สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

60080034 นางสาวจามรรัตน์ ภูลา 60080124 นางสาวรุจิรางค์ ฆ้องชัยฤทธิ์ 60080228 นางสาววรรณชฎา แสนประดิษฐ์
60080035 นางสาววิภาดา ร่มรื่น 60080125 นางสาววริษฐา พงษ์คุณากร 60080300 นางสาวกณิษา พูนพิภพ
60080036 นางสาวสุนันทา เนื่องจำนงค์ 60080126 นางสาววิสสุตา ดีนาน 60080302 นางสาวกรรณ์ณิกา สุมาลี
60080038 นางสาวจิดาภา สุขเมือง 60080127 นางสาวศศิธร เลี้ยงวงษ์ 60080303 นางสาวกรรณิการ์ ดอนตาชิต
60080046 นางสาวศิริพร ศรีนาคเอี้ยง 60080128 นางสาวโศจิรัตน์ หาญน้ำเที่ยง 60080305 นางสาวเกวลิน วงศ์กระพันธุ์
60080052 นางสาวจิรนันท์ จุฬาจารีต 60080206 นางสาวชลธิชา คำแพทย์ 60080306 นางสาวขิมทอง สว่างแจ้ง
60080055 นางสาวสุจิตรา ตันกุล 60080207 นางสาวชลลดา สังข์พูล 60080308 นางสาวณัฏฐา เรื่องลือ
60080057 นางสาวธีราภรณ์ แก้วราช 60080209 นางสาวฐิติชญาน์ พวงพันธุ์ 60080309 นางสาวณัฐชยา กลัดแพ
60080058 นางสาวสุวัชรี ขำมี 60080210 นางสาวณิชาภัทร นันทสินธ์ 60080310 นางสาวนันทลักษณ์ แก้วสอาด
60080059 นางสาวมะลิวัลย์ สันทอง 60080211 นางสาวธนัญญาณ์ วรรณบุตร 60080311 นายบัญญวัต พานพงษ์
60080060 นางสาวน้ำฝน รุททองจันทร์ 60080214 นางสาวพรภัสสร ขจรชัยวุฒิกุล 60080312 นางสาวปภาดา เข็มแดง
60080061 นางสาวปณิตา ทองเจริญ 60080215 นางสาวพัณณิตา อ่องสิทธิ์ 60080313 นางสาวประภัสสร ทรงงาม
60080062 นางสาวชนากานต์ เครือแส 60080216 นางสาวเพ็ญพิชชา รัดท้วม 60080314 นางสาวพิชชาพร เมืองมงคล
60080063 นางสาวจินดารัตน์ สุขศิริ 60080217 นางสาวเฟื่องญาดา ทองเฟื่อง 60080315 นางสาวพิมพ์รัชรินทร์ รัตน์ใหม่
60080064 นายมงคล เมืองโคตร 60080218 นายศิวะ บาริศรี 60080316 นางสาวยมลภัทร แดงศรี
60080066 นายกฤช ลอออินทร์ 60080219 นางสาวศุทาวรรณ์ สุมาลย์ 60080317 นางสาวยุพารัตน์ สำราญเริญ
60080067 นางสาวแพรวาตรี จำปาศักดิ์ 60080220 นางสาวสุชาดา พิละภาค 60080318 นางสาวรักษิณา โชควิวัฒน์กุล
60080068 นางสาวอัจฉรียา ปกิระเณย์ 60080221 นางสาวอภิสรา สิริกมลเนตร 60080319 นางสาวรัญชินา กรมสิงห์
60080069 นางสาวณัฐรดา สุขีรัตน์ 60080224 นางสาวโชติรส ญาณอุบล 60080321 นางสาวศุภพิชญ์ ธนศรีสุนีย์
60080116 นายชัชพงษ์ สีแดง 60080225 นายปฐวี ทรัพย์สิน 60080322 นางสาวสาธิตา สิริธาราริน
60080119 นางสาวเนตรนภา ประเสริฐ 60080226 นางสาวปิ่นแก้ว ตั้งพิริยะสกุล 60080323 นางสาวอุรศีว์ พันธุ์เมธาฤทธิ์
 
59080047  นางสาวกุลิสรา  อุดใจ 59080234  นายณัฐวุฒิ  ศรีบุ่งง้าว 59080257  นางสาวชลธิชา  โคตรประทุม
 
59080048  นางสาวชนิตร์นันทน์  บัวแย้ม 59080235  นางสาวปริญญา  การะเกษ 59080258  นางสาวณัฐธยาน์  อินธิ์ทิสอน
 
59080049  นางสาวชนิตา  ปานวุ่น 59080237  นางสาวปุริมปรัชญ์  สูงนารถ 59080259  นางสาวธนัชชา  คูณศรี
 
59080056  นางสาวพุฒินาท  นัทธีเจริญ 59080238  นางสาวมัสลิน  บัวทอง 59080260  นางสาวปูชิดา  แสงศิริ
 
59080104  นางสาวขนิษฐา  ทือเกาะ 59080239  นางสาวมินตรา  ธรรมสะโร 59080261  นายภาณุมาศ  มุงเมือง
59080105  นางสาวจุฑาทิพย์  สุธรรมฤทธิ์ 59080240  นายเมธานนท์  บริสุทธิ์ 59080262  นายภูริณัฐ  เภาพาน
59080109  นางสาวธนภรณ์  สัตย์จีน 59080241  นางสาวรัษฐยา  อยู่สวัสดิ์ 59080263  นางสาวรัตติยากร  ทับทิมอ่อน
59080110  นางสาวธิดารัตน์  ตันสวัสดิ์ 59080242  นางสาวรัมพร  บุตรสีก่าน 59080264  นางสาวศิริยาภรณ์  สารพัฒน์
59080112  นางสาวนัทธมน  ศิริตันหยง 59080243  นางสาววิภัสรา  คงลา 59080265  นางสาวศิวาพร  สติภา
59080114  นางสาวปาริฉัตร  ผ่องทอง 59080244  นางสาวศิริพร  การสมวรรณ์ 59080266  นางสาวสุคนึง  แซ่เฮา
59080118  นางสาววัชราภรณ์  เบ็ญจมภิญโญ 59080245  นางสาวศุจินทรา  ทรัพย์บริบูรณ์ 59080267  นางสาวสุดารัตน์  ด้วงสังข์
59080119  นางสาวศรัณชนก  พุกสอน 59080246  นายศุภณัฐ  พูนทองถาวรกุล 59080268  นางสาวสุพรรษา  มากสำลี
59080122  นางสาวอภิชญา  ภิญโญ 59080247  นายศุภวิชญ์  บุญเกื้อ 59080287  นางสาวฐานิศรา  พรหมสมบัติ
59080149  นางสาวขวัญชนก  พลเยี่ยม 59080248  นายสัณหวัช  เลี่ยนชอบ 59080288  นางสาวปาริศา  ตาลเหล็ก
59080229  นางสาวจินดามณี  สุขศรีพล 59080249  นางสาวสินีนาฎ  สิงหนาท 59080289  นางสาวบุหลัน  วิเชียร
59080230  นางสาวเจนจิรา  เลิศสูงเนิน 59080251  นางสาวสุรัตน์วดี  นิลหมื่นไวย์ 59080290  นางสาวไอลดา  ด่านชนะ
59080231  นางสาวณัฏฐ์กัญน์  ศรีงามพชรสกุล 59080252  นางสาวอารีรัตน์  กล่ำกระโทก 59080291  นางสาวศิริลักษณ์  กระแสโสม
59080232  นางสาวณัฏฐวรรณ  เอี่ยมสุดใจ 59080253  นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีรักษา 59080255  นางสาวคัทรียา  สันติภาพพงศ์
59080233  นางสาวณัฐพัชร์  สกุลภุชพงษ์ 59080254  นางสาวเกียรติสุดา  ศรีแจ้
58080024  นางสาวอรวรรณ  คือประโคน 58080159  นางสาวสุภัสสร  แสงสุรเดช 58080302  นางสาวฐิติมา  คนรักษ์
58080066  นายนาวิน  กำเกตุ 58080160  นางสาวสุภาพิชญ์  รุ่งวงศ์สิริ 58080304  นายณรงค์ศักดิ์  รันทร
58080069  นางสาวสุภาวรรณ  นาควงษ์ 58080163  นางสาวอารยา  ไข่เปลี่ยน 58080305  นายณัฐนิชัย  มั่งมา
58080076  นางสาวธาริณี  ศรีตระการ 58080195  นางสาวกัลยรัตน์  ภูวิศธนรัตน์ 58080306  นางสาวณัฐรุจา  ศรีดาคุณ
58080138  นางสาวกชกร  เด่นดวง 58080197  นางสาวจิตรานุช  ศิลปวรเศรษฐ 58080307  นางสาวณิชาภา  อทิตติญพงศ์
58080139  นางสาวกนกอร  เขียวเหล็ก 58080199  นางสาวฐาณิสรณ์  เทพโยธิน 58080308  นางสาวธนพร  หมอยาดี
58080140  นางสาวเขมิกา  แสวงทรัพย์ 58080201  นางสาวนฤมล  สุทธิธรรมากุล 58080309  นางสาวธนภรณ์  สิงห์ฉลาด
58080144  นางสาวณัฐพร  ศรีวิโรจน์ 58080202  นางสาวนาฏยา  บุญวาสนา 58080310  นางสาวธันย์ชนก  มรโธวรรณ
58080145  นางสาวณิชากร  พยอม 58080203  นายเนติพงศ์  ฉัตรไทย 58080312  นางสาวนันทนัช  พุ่มศิริ
58080146  นางสาวพรชนัน  มูลสัง 58080206  นางสาวศิริญญา  มะลิอ่อง 58080313  นางสาวปิยรัตน์  ซังยัง
58080147  นางสาวพรมณี  อึ้งตระกูลดี 58080207  นายศุภนันท์  จันทร์ทรัพย์ 58080315  นางสาวพรพฤกษา  ตั้งรักษาสงบ
58080149  นางสาวเพชรพิชญา  พันสนิท 58080209  นางสาวอรสรวง  ทองนุ่น 58080317  นางสาวพัทธิ์ธีรา  เคยสนิท
58080150  นายไพโรจน์  โคตรชมภู 58080238  นางสาววรรณวิศา  อินทรมณี 58080320  นางสาวรัชดาภรณ์  บุญเสริม
58080152  นางสาววรรณิดา  แจ่มกระจ่าง 58080296  นางสาวกมลวรรณ  ฉุนตู 58080321  นางสาววนันต์ภัทร  นพกุล
 
58080153  นางสาววริศรา  คำเพราะ 58080297  นางสาวกาญจนา  มรกฎ 58080322  นางสาวสกุณกาญจน์  มาตเมฆ
 
58080154  นางสาวศันสนีย์  สังข์ทอง 58080298  นายกิตติพัฒน์  ไวยพัฒน์ 58080325  นางสาวอรอมล  ทองชัย
58080156  นางสาวสราลี  บุญศิริ 58080299  นางสาวโชควันดี  ทิพวารี 58080326  นางสาวอุ้มบุญ  นิติวรธรรม
 
58080158  นางสาวสุดารัตน์  อินทโชติ 58080300  นายฐิติคุณ  สุทธิสินทอง 58080383  นางสาววัชรินทร์  เทือกถา
57080032  นางสาวภาวิยา  สุขสมบูรณ์ 57080178  นางสาววันวิสา  สลับดี 57080341  นางสาวนิตยา  ใจทอง
57080033  นางสาวนันท์ณภัส  อินสาคร 57080179  นางสาววัยภรณ์  เรืองวงษ์ 57080342  นางสาวนิตยากร  มะนู
57080066  นายคมศิลป์  รัตนสร้อย 57080180  นางสาวสุภารัตน์  ไชยฤทธิ์ 57080344  นายประยงค์  จันนะรา
57080067  นางสาวญามิตตรา  รักษาศิลป์ 57080181  นางสาวเสาวภา  นาราช 57080345  นางสาวปิยธิดา  ไชมะโย
57080068  นางสาวนันท์ชพร  นุรารักษ์ 57080182  นางสาวอนุสรณ์  เทียบคำ 57080347  นางสาวพนิดา  ชมภูนุช
57080071  นางสาววรัลพัชร์  อรุณศิริพันธ์ 57080214  นางสาวชัญญานัฐ  สุขุมะ 57080348  นางสาวพรนภา  แย้มพราหม
57080073  นางสาวสุธิดา  เมฆฉาย 57080215  นางสาวณัฐนิชา  คงมี 57080349  นางสาวพิมผกา  ป้อมประเสริฐ
57080074  นางสาวสุพรรษา  จูสวัสดิ์ 57080216  นางสาวนันทนภัส  เครือเตชา 5708350  นางสาวพิไลภรณ์  งามสมัย
57080076  นางสาวอรุณพรรณ  โลตุฤทธิ์ 57080217  นางสาวบุญจิรา  อ้นสูงเนิน 57080351  นายพิสิฏฐ์  โอมี
57080077  นางสาวอารียา  บุญโท 57080219  นางสาววริศรา  ประทิบอาราม 57080352  นายภาณุกร  ครเกษม
57080165  นางสาวณัฐวีณ์  ทัศนาธนพงษ์ 57080244  นางสาวธมลวรรณ  อุตรวิเชียร 57080354  นายวราวุธ  ชากุทน
57080168  นางสาวธารารัตน์  อุทธา 57080327  นางสาวกนกวรรณ  เตียวประเสริฐ 57080355  นางสาววัชราภรณ์  นุชเสม
57080169  นางสาวนภัสสรณ์  ยิ่งศิริชัยยศ 57080328  นางสาวกัญญาวีร์  ธีระโพธิ์ 57080359  นางสาวสุชาดา  พงษ์ประเสริฐ
57080170  นางสาวปนัดดา  โมอิน 57080329  นางสาวกานต์ธิดา  พลเดชา 57080360  นางสาวสุชาวดี  คงน้อย
57080171  นางสาวปภัชญา  พาวะพรม 57080330  นางสาวเกศสุดา  คุณเจตน์ 57080361  นางสาวสุพรรณี  หารคำ
57080172  นางสาวปรมาภรณ์  ตระการเจริญพร 57080331  นางสาวขนิษฐา  จงรักชอบ 57080364  นางสาวอภัสรา  เศรษฐโสภณ
57080173  นางสาวเปรมกมล  ศรีทองทา 57080333  นางสาวจิรัชญา  แสนสุข 57080365  นางสาวอมรวิริญจ์  พิญญพงษ์
57080174  นางสาวพัชรินทร์  พินโต 57080334  นางสาวชลดา  ศรีโพนทอง 57080366  นางสาวอรุณศรี  ประดิษฐบูรณ์
57080175  นางสาวพิชยา  ม่วงใหม่ 57080335  นางสาวช่อทิพย์  โคเกิด 57080367  นางสาวอุทัยวรรณ  นาสุข
57080176  นางสาวภาณุมาศ  ซื่อสัตย์ 57080337  นางสาวณัฐริกา  เนื่องลา 57080368  นายเอกภพ  บุญยาสัย
57080177  นางสาวรัชฎาภรณ์  คำปลิว 57080338  นายทศพล  สุทธิพิบูลย์ 57080369  นางสาวฮัซบูนา  อูมา