หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส 25610194000607
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 4 ปี ระบบทวิภาค ภาษาไทย รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5. ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารได้รับการพัฒนาปรับปรุง ยกระดับขึ้นมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารที่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยพัฒนารายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการมากขึ้นทุกด้าน อาทิ ด้านโภชนาการคลินิก ด้านโภชนบริการ ด้านโภชนาการชุมชน และด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหารไม่ต่ำกว่า 900 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี โดยการเสริมสร้างให้ประชากรในประเทศมีศักยภาพในการจัดการและดูแลสุขภาพด้านโภชนาการ ตลอดจนการควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการที่ดี โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในการลดอัตราการเจ็บป่วย อัตราการตายจากปัญหาทุพโภชนาการของประชากรในประเทศ

6. ปรัชญาหลักสูตร
นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารที่มีความรู้และทักษะทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
7.1 ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง
7.2 มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหาร และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อความก้าวหน้าของสาขาอาชีพได้
7.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ แก้ไขปัญหา และประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
7.4 มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7.5 ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูลด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร และประเมินข้อเท็จจริงของข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ สื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.6 ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมด้านการกำหนดอาหาร โภชนบริการ และโภชนาการชุมชุม

8
. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
8.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ
8.2 มีความตรงต่อเวลา
8.3 เข้าใจและอธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหาร
8.4 บูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
8.5 รู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าในงานเกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหาร การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและของโลก
8.6 แสวงหาความรู้ และประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารเพื่อพัฒนาตนเองในอาชีพอย่างต่อเนื่อง
8.7 ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสถานการณ์
8.8 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8.9 มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกถึงจิตสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม
8.10 กำหนดประเด็นปัญหาจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม และประเมินสถานการณ์ของปัญหาได้จากการเลือกใช้และประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
8.11 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด การเขียน และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
8.12 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.13 ปฏิบัติการตามหลักวิชาการทางด้านการกำหนดอาหารและโภชนบริการได้ถูกต้อง
8.14 ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงด้านการกำหนดอาหาร โภชนบริการ และโภชนาการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

9. หลักสูตรที่เทียบเคียง : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ประกอบอาชีพที่ทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประเมิน ติดตาม และวางแผนด้านภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วย การคำนวณความต้องการพลังงานของผู้ป่วย เพื่อจัดและแนะนำอาหารให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกายทั้งอาหารปกติและอาหารทางสายยาง สนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ร่างกายฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนการแนะนำและการจัดอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลตามความแตกต่างด้านพฤติกรรมการบริโภค การใช้ชีวิตประจำวัน ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงบุคคลทั่วไป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบใบรับรองเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพจากสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย โดยตัวอย่างอาชีพที่รองรับ ได้แก่ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ประจำโรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน นักวิจัยทางด้านโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านอาหาร โภชนาการ ในสถานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ปรึกษาทางด้านโภชนาการ การกำหนดอาหาร รวมถึงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านโภชนาการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) และเป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559)


12. โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 27 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก 75 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 71 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

13. แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป

89510264

ความสุขและคุณค่าชีวิต
Happiness and Values of Life

2(1-2-3)

89520164

การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skill Development

2(1-2-3)

89520464

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ

30310764

เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry

3(3-0-6)

30310864

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-1)

68010164

ชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Biology

3(3-0-6)

68010264

ปฏิบัติการชีววิทยาทางการแพทย์
Medical Biology Laboratory

1(0-3-1)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXXX

XXXXX

2

รวม (Total)
17
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป

89520564

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English

3(2-2-5)

89510064

ภูมิบูรพา
Wisdom of BUU

3(2-2-5)

89520264

กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
Thinking Process for Understanding Oneself and Others

2(1-2-3)

89520764

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication

2(1-2-3)

วิชาเฉพาะ

68010364

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์   
Basic Human Anatomy

2(2-0-4)

68010464

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์   
Basic Human Anatomy Laboratory

1(0-3-1)

วิชาเลือกเสรี

XXXXXXX

XXXXX

4

รวม (Total)
17
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป

89510364

การบริหารสุขภาวะทางกาย
Physical Well-being Management

2(1-2-3)

89510764

ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
Love, Sex and Health

2(1-2-3)

895XXX64

รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน (เลือก)

2(X-X-X)

895XXX64

รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน (เลือก)

2(X-X-X)

วิชาเฉพาะ

68022364

ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์
Biochemistry for Allied Health Sciences

2(2-0-4)

68021664

สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์  
Principle of Human Physiology

2(2-0-4)

68022764

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

3(3-0-6)

68620164

หลักการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
Principles in Food Science

3(3-0-6)

68621164

อาหารและโภชนาการเพื่อชีวิตที่ยืนยาว    
Food and Nutrition for Longitudinal Health

2(2-0-4)

รวม (Total)
20
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศึกษาทั่วไป

89530064

โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
Opportunities and Challenges for Future Careers

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะ

68021864

สรีรพยาธิวิทยา
Physiopathology

2(2-0-4)

68622164

พยาธิวิทยาคลินิกสำหรับโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Clinical Pathology for Nutrition and Dietetics

2(2-0-4)

68023064

วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์        
Medical Immunology

2(2-0-4)

68023364

สถิติและชีวสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Statistics and Biostatistics for Health Sciences

3(3-0-6)

79223764

เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Basic of Pharmacology

2(2-0-4)

68620264

จุลชีววิทยาสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
Microbiology for Food Products

3(3-0-6)

68622264

การประกอบอาหารเบื้องต้นสำหรับโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Basic Culinary for Nutrition and Dietetics

2(0-6-2)

68621264

อาหารและโภชนาการของมนุษย์
Human Food and Nutrition

3(3-0-6)

รวม (Total)
21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

XXXXXX64

รายวิชาบูรณาการ (นิสิตเลือก)

3(0-0-9)

วิชาเฉพาะ

68632364

หลักการประเมินภาวะโภชนาการสำหรับการกำหนดอาหาร
Principles of Nutritional Assessment for Dietetics

3(3-0-6)

68632464

ปฏิบัติการหลักการประเมินภาวะโภชนาการสำหรับการกำหนดอาหาร
Principles of Nutritional Assessment for Dietetics Laboratory

1(0-3-1)

68633164

โภชนบำบัดทางการแพทย์สำหรับการกำหนดอาหาร
Medical Nutrition Therapy for Dietetics

3(3-0-6)

68633264

ปฏิบัติการโภชนบำบัดทางการแพทย์สำหรับการกำหนดอาหาร
Medical Nutrition Therapy for Dietetics Laboratory

1(0-3-1)

68632564

หลักการกำหนดอาหาร            
Principles of Dietetics

3(3-0-6)

68634164

ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Sanitation

2(2-0-4)

เอกเลือก

XXXXXXX

วิชาเอกเลือก

4

รวม (Total)
20
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเฉพาะ

68634264

มาตรฐาน กฎข้อบังคับอาหารและจริยธรรมในสาขาอาชีพ                
Food Standards and Regulations and Professional Ethics

2(2-0-4)

68631364

อาหารและโภชนาการตามวัย     
Food and Nutrition in Life Cycle

2(2-0-4)

68631464

หลักการจัดการการบริการอาหาร 
Principles of Food Service Management

2(2-0-4)

68631564

ปฏิบัติการหลักการจัดการการบริการอาหาร
Principles of Food Service Management Laboratory

2(0-6-2)

68632664

การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
Counseling for Dietary Behavior Change

2(2-0-4)

68632764

ปฏิบัติการการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
Counseling for Dietary Behavior Change Laboratory

2(0-6-2)

68636164

หลักการวิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
Research Methodology in Nutrition and Dietetics

2(2-0-4)

68632864

ความสัมพันธ์ทางคลินิคทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Clinical Correlation in Nutrition and Dietetics

1(0-3-1)

68635164

หลักโภชนาการชุมชน              
Principles of Community Nutrition

2(2-0-4)

68635264

ปฏิบัติการหลักโภชนาการชุมชน  
Principles of Community Nutrition Laboratory

2(0-6-2)

รวม (Total)
19
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเฉพาะ

68646264

สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ
Seminar in Food and Nutrition

1(0-2-1)       

68646364

สัมมนาทางการกำหนดอาหาร     
Seminar in Dietetics

1(0-2-1)

68646464

โครงงานวิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Research Projects in Nutrition
and Dietetics

2(0-4-2)

68641764

การฝึกหัดงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Nutrition and Dietetics Training

10(0-30-0)

รวม (Total)
14
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเฉพาะ

68643464

การฝึกงานด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
Internship in Nutrition and Dietetics

10(0-30-0)

รวม (Total)
10
14. อัตราการสำเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา
15. อัตราการได้งานทำ
เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการได้งานทำ
รายละเอียดติดต่อ
ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ โทร 080-0458083 Email: rungsima.da@go.buu.ac.th
อ.ทนุอุดม มณีสิงห์ โทร 089-0112295 Email: tanuudom.ma@go.buu.ac.th
ประธานหลักสูตร ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์ 
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (โภชนศาสตร์) ม.มหิดล
แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช
วุฒิการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรวิชาชีพ อนุสาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิส มหาวิทยาลัยมหิดล


ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จงจิตร อังคทะวานิช
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย