กิจกรรมนิสิตประจำปีการศึกษา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ลำดับ

ระยะเวลาดำเนินการ

แผนประจำปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม โครงการ Tutorial Day by AHSs (Final) ประจำภาค 1/2563
2 ตุลาคม โครงการสหเวชร่วมใจสืบสานลอยกระทง
3 พฤศจิกายน โครงการไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์
4 พฤศจิกายน โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์
5 ธันวาคม โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่สี่ชั้นปี
6 มกราคม โครงการนิสิตพบผู้บริหารทุกหลักสูตร
7 มกราคม โครงการตุ้งติ้งแทนใจ เชื่อมสายใยสหเวช
8 มกราคม โครงการกีฬาเทาทอง คณะสหเวชศาสตร์
9 กุมภาพันธ์ โครงการ senior farewell party
10 กุมภาพันธ์ โครงการ Tutorial Day by AHSs (Midterm) ประจำภาค 2/2563
11 มีนาคม โครงการกีฬาเฟรชชี่ คณะสหเวชศาสตร์
12 มีนาคม โครงการ Tutorial Day by AHSs (Final) ประจำภาค 2/2563
13 เมษายน โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์
14 เมษายน โครงการกีฬากายภาพบำบัดสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
15 เมษายน โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์
16 พฤษภาคม โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
17 พฤษภาคม โครงการคืนสู่เหย้าสหเวชฯ บูรพา
18 กรกฎาคม โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
19 กรกฎาคม โครงการ First Date ประจำปีการศึกษา 2564
20 กรกฎาคม โครงการกิจกรรมรับน้อง ประชุมเชียร์ คณะสหเวชศาสตร์ 2564
21 สิงหาคม โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัมพันธ์ 6 เกลียว
22 สิงหาคม โครงการกีฬา Freshy เทาทอง คณะสหเวชศาสตร์
23 สิงหาคม โครงการปฐมนิเทศนิสิต และผู้ปกครอง
24 สิงหาคม โครงการไหว้ครู มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม โครงการไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์
26 กันยายน โครงการ Tutorial Day by AHSs (Midterm) ประจำภาค 1/2564