ศิษย์เก่าสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

56080004 นางสาวเกศิณี สุวรรณ์ 56080282 นางสาววรินทิพย์ เวชกามา 56080355 นางสาววนัชพร ลำนัย
56080010 นางสาวธารารัตน์ สร้อยเพ็ชร 56080283 นางสาววีรพิชญ์ อยู่สอน 56080356 นางสาววรรณภา นาทุ่งหมื่น
56080017 นางสาวสริยา รักสนิท 56080284 นางสาวศศิธร อภิณหพานิชย์ 56080357 นางสาววรรธนา บุนนาค
56080089 นางสาวเกศกัญญา คงคดี 56080285 นายศิริวัฒน์ คำดี 56080358 นางสาววิภาวรรณ แฝงยงค์
56080107 นายชลวิชญ์ ศิขรินทร์ 56080291 นายอธิษฐ์ ชัยวิเชียร 56080359 นายวิรุฬห์วัฒน์ หอมใจ
56080112 นางสาวนุชจรี คัณทักษ์ 56080326 นางสาวกรรณิการ์ อุดอามาตย์ 56080360 นางสาววิลาสินี วงษ์ตนานนท์
56080113 นางสาวนุชนาถ สุตธรรม 56080329 นางสาวกุลสตรี ดนตรีรักษ์ 56080361 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์งาม
56080114 นางสาวบัณฑิตา บุญเฉลียว 56080332 นางสาวจารุวรรณ บุญช่วย 56080362 นายสิทธิเดช เปรุณาวิน
56080130 นางสาวสุภาพร พรมพยอม 56080333 นางสาวจินตกานต์ สำราญดี 56080363 นางสาวสุจารี อิ่มบุญสุ
56080197 นางสาวฐิติพร คงคา 56080337 นางสาวณิชมน ปิงกุล 56080364 นางสาวสุธาทิพย์ แก้วพลายงาม
56080205 นางสาวนภัสสรณ์ หล้ามา 56080345 นางสาวบงกชพร ป้องกัน 56080365 นางสาวสุพรรษา โพธิ์ยวง
56080207 นางสาวพรชนก แสงจันทร์ 56080347 นางสาวเปรมใจ เจนประโคน 56080366 นายเสกสรร ศรีคัง
56080211 นางสาวมณีรัตน์ สกุลตั้ง 56080348 นางสาวพรกมล วงษ์เหรียญทอง 56080369 นางสาวอริสา แก้วภูมี
56080265 นางสาวพฤธา แสงรัตน์ 56080349 นางสาวพัทธ์ธีรา เทพวงค์
56080277 นายพีรวัส ภารา 56080352 นางสาวเมธินี ไชยมิตรชิด