ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา

คณะสหเวชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Biomedical Sciences) B.Sc. (Biomedical Sciences)

วิชาเอกเลือก

3.1 โภชนบำบัด
3.2 วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

131 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านชีวเวชศาสตร์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต

รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีที่ผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ มีความต้องการเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ทั้งภาคปกติหรือภาคพิเศษ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา การบริการทางวิชาการ และการวิจัยสาเหตุ ปัจจัย และกลไกการก่อโรค เพื่อสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรนี้ เน้นการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนงานทางการแพทย์ 3 ระดับ คือ

1. ระดับปรีคลินิก

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและการวิจัยโดยเฉพาะสาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานบริการ งานการศึกษา งานวิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน ตลอดจน การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัยในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหรือสถานประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน พนักงานวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พนักงานขายหรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เวชภัณฑ์ เป็นต้น

2. ระดับคลินิก

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้ความสามารถเฉพาะทางในคลินิก ประกอบด้วย
สาขาโภชนบำบัด
ผลิตบุคลากรที่สามารถบูรณาการความรู้จากระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานสู่การบำบัดผู้ป่วยด้วยหลักทางโภชนศาสตร์ ควบคู่ไปกับการรักษาจากแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับแพทย์และบุคลากรในทีมสุขภาพในการศึกษา ประเมิน วิเคราะห์ และวินิจฉัยภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการเข้ารักษาในโรงพยาบาล การจัดโปรแกรมอาหารให้เหมาะกับภาวะของร่างกาย โดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ร่างกายฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับคืนสู่สภาพปกติ ตลอดจนการแนะนำและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวัน และลักษณะการเผาผลาญอาหารของร่างกาย ตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ ผู้ช่วยนักโภชนบำบัด ผู้ช่วยนักกำหนดอาหาร ผู้ช่วยนักโภชนาการ นักวิจัยทางโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด ทั้งในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพได้ โดยการสอบเพื่อรับการขึ้นทะเบียนและการรับรองจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย

3. ระดับการบริหารจัดการ

ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการบริหารจัดการระบบการบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ ได้แก่ สาขาการบริหารธุรกิจสุขภาพ เพื่อสนองตอบสังคมแห่งสุขภาพในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีสถานประกอบการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านบริหารธุรกิจควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีความคุ้มค่า และมีความสมดุลทางการเงิน ตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ พนักงาน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการสถานบริการทางด้านสุขภาพและความงาม ทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
- กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะด้าน
- วิชาเอก
17 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
62 หน่วยกิต
1. วิชาเอกบังคับ
2. วิชาเอกเลือก*
47 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
* หมายถึง วิชาเอกเลือก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้คือ
1. กลุ่มวิชาโภชนบำบัด
2. กลุ่มวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
3. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจสุขภาพ

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
22210X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2 หรือ 3)
302113 แคลคูลัส
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป1
308106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
684191 แนะแนวการศึกษาและอาชีพชีวเวชศาสตร์
680191 เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์ 3 จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
22210X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3 หรือ 4)
303107 เคมีพื้นฐาน
303108 ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน
XXXX กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ
XXXX กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
XXXX กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
XXXX กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
680291 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
303220 เคมีอินทรีย์
303221 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
303252 เคมีวิเคราะห์1
303253 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์1
680206 สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
680205 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
316203 ชีวเคมีทางการแพทย์พื้นฐาน
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
680219 สรีรวิทยาของมนุษย์
684211 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
XXXX วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

2(2-0-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
5
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
312202 ชีวสถิติ
680322 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
680241 พยาธิวิทยาทางการแพทย์
684391 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
792336 เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
XXXX วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
1(1-0-2)
4(3-3-6)
5
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
680323 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์
680325 พันธุวิศวกรรม
680324 พันธุศาสตร์ของมนุษย์
XXXX วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
5
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
684491 สหกิจศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวม 6

6(0-18-0)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
684492 สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์
684493 โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
XXXX วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 9

1(0-2-1)
2(0-4-2)
6
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมด 131

แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนิสิต ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
ปีที่ 1 60 60 80 80 100
ปีที่ 2 60 60 80 80
ปีที่ 3 60 60 80
ปีที่ 4 60 60
รวม 60 120 200 280 320
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 60 60

หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปี 2553

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Physical Therapy Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : กายภาพบำบัดบัณฑิต กภ.บ.
ภาษาอังกฤษ : BBachelor of Physical Therapy B.PT.

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

148 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และมีทักษะกายภาพบำบัดตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นผู้รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด และจิตอาสา เป็นสถาบันพัฒนาองค์ความรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์แก่สังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตบันฑิตกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดให้มีปัญญา มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด
  2. ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด และถ่ายทอดความรู้แก่สังคม
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
  4. สนับสนุนกิจกรรมที่ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทย ซึ่งนิสิตต้องผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ปีการศึกษา 2556 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นนักกายภาพบำบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) นักกายภาพบำบัดประจำทีมหรือสโมสรกีฬา นักกายภาพบำบัดประจำโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และสถานประกอบการอื่น ๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านกายภาพบำบัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก สาขากายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัดที่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ฝึกปฏิบัติการกายภาพบำบัดในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน

แผนการศึกษา

นิสิตในหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มีแปผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
22210X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)
English I or II
228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Mathematics in Everyday Life
303107 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
306103 ชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Biology
306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
683131 บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด
Introduction to Physical Therapy
จำนวนหน่วยกิตรวม 17


3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-2-1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
22210X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)
English II or III
241101 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
Psychology for Living and Adjustment
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science
680192 ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic biochemistry for Health Sciences
683122 การนวดเพื่อการบำบัด
Therapeutic Massage
850106 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Technology in Daily Life
308108 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics
308109 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์
Medical Physics Laboratory
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(1-3-2)

1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
107101 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Promotion
228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
Art of Speaking and Presentation
683111 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Gross Anatomy I
683212 สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology
683214 ประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด
Neuroscience for Physical Therapy
683213 พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด
General Pathology for Physical Therapy
107106 การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
First Aid and Basic Life Support
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(2-3-4)

4(3-3-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(1-2-3)

2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
683211 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Gross Anatomy II
683216 อายุรศาสตร์ทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด
General Medicine for Physical Therapy
683221 ชีวกลศาสตร์
Biomechanics
683241 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายตัว
Prosthetics Orthotics and Ambulation
683223 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย
Exercise Physiology & Physical Performance
683242 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1
Therapeutic Exercise I
683365 การบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย
Relaxation Therapy
792223 เภสัชวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด
Pharmacology for Physical Therapy
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(2-3-4)

2(2-0-4)

2(1-2-2)

2(1-3-2)

3(2-3-4)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(2-0-4)

2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
683321 หลักวิธีกายภาพบำบัดทางประสาท
Therapeutic Technique in Neurological Physical Therapy
683222 ชีวกลศาสตร์ทางคลินิก
Clinical Biomechanics
683231 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัด
Evaluation in Physical Therapy
683341 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2
Therapeutic Exercise II
683342 ธาราบำบัด
Hydrotherapy
683343 การบำบัดด้วยการจัด ดัดและดึง
Manipulative Therapy
683351 การวินิจฉัยและรักษาด้วยไฟฟ้า
Electro diagnosis & Electrotherapy
683352 การรักษาด้วยความร้อนและแสง
Thermo & Actino Therapy
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

2(1-3-2)

2(1-2-2)

3(2-4-2)

2(1-3-2)

1(0-3-1)

3(2-3-4)

3(2-3-4)

3(2-3-4)

2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
683311 จิตเวชศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด
Psychiatry for Physical Therapy
683361 กายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด
Cardiopulmonary Physical Therapy
683362 กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
Musculoskeletal Physical Therapy I
683363 กายภาพบำบัดทางประสาท 1
Neurological Physical Therapy I
683364 การยศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด
Ergonomics for Physical Therapy
683381 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางหัวใจและปอด
Clinical Practice in Cardiopulmonary Physical Therapy
683382 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1
Clinical Practice in Musculoskeletal Physical Therapy I
683383 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางประสาท 1
Clinical Practice in Neurological Physical Therapy I
683385 การสัมมนาในหัวข้อปัจจุบัน
Current Topics & Seminars
683466 กายภาพบำบัดความงาม
Beauty Physical Therapy
จำนวนหน่วยกิตรวม 17

1(1-0-2)

3(2-3-4)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-2-2)

1(0-5-3)

1(0-5-3)

1(0-5-3)

1(1-0-2)

3(2-3-4)
ปีที่ 3 ภาคการฤดูร้อน
683384 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1
Practicum I
จำนวนหน่วยกิตรวม 4

4(0-20-5)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
683461 กายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
Musculoskeletal Physical Therapy II
683462 กายภาพบำบัดทางประสาท 2
Neurological Physical Therapy II
683463 กายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์
Pediatrics Physical Therapy
683464 กายภาพบำบัดการกีฬา
Sports Physical Therapy
683465 กายภาพบำบัดชุมชน
Community Physical Therapy
683481 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 2
Clinical Practice in Musculoskeletal Physical Therapy II
683482 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางประสาท 2
Clinical Practice in Neurological Physical Therapy II
683483 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์
Clinical Practice in Pediatrics Physical Therapy
จำนวนหน่วยกิตรวม 15

3(2-3-4)

3(2-3-4)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

1(0-5-3)

1(0-5-3)

1(0-5-3)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
683421 เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
Assistive Technology for Disability
683471 จรรยาบรรณ กฎหมาย และการบริหารงานวิชาชีพ
Ethics, Laws and Administration
683201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด
English for Physical Therapy Professional
683484 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 2
Practicum II
683485 การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3
Practicum III
683486 ภาคนิพนธ์
Term Paper
จำนวนหน่วยกิตรวม 13

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(0-15-5)

2(0-10-5)

1(0-3-1)
หมายเหตุ เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา รายละเอียดติดต่อ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หลักสูตร ปี 2554

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
B.Sc.( Medical Technology)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

144 หน่วยกิต

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม รูปแบบของหลักสูตร 1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
3. การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ และบางรายวิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอาจมีการจัดการเรียนการสอนเป็น dual languages
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Karolinska Institutet, Sweden
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554
สภามหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2557 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์แล็ปทั่วราชอาณาจักร
2. นักวิจัย หรือ นักวิเคราะห์ ที่ใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ
3. นักวิชาการผสมเทียมในคลินิกผู้มีบุตรยาก
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
5. ผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทจำหน่าย ผลิตน้ำยา และเครื่องมือทางการแพทย์ สถานที่จัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

แผนการศึกษา

นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีแผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
99904X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)
English I or II
303111 มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล
Miracle of Molecules
302113 แคลคูลัส
Calculus
303107 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
303108 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I
308106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics for Health Science
308107 ปฎิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics Laboratory for Health Science
จำนวนหน่วยกิตรวม 20

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
99904X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)
English II or III
306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
414101 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Information Technology in Daily life
303254 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Basic of Analytical Chemistry
303255 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
Basic of Analytical Chemistry Laboratory
680191 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
2xxxxx ภาษาอื่น ๆ
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
228102 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
Art of Speaking and Presentation
303220 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
680101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy
680102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy Laboratory
682221 บทนำจุลชีววิทยา
Introduction to Microbiology
682272 เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
Basic Techniques in Molecular Biology
682261 เทคนิคขั้นมูลทางเวชศาสตร์ห้องปฎิบัติการ
Fundamental Techniques in Laboratory Medicine
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาสร้างเสริมสุขภาพ)
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

2(1-3-3)

2(1-3-3)

1(1-0-2)

4
3
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
680293 ชีวเคมีสำหรับเทคนิคการแพทย์
Biochemistry for Medical Technology
680211 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Science
682222 ปรสิตวิทยาคลินิก
Clinical Parasitology
682201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
Basic Pathology
682271 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการแพทย์
English for Medical Technogy
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science
xxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxx กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาสร้างเสริมสุขภาพ)
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(2-3-5)

3(2-3-5)

3(2-3-5)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2
2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
682311 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology
682312 ปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
Clinical Immunology Laboratory
682321 จุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology
682331 เคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry I
682332 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
Clinical Chemistry Laboratory I
682341 โลหิตวิทยา 1
Hematology I
682342 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1
Hematology Laboratory I
682361 จุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical microscopy, Urinalysis and Body Fluid
682362 ปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
Clinical microscopy, Urinalysis and Body Fluid Laboratory
682371 หลักและการบำรุงรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
Principle and Maintenance of Laboratory Instruments
682381 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
682363 พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 1
Toxicology and Occupational Health I
จำนวนหน่วยกิตรวม 21

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(1-3-2)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

2(2-0-4)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
682322 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
Clinical Bacteriology
682323 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology
682324 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกิณวิทยาคลินิก
Clinical Virology and Mycology Laboratory
682333 เคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry II
682334 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2
Clinical Chemistry Laboratory II
682343 โลหิตวิทยา 2
Hematology II
682344 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
Hematology Laboratory II
682351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine I
682352 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
Transfusion Medicine Laboratory I
682391 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
Community Medical Technology
682xxx วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 19

2(1-3-2)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(0-3-1)

2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
682451 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine II
682452 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
Transfusion Medicine Laboratory II
682461 คลินิกสัมพันธ์
Clinical Correlation
682462 การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
Clinical Laboratory Management
682463 วิธีวิเคราะห์อัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
Automation and Information Technology in Laboratory Medicine
682471 พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์
Human Genetics
682472 เภสัชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์
Pharmacology for Medical Technology
682473 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional Law and Ethics
682481 ภาคนิพนธ์
Research Projects
682482 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Seminar
682xxx วิชาเอกเลือก
จำนวนหน่วยกิตรวม 15

2(2-0-4)

1(0-3-1)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

1(0-2-1)

1(0-2-1)

4
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
682491 การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
Medical Technology Training
จำนวนหน่วยกิตรวม 6

6(0-18-6)

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
รายละเอียดติดต่อ
ผศ. ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส

สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตร ปี 2556

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Anatomical Pathology

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค)
วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค)
Bachelor of Science (Anatomical Pathology) 
B.Sc. (Anatomical Pathology)

วิชาเอก

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
2. ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตสัญชาติไทยและนิสิตสัญชาติอื่นที่มีความรู้ภาษาไทย
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีที่ผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ ซึ่งมีความต้องการเรียนเป็นปริญญาที่ 2 ทั้งภาคปกติหรือภาคพิเศษ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากน้อยต่างกันตามสาขาวิชาที่สำเร็จมา

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างนักพยาธิวิทยากายวิภาคที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพยาธิวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมและคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้พยาธิแพทย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น เพื่อขยาย บริการสุขภาพแก่ประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการตรวจคัดกรองเซลล์และชิ้นเนื้อที่ผิดปกติเบื้องต้น เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ในการให้คำวินิจฉัยโรค
มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนการศึกษา

นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มีแผนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
99904X ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2) 
English I or II
302113 แคลคูลัส
Calculus
303107 เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
303108 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory
306100 ชีววิทยาทั่วไป ๑
General Biology I
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑ ๑(๐-๓-๑)
General Biology Laboratory I
308106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Physics for Health Science
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
Physics Laboratory for Health Science
จำนวนหน่วยกิตรวม 20


3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

1(0-3-1)


3(3-0-6)

3(2-2-5)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
99904X ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3) 
English II or III
680191 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

309103 วิทยาศาตร์ทางทะเล

250109 อาเซียนศึกษา

xxxxxx ภาษาอื่น ๆ

xxxxxx ภาษาวิชามนุษยศาสตร์

xxxxxx ภาษาวิชาสังคมศาสตร์

xxxxxx ภาษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จำนวนหน่วยกิตรวม 21

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(X-X-X)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
312201 สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาตร์

680101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

680102 ปฏิบัติการกายงิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

680205 จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

680219 สรีรวิทยาของมนุษย์

680291 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาตร์การแพทย์

685292 หลักการถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค

จำนวนหน่วยกิตรวม 19

 

3(3-0-6)

2(2-0-4)

1(0-3-1)

4(3-3-6)

4(3-3-6)

3(3-0-6)

2(1-3-2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

680324 พันธุศาสตร์ของมนุษย์

680241 พยาธิวิทยาทางการแพทย์

685211 ปรสิตวิทยาพื้นฐาน

685212 จุลชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น

685213 ภูมิคุ้นกันวิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น

680301 เทคนิคการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์

685291 หลักการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค

จำนวนหน่วยกิตรวม 18

 

3(2-3-5)

4(2-3-5)
2(2-3-5)

2(2-0-4)

2(3-0-6)

2(3-0-6)

3(3-0-6)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (วิชาเลือก ศัลยพยาธิวิทยา)

680292 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

685321 มหศัลยพยาธิวิทยา 1

685322 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1

685341 เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685342 ปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685343 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

685344 เทคนิคทางเซลล์วิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

680302 เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเคมี

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)                                     จำนวนหน่วยกิตรวม 19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (วิชาเลือก เซลล์พยาธิวิทยา)

680292 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

685331 เซลล์วิทยานรีเวช 1

685333 เซลล์วิทยานอกระบบนรีเวช 1

685341 เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685342 ปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา

685343 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

685344 เทคนิคทางเซลล์วิทยาและการจัดการสิ่งส่งตรวจ

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)

จำนวนหน่วยกิตรวม 15

 

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(0-6-2)

1(1-0-2)

2(0-6-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

4(x-x-x)

 

 

2(2-0-4)

3(2-3-4)

2(1-3-2)
1(1-0-2)

2(0-6-2)

2(1-3-2)

2(1-3-2)

4(x-x-x)

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (วิชาเลือก ศัลยพยาธิวิทยา)

685323 มหศัลยพยาธิวิทยา 2

685324 ปฏิบัติหารมหศัลยพยาธิวิทยา 2

685346 เทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685347 ปฏิบัติการเทคนิคขั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685348 หลักการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

685391 สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค

xxxxxx ศึกษาทั่วไปขกลุ่มวิชาเลือก

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)

จำนวนหน่วยกิตรวม 15

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (วิชาเลือก เซลล์พยาธิวิทยา)

685332 เซลล์วิทยานรีเวช 2

685334 เซลล์วิทยานอกระบบนอกระบบนรีเวช 2

685335 เซลล์วิทยาของการเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก

685346 เทคนิคขั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685347 ปฎิบัติการเทคนิคชั้นสูงทางพยาธิวิทยา

685348 หลักการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา

685391 สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค

xxxxxx ศึกษาทั่วไปขกลุ่มวิชาเลือก

xxxxxx วิชาเลือกเสรี (ไม่มากกว่า)

จำนวนหน่วยกิตรวม 16


2(2-0-4)

2(0-6-2)

2(2-0-4)

2(0-6-2)

1(1-0-2)

1(0-2-1)

3(x-x-x)

2(x-x-x)

 

2(1-3-2)

2(1-3-2)

2(1-0-2)

1(2-0-4)

2(0-6-2)

2(1-0-2)

1(0-2-1)

3(x-x-x)

2(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น

685491 การฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยา
จำนวนหน่วยกิตรวม 6

 

6(0-30-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
685492 การฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยา 2

685493 โครงงานทางพยาธิวิทยา
จำนวนหน่วยกิตรวม 8


6(0-18-6)

2(0-4-2)

หมายเหตุ
เป็นหลักสูตรเหมาจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา
รายละเอียดติดต่อ
ผศ. ดร.ดวงฤดี  เชิดวงศ์เจริญสุข
ผศ. ดร.กรรณิการ์  วงศ์ดี