สาขาเทคนิคการแพทย์

59080012  นางสาวกัลยกร  บุญญา 59080209  นางสาวจิรญา  ปาณะปุณณัง 59080223  นางสาวศิริลักษณ์  พลซา
59080014  นางสาวณัฐพร  ศรีเชียงสา 59080210  นายจิรายุ  ถนอมใจ 59080224  นางสาวสุญานี  แซ่โง้ว
59080015  นางสาวนนทนันท์  แม่นปืน 59080211  นางสาวจุฑามาศ  นุ้ยเลี้ยง 59080226  นางสาวสุธิดา  นาคอ่วม
59080046  นางสาวศศิธร  คุ้มศิริ 59080213  นางสาวชลิดา  ภุมรินทร์ 59080227  นางสาวอารีรัตน์  รัตนวาลย์
59080100  นางสาวณัฏฐนิช  รัชนาภรณ์ 59080214  นายไชยาวัฒน์  สังข์โสม 59080269  นางสาวกุลนารี  คนชม
59080102  นางสาวพรรณิภา  ธรรมปัญญา 59080215  นายทนันชัย  กุลแพทย์ 59080270  นางสาวดวงภัทร  คุ้มสกุลไทย
59080103  นางสาวแพรววนิต  อุบลศักดิ์ 59080216  นางสาวนิตยา  อบรมวัน 59080271  นายนูซูรัน  โซะยามา
59080147  นายเจษฎา  สุนันท์ 59080217  นางสาวเบญญาทิพย์  พ่วงเจริญ 5908280  นางสาวเกวลี  ตั้งศรีวงศ์
59080206  นางสาวกมลลักษณ์  สงคราม 59080220  นางสาวภัทรภร  จำรัสศรี 59080282  นางสาวกิตติยาพร  บุญดก
59080207  นางสาวเกศราภรณ์  พืชผักหวาน 59080221  นางสาววนัชพร  เหรียญวิทยากุล 59080285  นายคณิตกัญจน์  ฟักนุช
59080208  นางสาวขวัญกมล  คเชนกูล 59080222  นายศิรวิทย์  หมั่นคำ 5908286  นางสาวธนัญญา  ยินดี
58080025  นายกิตติภูมิ  รอดทะยอย 58080255  นายจิตกรชัย  ไกยเดช 58080314  นายปิยะพงษ์  สิรินิพัทธ์กุล
58080062  นางสาววิรานันท์  โรจนศิริพงษ์ 58080283  นางสาวกาญจนา  ละกำปั่น 58080368  นางสาวจิราวรรณ  เพ็ชรรัตน์
58080085  นางสาวปวริศา  เหมือนปิ๋ว 58080284  นางสาวจุฬารัตน์  พิมพาสีดา 58080369  นางสาวนงผกา  นวลสาย
58080120  นางสาวกมลนภา  ประมวลทรัพย์ 58080285  นางสาวชญาณี  วานิชวัตถากร 58080371  นางสาวพรรัชดา  สำรวลหันต์
58080121  นางสาวกรกนก  ปิ่นทองคำ 58080286  นางสาวณัฐกานต์  คล้ายวัน 58080372  นางสาวพิมพ์ลภัทร  สุวรรณลักษณ์
58080122  นางสาวกุลภัสสรณ์  นาเมืองรักษ์ 58080287  นางสาวทิพากร  เอกพานิช 58080373  นางสาวพีรยา  ครุฑฉลาด
58080125  นางสาวธนวรรณ  ไชยโอสถ 58080288  นางสาวเบญจมาภรณ์  นิมขุนทด 58080374  นางสาวภาสินี  ทิพนาค
58080128  นายนราวิชญ์  อินทรโชติ 58080289  นางสาวปัทมวรรณ  ยามี 58080377  นายวรุฒ  เขตประเสริฐกุล
58080133  นางสาววิภาวี  เดชฤดี 58080290  นายราชันย์  อ่อนจิต 58080379  นางสาวอนัญญา  พานิชยานุบาล
58080136  นางสาวสุกัญญา  สุขทนารักษ์ 58080292  นางสาววนิศรา  บุญเพลิง 58080380  นายอภินันท์  เสนาบุญญฤทธิ์
58080137  นายอัชฌาวิทย์  เกียรติเลิศธรรม 58080294  นางสาวสาวินี  วงษ์เสถียร 58080382  นางสาวอริสา  เห่งนาเลน
58080226  นายปริญญา  อิ่มผ่อง 58080311  นายนที  ประเสริฐมั่นคงดี
        
         
57080018  นางสาวชนิสรา  หงส์พรรคมนุญ 57080146  นางสาวธันยพร  พลลาภ 57080313  นางสาวฉัตรสุดา  พันธุ์มี
              
              
57080021  นางสาววริษฐา  ศศิขัณฑ์ 57080150  นางสาวพัชรัตน์  แสนจินดา 57080315  นายฐิติศักดิ์  มังน้อย
              
              
57080022  นางสาววิภาวี  คงไพรสันต์ 57080152  นายภาณุพงษ์  ไทยวรรณ 57080316  นางสาวพัชรี  สะดุงเมียง
              
              
57080023  นางสาวสุธินันท์  อ่อนอ่วม 57080153  นางสาวมนต์นภา  ฉัตรพรไพบูลย์ 57080317  นางสาวพัณณิตา  ชัยตระกูลทอง
              
              
57080030  นางสาวสิริพร  เนื่องจำนงค์ 57080154  นางสาวมินตรา  พิศหนองแวง 57080319  นางสาวพิมพ์นิภา  จิตติกิจรัตนกุล
              
              
57080031  นายอังกูร  ศิริพัฒน์ 57080161  นางสาวสุรีย์รัตนา  เกื้อทาน 57080320  นางสาวมนัญชยา  บรรลังเดช
              
              
57080064  นางสาวศิรินภา  ตะเพียนทอง 57080162  นายโสภณ  กิจเจริญทรัพย์ดี 57080321  นางสาววันวิสา  เครื่องต้น
              
              
57080088  นางสาวนลินี  จิตตาดู 57080247  นางสาวนวลปรางค์  ประศาสน์ธรรม 57080322  นางสาววิชญา  สังข์ทอง
              
              
57080090  นางสาวรัตนภรณ์  ทาบรรหาญ 57080256  นายโปร่งใส  ทรัพย์ฉายแสง 57080324  นางสาวสิรฉัตร  วรวัฒนธรรม
              
              
57080142  นางสาวขนิษฐา  เสริฐสงัด 57080310  นางสาวกุณฑิกา  บุญเลิศ 57080326  นางสาวอพัชชา  หนันทุม
              
              
57080143  นางสาวจีรานันท์  สุขประเสริฐ 57080311  นางสาวเกศินี  เสวกจินดา 57080339  นายธีรพงษ์  ผูกพันธุ์
              
              
57080145  นางสาวณัฐทริกา  บุญส่ง 57080312  นางสาวจุฑามาศ  ดอนสมจิตร 57080370  นางสาวพัชรีรัตน์  วงศ์จิรดิลก
    
           
56080028  นางสาวพิชญา  จิตรชื่น 56080185  นางสาวอสมาภรณ์  ประวิสุทธิ์ 56080310  นายกฤษฎากร  ปานงาม
              
           
56080037  นางสาวชนกนันท์  วิไลพันธ์ 56080187  นางสาวกัลย์รวี  กนกเลิศวงศ์ 56080312  นางสาวฐิติยา  มู้เม่า
              
           
56080128  นางสาววิจิตรา  มาลัยเขต 56080225  นางสาวสุรางค์  รุ่งเรือง 56080314  นางสาวนันทิดา  ไผ่เฟื้อย
              
           
56080166  นางสาวกมลลักษณ์  ศรีเมือง 56080249  นางสาวธนพร  เอี่ยมสะอาด 56080316  นางสาวประภัสสร  ถาวรธรรมกุล
              
           
56080167  นางสาวกัลยรัตน์  บุญญา 56080251  นางสาวนุฮา  เจริญศรี 56080317  นางสาวปูณณ  แม่ทรัพย์
              
           
56080168  นายกิตติพงษ์  ชุ่มชูจันทร์ 56080252  นางสาวพัชรินทร์  มะลิพันธ์ 56080318  นางสาวพรทิพย์  อิ่มเกียรติ
         
       
56080169  นางสาวจุฑารัตน์  ศิริจันทร์ 56080253  นายมัฆวาน  กำลังทรัพย์ 56080319  นายภานุมาศ  ชื่นชูเดช
              
           
56080170  นางสาวชลาลัย  อึ๊งแสงภากรณ์ 56080255  นางสาวลลิตา  ศรีพูล 56080320  นางสาวฤดีมาศ  อักษรเสนาะ
              
           
56080174  นายนราธิป  บูรณะ 56080256  นางสาววันวิสาข์  ชูพงษ์ 56080321  นางสาวสมิตรา  รัตนกาญจน์
              
           
56080178  นางสาวพัชรวรรณ  รัตนพิบูลย์ 56080258  นางสาวศรัณยา  กิตติธรรมโกศล 56080322  นางสาวเสาวลักษณ์  พลดี
              
           
56080179  นางสาวพัดชา  สิริศศิธร 56080259  นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มหมื่นไวย์ 56080323  นางสาวอ้อมบุญ  วังยายฉิม
              
           
56080181  นางสาวมาลีวัลย์  ธีรวัฒนานนท์ 56080286  นางสาวศุภรัตน์  ฆารจรัส 56080328  นายกิตติ  เกษมสุข
         
   
56080183  นางสาวรินรดา  วิสุทธิ