ทุนการศึกษานิสิต

1. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีศักยภาพสูง   ใบสมัครทุนศักยภาพสูงปี 2565
2. ประะกาศทุนคณะสหเวชศาสตร์ สนับสนุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   ใบสมัครทุน
3. ทุนการศึกษาสำรับผู้ที่มีศักยภาพสูง เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ... “ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ...” ครั้งที่ ...
2. ทุนการศึกษานักกิจกรรม
3. กองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต
1. ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
2. ทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
3. ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
4. ทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
5. ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
6. ทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยศาสตร์แก่นิสิต นักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. ... มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
7. กองทุน พระเทพคุณาธาร จิรปุญญาเถระ
8. ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)
9. ทุนการศึกษา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
10. ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์
11. ทุนการศึกษา มูลนิธีโตโยต้าประเทศไทย เพื่อนักเรียน นักศึกษา ในภาคตะวันออก
12. ทุนการศึกษา บุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)