กิจกรรมนิสิตประจำปีการศึกษา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ส.ค. 60 – ก.ค. 61)
 ลำดับ

 วัน เดือน ปี ที่จัด

ชื่อกิจกรรม/โครงการ/ทุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

1

3 ส.ค. 60

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง

อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตและอาจารย์ฝ่ายวิชาการ

2

5 – 6 ส.ค. 60

โครงการ AHS First Date

ผศ.ดวงฤดี, ดร.อรชร,
ดร.ปิยะพงษ์, อ.ทัศวิญา,
อ.อลงกต, จิดาภา

3

7 – 31 ส.ค. 60

โครงการกิจกรรมเพื่อน้องและประชุมเชียร์

อาจารย์ทุกท่าน

4

 31 ส.ค. 60

โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.วิทูร, ผศ.ดร.ดวงฤดี

5

1 – 17 ก.ย. 60

โครงการ “ร้อง เล่น เต้น BUU” ครั้งที่ 2

ดร.ปิยะพงษ์, อ.จิรสุดา

6

4 – 10 ก.ย. 60

โครงการกีฬาเฟรชชี่

อ.อลงกต, จิดาภา

7

7 ก.ย. 60

โครงการนิสิตสหเวชบูชาพระคุณครู

ดร.วิทูร, ผศ.ดร.ดวงฤดี

8

18 – 22 ก.ย. 60

โครงการ Tutorial day By AHSs (Midterm) 1/60

ดร.ทิษฏยา

9

23 ก.ย. 60

โครงการรับขวัญน้องใหม่ สานสายใยกายภาพบำบัดบูรพา

อ.ทัศวิญา

10

 28 ต.ค. 60

โครงการเปิดเทค Med-Tech สายสัมพันธ์พี่สู่น้อง

รศ.ดร.อุไรวรรณ, ผศ.ดร.นิรมล, ดร.ทิษฏยา

11

29 ต.ค. 60

โครงการ Open take AHS

ดร.ทิษฏยา, จิดาภา

12

1 – 3 พ.ย. 60

โครงการสหเวชสืบสานร่วมใจลอยกระทง

ดร.วิทูร, อ.จิรสุดา,
ผศ.ดร.ดวงฤดี

13

3 – 5 พ.ย. 60

โครงการกีฬาประเพณีสามวิทย์ ครั้งที่ 6 (SIA Games #6) 

อ.อลงกต, จิดาภา

14

8 พ.ย. 60

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชีวเวชศาสตร์บูรพา

ดร.วิทูร, ผศ.ดร.ดวงฤดี

15

11 พ.ย. 60

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์

ดร.ทิษฏยา, ดร.กุลวรา

16

13 – 19 พ.ย. 60

โครงการ Tutorial day By AHSs (Final) 1/60

ดร.ทิษฏยา

17

16 พ.ย. 60

โครงการตุ้งติ้งแทนใจ เชื่อมสายใยสหเวชศาสตร์

อ.จิรสุดา, อ.ทัศวิญา

18

6 ม.ค. 61

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ 4 ชั้นปี

ดร.ปิยะพงษ์, ดร.อรชร

19

19, 27 ม.ค. 61

โครงการ Senior Farewell

ดร.ทิษฏยา, ดร.กุลวรา

20

ม.ค. 61

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “6 เกลียวเกมส์” ครั้งที่ 5

อาจารย์ทุกท่าน

21

ม.ค. – มี.ค. 61

โครงการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์พบผู้บริหารและคณาจารย์

อาจารย์ทุกท่าน

22

10 – 11 ก.พ. 61

โครงการกายภาพบำบัดสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

อ.ทัศวิญา, ดร.อรชร,
ดร.ปิยะพงษ์

27

17 – 18 ก.พ. 60

โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

ดร.ทิษฏยา, ดร.กุลวรา

28

ก.พ. 61

โครงการ Tutorial day By AHSs (Midterm) 2/60

ดร.ทิษฏยา

29

มี.ค. 61

โครงการกีฬาเทา-ทอง เกมส์

ดร.ทิษฏยา, ดร.กุลวรา

30

เม.ย. 61

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต

ดร.ทิษฏยา

31

พ.ค. 61

โครงการคืนสู่เหย้าเราสหเวชบูรพา

อาจารย์ทุกท่าน

32

พ.ค. 61

โครงการสัมมนาสรุปแผนงานคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (สนกท.)

อ.ทัศวิญา

33

ปลายเดือน พ.ค. 61

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4

อาจารย์ทุกท่าน

34

มิ.ย. 61

โครงการ Tutorial day By AHSs (Final) 2/60

ดร.ทิษฏยา

35

ก.ค. 61

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

อาจารย์ทุกท่าน