หลักสูตรโภชนบําบัดและการกําหนดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัส

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Nutritional Therapy and Dietetics


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อปริญญาภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science (Nutritional Therapy and Dietetics)

อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Nutritional Therapy and Dietetics)


3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระบบทวิภาค


5. ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้รับการยกระดับขึ้นมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ วิชาเอกเลือกโภชนบำบัด ที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และได้ผลิตบัณฑิตที่ทำงานด้านอาหารและโภชนาการมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น โดยพัฒนารายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมากขึ้นทุกด้าน อาทิ ด้านโภชนคลินิกและการกำหนดอาหาร ด้านโภชนาการชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รวมถึงการฝึกปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง โดยครอบคลุมด้านโภชนคลินิก โภชนบริการ และโภชนาการชุมชนตามหลักเกณฑ์ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
เป็นหลักสูตรเดียวที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญวิชาการเฉพาะด้านโภชนาการชุมชน และโภชนาการคลินิกในภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นิสิตฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพในภาคตะวันออก เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ วางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมโภชนาการชุมชนได้อย่างเป็นระบบ


6. ปรัชญาหลักสูตร
ผลิตนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารที่มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมด้านอาหารและโภชนาการในภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในสาขาอาชีพ


7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารที่มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางโภชนบำบัดทางการแพทย์ เพื่อช่วยส่งเสริมการรักษาของแพทย์ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยในภาคตะวันออก ควบคู่ไปกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะประกอบอาชีพดังกล่าว

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
  1. รับผิดชอบต่อผู้รับบริการสุขภาพ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  2. ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง
  3. มีสัมมาคารวะ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น  มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
  4. วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบ
  5. ประเมินภาวะโภชนาการและให้โภชนบำบัดทางการแพทย์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
  6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแสวงหาข้อมูลด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ ประเมินข้อเท็จจริงของข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ และสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อ และในชีวิตประจำวันได้

8
. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพที่ทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประเมิน ติดตาม และวางแผน ด้านภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วย การคำนวณความต้องการพลังงานของผู้ป่วย เพื่อจัดและแนะนำอาหารให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกายทั้งอาหารปกติและอาหารทางสายยาง สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ร่างกายฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนการแนะนำและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวัน ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงบุคคลทั่วไป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ประจำโรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่นๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชน นักวิจัยทางด้านโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านอาหาร โภชนาการ ในสถานส่งเสริมสุขภาพและความงาม  ที่ปรึกษาทางด้านโภชนบำบัด การกำหนดอาหาร รวมถึงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านโภชนาการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
- ตาไม่บอดสี


10. โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 15 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 75 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 2 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


11. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910159 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(3-0-6)

24510159

ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Information Skills in Knowledge-based Society

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

30610059

ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I

3(3-0-6)

30610159 

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I

1(0-3-1)

30310759 

เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry

3(3-0-6)

30310859   

ปฎิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1)

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)
16

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99910259 

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English

3(3-0-6)

30210159 

คณิตคิดทันโลก
Contemporary Mathematics

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68019359 

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health

2(2-0-4)

41530359 

จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
Psychology for the Quality of Life

2(2-0-4)

30322059

เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry

3(3-0-6)

30322159

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory                          

1(0-3-1)

68010159

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์   
Basic Human Anatomy

2(2-0-4)

XXXXXX

XXXXXX

2

รวม (Total)
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

99920159 

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

31220159

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์
Elementary Statistics for Science

3(3-0-6)

68021959 

สรีรวิทยาของมนุษย์
Human Physiology

4(3-3-6)

68431159

จุลชีววิทยาทางการแพทย์                
Medical Microbiology

4(3-3-6)

68621160

วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น
Introduction of Food Science     

3(3-0-6)

รวม (Total)
17

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป

 

22810159

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

3(3-0-6)

41410159

พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
Group Dynamics and Leadership

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะ

68031259 

พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology

3(3-0-6)

68431259

วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์        
Medical Immunology

3(2-3-4)

68621260

ชีวเคมีทางอาหาร
Food Biochemistry

3(3-0-6)

68622160

เภสัชวิทยาสำหรับโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Pharmacology for Nutritional Therapy and Dietetics

2(2-0-4)

รวม (Total)
17

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68032759

พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์
Human Genetics

2(2-0-4)

68632260

หลักการประเมินภาวะโภชนาการ
Principles of Nutrition Assessment

3(2-3-4)

68632360

โภชนบำบัดทางการแพทย์และการจัดการด้านอาหาร
Medical Nutrition Theraphy and Dietary Management

4(3-2-7)

68632460

หลักการกำหนดอาหาร        
Principle of Dietetics

2(2-0-4)

68630160

อาหารและโภชนาการของมนุษย์
Human Food and Nutrition

3(3-0-6)

68630260

ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร   Food Safety and Sanitation  

2(2-0-4)

68630360

อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว
Food and Nutrition for Longitudinal Health

2(2-0-4)

รวม (Total)
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

40430659 

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self Development

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68630460

อาหารและโภชนาการตามวัย
Food and Nutrition in Life Cycle

2(2-0-4)

68632560

มาตรฐาน กฏข้อบังคับอาหารและจริยธรรมในสาขาอาชีพ
Food Standards and Regulations and Professional Ethics

2(2-0-4)

68630560

หลักการจัดการการบริการอาหาร
Principles of Food Service Management

3(1-6-5)

68632660

การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
Counseling for Dietary Behavior Change

2(1-3-4)

68634160

หลักการวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Research Methodology in Nutritional Therapy and Dietetics

3(3-0-6)

68633160

โภชนาการชุมชน
Community Nutrition

3(2-3-6)

วิชาเลือก

XXXXXXX

XXXXX

2

รวม (Total)
19

ปี 3 ภาคฤดูร้อน (Summer semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68633260

การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 1         
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 1

5(0-20-5)   

รวม (Total)
5

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเฉพาะ

68632760

การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 2
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 2

5(0-20-5)

68632860

การฝึกงานทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร 3
Practicums in Nutritional Therapy and Dietetics 3

5(0-20-5)

รวม (Total)
10

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

26510359

มนุษย์กับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills

2(2-0-4)

30610659

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68644260

สัมนาทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
Seminar in Nutritional Therapy and Dietetics

1(1-0-2)

68644360

โครงงานวิจัยทางโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร        
Research Projects in Nutritional Therapy and Dietetics

2(0-4-2)

วิชาเลือกเสรี

Xxxxxxxx

วิชาเลือกเสรี        

2

รวม (Total)
9

รายละเอียดติดต่อ
อ.อลงกต สิงห์โต โทร 085-1797743, email: alongkote@buu.ac.th