การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

 

1.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 31 ส.ค.- 3 ก.ย. 2560 ณ คณะสหวเวชศาสตร์ ม.บูรพา โดยวิทยาการ ผศ.ปรีชา ธันวารชร และผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล
เรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) "Primary Body Center Stabilizers (lumbo-pelvic) pain to pedis"
รายละเอียดเพิ่มเติม