หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลดหลักสูตร PDF ไฟล์

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส 25610194000607
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
อักษรย่อภาษาไทย: วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Nutrition and Dietetics)
3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่นในรูปแบบ CWIE
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. ปรัชญาหลักสูตร
นักโภชนาการและนักกำหนดอาหารที่มีความรู้และทักษะทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพประชาชน ด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรมของสาขาอาชีพได้อย่างถูกต้อง
2. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหาร และบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อความก้าวหน้าของสาขาอาชีพได้
3. วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ แก้ไขปัญหา และประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5. ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูลด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร และประเมินข้อเท็จจริงของข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ สื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
6. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมด้านการกำหนดอาหาร โภชนบริการ และโภชนาการชุมชน

7. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร: หมวดวิชาเฉพาะ (Program learning outcomes: PLO)
PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณทางวิชาการและอาชีพ
PLO2 มีความตรงต่อเวลา
PLO3 เข้าใจและอธิบายหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหาร
PLO4 บูรณาการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
PLO5 รู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าในงานเกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหาร การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและของโลก
PLO6 แสวงหาความรู้ และประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารเพื่อพัฒนาตนเองในอาชีพอย่างต่อเนื่อง
PLO7 ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสถานการณ์
PLO8 คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
PLO9 มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกถึงจิตสาธารณะทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม
PLO10 กำหนดประเด็นปัญหาจากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม และประเมินสถานการณ์ของปัญหาได้จากการเลือกใช้และประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
PLO11 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด การเขียน และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
PLO12 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
PLO13 ปฏิบัติการตามหลักวิชาการทางด้านการกำหนดอาหารและโภชนบริการได้ถูกต้อง
PLO14 ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงด้านการกำหนดอาหาร โภชนบริการ และโภชนาการชุมชนได้อย่างเหมาะสม
8. หลักสูตรที่เทียบเคียง : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา: นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร ประจำโรงพยาบาลและสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัยทางด้านโภชนาการในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านอาหาร โภชนาการ ในสถานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ปรึกษาทางด้านโภชนาการ การกำหนดอาหาร รวมถึงศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านโภชนาการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


10. โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน 27 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก 75 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ 71 หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
11. แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
12. อัตราการสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตรุ่นแรกจำนวน 35 คน จากนิสิต 36 คน คิดเป็น 97%
(หมายเหตุ: นิสิต 1 คน ไม่สำเร็จการศึกษา เนื่องจากเหตุผลปัญหาด้านสุขภาพ)
13. อัตราการได้งานทำ
เนื่องจากบัณฑิตรุ่นแรกของหลักสูตรเพิ่งสำเร็จการศึกษาได้ 1 เดือน จึงมีอัตราการได้งานทำที่ตรงสายประมาณ 28% (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565) โดยทำงานเป็นนักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ ในสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลศรีระยอง บริษัท Foodhouse สาขาโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน บริษัท Sodexo Thailand สาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และ Well being clinic เป็นต้น
รายละเอียดติดต่อ: Facebook เพจ “โภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา”
ประธานสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ E-mail: rungsima.da@go.buu.ac.th
อาจารย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร ดร.พุทธิดา คงธิติเลิศ
E-mail: phutthida.ko@go.buu.ac.th

ประธานหลักสูตร ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์ 
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (โภชนศาสตร์) ม.มหิดล
แพทย์หญิงเพ็ชรงาม ไชยวานิช
วุฒิการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรวิชาชีพ อนุสาขาวิชาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิส มหาวิทยาลัยมหิดล


ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
วุฒิการศึกษา
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จงจิตร อังคทะวานิช
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย