาเลือกเสรี

Xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี        

2

รวม (Total)
9

รายละเอียดติดต่อ
อ.อลงกต สิงห์โต โทร 085-1797743, email: alongkote@buu.ac.th