ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์

    
           
56080028  นางสาวพิชญา  จิตรชื่น 56080185  นางสาวอสมาภรณ์  ประวิสุทธิ์ 56080310  นายกฤษฎากร  ปานงาม
              
           
56080037  นางสาวชนกนันท์  วิไลพันธ์ 56080187  นางสาวกัลย์รวี  กนกเลิศวงศ์ 56080312  นางสาวฐิติยา  มู้เม่า
              
           
56080128  นางสาววิจิตรา  มาลัยเขต 56080225  นางสาวสุรางค์  รุ่งเรือง 56080314  นางสาวนันทิดา  ไผ่เฟื้อย
              
           
56080166  นางสาวกมลลักษณ์  ศรีเมือง 56080249  นางสาวธนพร  เอี่ยมสะอาด 56080316  นางสาวประภัสสร  ถาวรธรรมกุล
              
           
56080167  นางสาวกัลยรัตน์  บุญญา 56080251  นางสาวนุฮา  เจริญศรี 56080317  นางสาวปูณณ  แม่ทรัพย์
              
           
56080168  นายกิตติพงษ์  ชุ่มชูจันทร์ 56080252  นางสาวพัชรินทร์  มะลิพันธ์ 56080318  นางสาวพรทิพย์  อิ่มเกียรติ
         
       
56080169  นางสาวจุฑารัตน์  ศิริจันทร์ 56080253  นายมัฆวาน  กำลังทรัพย์ 56080319  นายภานุมาศ  ชื่นชูเดช
              
           
56080170  นางสาวชลาลัย  อึ๊งแสงภากรณ์ 56080255  นางสาวลลิตา  ศรีพูล 56080320  นางสาวฤดีมาศ  อักษรเสนาะ
              
           
56080174  นายนราธิป  บูรณะ 56080256  นางสาววันวิสาข์  ชูพงษ์ 56080321  นางสาวสมิตรา  รัตนกาญจน์
              
           
56080178  นางสาวพัชรวรรณ  รัตนพิบูลย์ 56080258  นางสาวศรัณยา  กิตติธรรมโกศล 56080322  นางสาวเสาวลักษณ์  พลดี
              
           
56080179  นางสาวพัดชา  สิริศศิธร 56080259  นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มหมื่นไวย์ 56080323  นางสาวอ้อมบุญ  วังยายฉิม
              
           
56080181  นางสาวมาลีวัลย์  ธีรวัฒนานนท์ 56080286  นางสาวศุภรัตน์  ฆารจรัส 56080328  นายกิตติ  เกษมสุข
         
   
56080183  นางสาวรินรดา  วิสุทธิ