สาขากายภาพบำบัด

60080324  นางสาวกมลชนก  แต่งงาม 60080342  นางสาวณัฐมน  ฟองวิชัย 60080360  นายวุฒิภัทร  ยรรยงธรรม
60080325  นางสาวกรวรินทร์  เปลี่ยนศุภผล 60080343  นายณัฐิวุฒิ  จันทร์เพ็ญ 60080361  นายศุภณัฐ  พยุงวงศ์
60080326  นายกวินณัฐ  เจริญสุข 60080344  นางสาวณิชนันทน์  ศักดารักษ์ 60080362  นางสาวสมฤดี  ศรีขวัญ
60080327  นางสาวกันย์ธิชา  ทศมณฑล 60080345  นางสาวณิชนันทน์  แหยมศิริ 60080363  นางสาวสุจิตรา  เจือนาค
60080328  นางสาวเกศราภรณ์  ระลึกชอบ 60080346  นางสาวณิชากร  อ่อนสอาด 60080364  นางสาวสุฑาทิพย์  แข็งแรง
60080329  นางสาวเกษราภรณ์  ใยดำ 60080347  นายดิษพงษ์  ดีสุด 60080365  นางสาวสุธิตา  ไชยมี
60080330  นายขัตติยะ  ธรรมไทย 60080348  นางสาวธนพร  เรือนแก้ว 60080366  นางสาวสุภาพรรณ์  สุดชี
60080331  นางสาวจิรัชญา  สุขเสริม 60080350  นางสาวนูรีดา  หมัดเห 60080367  นางสาวสุริยาพร  หงษ์ทอง
60080332  นางสาวจีรนันท์  สุทธิอาจ 60080351  นางสาวปนัดดา  ธรรมศรี 60080368  นางสาวโสรยา  ศิริโสดา
60080334  นางสาวโฉมพิลาศ  โม้วงษ์ 60080352  นางสาวปารินทร์  ชุติวรเจริญชัย 60080369  นางสาวหทัยรัตน์  จันทร์ช่วง
60080335  นางสาวชาลิสา  ตั้งศิวนนท์ 60080354  นางสาวปิยภัทร  ซื่อตระกูลพานิชย์ 60080370  นางสาวอรยา  พรหมบุตร
60080336  นางสาวญาณิศา  จิตณรงค์ 60080355  นางสาวพรกมล  บุตรคร้อ 60080371  นางสาวอรอุมา  แจ่มฟ้า
60080337  นางสาวญาณิศา  บุปผาชาติ 60080356  นายพศิษฐ์  ทรงศรีวรกุล 60080372  นางสาวอัมพร  แซ่ตั้น
60080338  นางสาวฐิติญา  สีบัว 60080357  นางสาวมนัสวี  วุฒิสัตย์ 60080374  นายธนา  ม่วงอารี
60080339  นางสาวฐิติมา  สานู 60080358  นางสาววริศรา  วงษ์ภูมี 60080375  นายธเนศ  จังอินทร์
60080340  นายณัฏฐ์  สินสืบผล 60080359  นางสาววิลัยภรณ์  เชื้อบุญมี 60080377  นางสาวสิรินันท์  พรรนุรัตน์
60080341  นางสาวณัฐนันท์  สังขพันเลิศ
58080046  นางสาวกัญญาณัฐ  คงดิศ 58080256  นางสาวจิรภัสส์  ดวงเพชรแสง 58080277  นางสาวสโรชา  การะเกด
58080052  นางสาวนรีกานต์  บูรพา 58080257  นายชยานนท์  จำรัสศรี 58080278  นางสาวสิริกันยา  พงศ์กิตติธัช
58080054  นางสาวปพิชชา  ประสารแสง 58080258  นางสาวชุติกาญจน์  ลาหนองแคน 58080279  นายอธิบดี  ไกรยนต์
58080058  นางสาวศิริวรรณ  ปะวันตา 58080260  นางสาวธัญญลักษณ์  ปัญสวัสดิ์ 58080281  นางสาวอัญญรัตน์  อุณอนันต์
58080060  นางสาวสุทัศนีย์  สุวรรณเรืองศรี 58080261  นางสาวนพรัตน์  ตันเกษม 58080282  นางสาวอุบลวรรณ  กรานมณี
58080072  นางสาวชื่นกมล  พุ่มจันทร์ 58080263  นางสาวปาริชาติ  เงาฉาย 58080339  นายปิยชนน์  โรจนกูล
58080109  นายกฤตยชญ์  อ้วนแก้ว 58080264  นางสาวปิยะนุช  เจริญรื่น 58080355  นายจิรายุส  พุ่มเจริญ
58080111  นางสาวณัฐชยา  ปรุงทำนุ 58080265  นายพิทักษ์  หลักมั่น 58080356  นางสาวนันทิยา  แซ่ยะ
58080112  นางสาวนันทิยา  บุญถนอม 58080266  นางสาวเพ็ชรรัตน์  สุวรรณวิไลกุล 58080358  นายปรัชญา  ปาปะกา
58080113  นางสาวรสสุคนธ์  ลี้นิรันดร์กุล 58080267  นางสาวภัคสุนันท์  อมรรังสิโรจน์ 58080359  นางสาวปัญญดา  อมรเดชาพล
58080114  นางสาวรุ้งตะวัน  ไชยเสนาะ 58080269  นางสาวมินท์ธิตา  อนันท์ธนาศิริ 58080360  นางสาวพิชาพัทธ์  คล่องแคล่ว
58080116  นางสาวศิรดา  สีวิหก 58080271  นางสาววรวรรณินี  สนวิจิตร 58080361  นางสาวศิริพร  แสงสว่าง
58080249  นางสาวกมลรัตน์  จันทร์รงค์ 58080272  นางสาววีระนัท  ณ น่าน 58080362  นางสาวศุภกาญจน์  ปานศิลา
58080250  นางสาวกฤติญา  ธรรมสินธุ์ 58080273  นางสาวศศิธร  ทรายแก้ว 58080363  นางสาวศุภรานันท์  ปล้องทอง
58080251  นางสาวกาญจนา  แซ่เฮ้ง 58080274  นางสาวศศิภา  ดวงตา 58080364  นางสาวศุภิสรา  สำราญฤทธิ์
58080252  นางสาวเกวลิน  แป้นทิม 58080275  นายศุภณัฐ  แก่นเมือง 58080365  นางสาวสมัชญา  ทิจะยัง
 
58080254  นางสาวจรัสพร  ศรีต่างคำ 58080276  นายสราวุธ  ราชจันทร์
57080011  นางสาวกุลธิดา  ตรีเมฆ 57080129  นางสาวบุษรากร  แก้วสว่าง 57080289  นางสาวณัฐปภัสร์  สุขสกุล
57080012  นายวศิน  เชยชื่น 57080131  นางสาวพรดี  บางสอน 57080290  นายณัฐพล  ประเพณี
57080015  นางสาวมาริษา  เชื้อสวน 57080132  นายพสิษฐ์  โสทรอุดมทรัพย์ 57080293  นางสาวณิชมน  ปักธงชัย
57080016  นางสาวสุวนันท์  บุญประจำ 57080133  นางสาวภัทรวดี  แพพึ่ง 57080294  นางสาวนมุตา  เขียวเล็ก
57080051  นางสาวชลธิชา  มูลอ้าย 57080135  นายวริศ  วงษ์ยุตติธรรม 57080295  นายนันทพงศ์  วันเย็น
57080053  นางสาวนภัสรา  ศรีพลากิจ 57080137  นางสาวศรีแรม  คำฟ้อง 57080297  นางสาวปณิตา  นาควรานนท์
57080054  นางสาวปทิตตา  จิตพินิจยล 57080138  นางสาวสิวิตรา  คนแรง 57080299  นางสาวปานหทัย  บุญพา
57080057  นางสาวภานุชนารถ  ประกอบธรรม 57080140  นายอนันต์  ปะสิ่งชอบ 57080300  นางสาวปิยนาท  โคสิน
57080060  นางสาวมนัสนันท์  สุญญาจารย์ 57080141  นายเอกรินทร์  จุลคณานุกิจ 57080301  นางสาวพุธิตา  สมสุข
57080061  นางสาวสิวลี  พงษ์ภักดีสกุล 57080205  นางสาวศุภลักษณ์  นุศาสตร์สังข์ 57080302  นางสาวเพ็ญพิมล  กิ่งโพธิ์
57080062  นางสาวอริสรา  งามโฉม 57080240  นางสาวธนพรรณ  สุโธ 57080303  นางสาวแพรวพรรณ  บูรณะพล
57080083  นางสาวจารุวรรณ  ศรีสกุล 57080284  นางสาวจิณห์วรา  ทับจันทร์ 57080304  นางสาววชิราภรณ์  เกนชัยภูมิ
57080085  นางสาวสิริวิราศ  แคนวัง 57080285  นางสาวชนัญญา  วิญญูประสิทธิ์กุล 57080305  นางสาววรพรรณ  เพ็งเทพ
57080121  นางสาวคณิตา  บังเกิด 57080286  นางสาวชนาพร  นุชวิลัย 57080307  นางสาววรลักษณ์  สอนเสนาะ
57080122  นางสาวจิตตานันท์  พุทธวารินทร์ 57080287  นายโชติวิทย์  ไพรวรรณ 57080308  นายสิทธิธร  สุพัฒนกิจกุล
57080127  นางสาวนภสร  นพวรรณ 57080288  นางสาวณัฐฐิญา  ศรีคูณ 57080309  นางสาวสุวภัทร  อุทุม
57080128  นางสาวนิศานาถ  พุฒงาม