บุคลากรคณะ

ผู้เชี่ยวชาญสาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมถ์

Prof.Dr.Suchart Upatham
B.S. (Biology), Iona College, U.S.A.
M.S. (Biology), Fordham University, U.S.A.
M.S. (Epidemiologic Science), University of Michigan, U.S.A.
Ph.D.(Natural Resources), University of Michigan,U.S.A.
 
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
ศ.ดร.สมศักดิ์ พันธุ์วัฒนา
Prof. Dr. Somsak Pantuwatana
Ph.D. (Virology, University of Wisconsin at Madison, U.S.A.
         
ผู้เชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์
ผศ.วิโรจน์ มิตรานนท์
Asst. Prof. Viroj Mitranond
วท.บ. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
   
 
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
Mr.Prasert Sobhon (Professor of Cell Biology and Anatomy)
B.Sc. - Human Biology (The University of Western Australia, Australia), 1966.
Ph.D. - Cell Biology & Anatomy (The University of Wisconsin, U.S.A.), 1970.
Post-doctoral Study - Cell Biology and Electron Microscopy (University of California at Los Angeles, U.S.A.), 1975.
WHO Visiting Scientist - Schistosome Membrane (Division of Parasitology, National Institute for Medical Research, The Ridgeway, Mill Hill, London, U.K.), 1983.
E-mail:prasertsobhon@gmail.com
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาชีวเวชศาสตร์
ดร.วิทูร ขาวสุข (ตำแหน่งประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)
Dr. Witoon Khawsuk
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.สงขลานคริทร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
witoonj@yahoo.com

รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
Assoc. Prof. Dr. Prasert Meeratana
กศ.บ. (พยาบาลศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
g3936465@yahoo.com
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
Assoc. Prof. Dr. Narongrit Thongon
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
narongritt@buu.ac.th
ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
Asst. Prof. Dr. Petcharat Trongtosak
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ม.มหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Physiology) University of Melbourne, Australia.
petchara@buu.ac.th
ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
Asst. Prof. Dr. Chauntharawan Saengkae
วท.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biomedical Science) Paris 13 University, Franch.
schantara@yahoo.com

ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
Asst. Prof. Dr. Duangrudee Cherdvongchariensuk
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
Ph.D. (Biomedical Sciences) University of Porto, Portugal
duangrud@gmail.com
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
Asst. Prof. Dr. Parinyaporn Nuurai
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
parinyaporn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Siriporn Chamniansawat
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
siripornc@buu.ac.th

ผศ.กนกนุช นรวรธรรม
Asst. Prof. Kanoknuch Noraworathum
ป.ชั้นสูงทางพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kutrakul@hotmail.com
ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล
Dr.Jirat Boonmameepool
วท.บ. (พยาบาล) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ameepool@yahoo.com
ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
Dr.Piyapong Prasertsri
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
piyapong@buu.ac.th
ดร.กาญจนา วิทยาคม
Dr. Kanjana Wittayacom
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศิลปากร
วท.ม. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
Kanwitt@gmail.com, Kan_witt@yahoo.com
ดร.กฤษฎาณชลี กาญจนศรี
Dr. Kritsadanchalee Karnchanasri
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
Ph.D. (Biochemical Engineering) University of Birmingham,UK
kritsadanchalee@buu.ac.th
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
Dr.Tanapan Siangcham
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (สัตววิทยา) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
tanapan@buu.ac.th
, tanapan.jj@gmail.com

อ.จิรสุดา นาคเอี่ยม
Ms. Jirasuda Nakiem
วท.บ. (สาขาชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
apook.jirasuda@gmail.com
อ.ชฎาพร นุชจังหรีด
Ms. Chadaporn Nujunhred
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) ม.ขอนแก่น
chadaporn2001@yahoo.com
อ.ปองรุ้ง จันทรเจริญ
Ms.Pongrung Chancharoen
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
pongrung@buu.ac.th
ดร.เพชรัตน์ พานทอง
Dr.Phetcharat Phanthong
วท.บ. (Biotechnology) ม.ศิลปากร
ปร.ด. (Anatomy and Structural Biology) ม.มหิดล
phetcharat.ph@go.buu.ac.th
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
Dr. Waranurin Yisarakun
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) ม. มหิดล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
waranurin@buu.ac.th
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
Assoc. Prof. Dr. Kannikar Wongdee
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
kannikar@go.buu.ac.th

ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
Dr. Narin Changklungmoa
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
narinchang@buu.ac.th
กลุ่มวิชาโภชนบำบัด
อ.อลงกต สิงห์โต
Mr. Alongkote Singhato
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.แม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
alongkote@buu.ac.th
อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
Ms.Uraiporn Booranasuksakul
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
uraipornbrnssk@gmail.com

อาจารย์นริศา เรืองศรี
Ms.Narisa Rueangsri
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
narisar@buu.ac.th, narisa.nr@gmail.com
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Intamaso
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
Ph.D. (Microbiology) Montana State University, USA
uraiwani@buu.ac.th
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Asst. Prof. Dr. Marut Tangwattanachuleeporn
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.rer.nat (Biology with Magna cum laude)
Georg-August University Goettingen, Germany.
marutt@buu.ac.th, tp.marut@gmail.com

ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
Asst. Prof. Dr. Pornanan Kueakhai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
pornanan@buu.ac.th,earn_patho@hotmail.com
ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
Asst. Prof. Dr. Niramon Thamwiriyasati
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
niramon25@yahoo.com, niramon@buu.ac.th

ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
Dr.Tistaya Semangoen
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) ม.มหิดล
tistaya@buu.ac.th

ดร.กุลวรา พูลผล
Dr. Kulwara Poolpol
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences) (Infectious Diseases Program)
Innsbruck Medical University, Austria.
kulwara@buu.ac.th
ดร.สานิตา สิงห์สนั่น
Dr.Sanita Singsanan
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
santa_sing@hotmail.com
ดร.จิราพร จรอนันต์
Dr.Chirapond Chonanant
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
chirapond1502@hotmail.com
ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
Dr.Kanokporn Srisucharitpanit
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
kanokporn_ou@yahoo.com
ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
Dr.Natthapaninee Thanomsridetchai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
natthapaninee@buu.ac.th, natthapaninee@gmail.com
ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
Dr. Nattaphol Prakobkaew
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
nattaphol@buu.ac.th,
nattaphol.prakobkaew@gmail.com

ดร.พลาธิป ชูท้วม
Dr.Palatip Chutoam
ว.ทบ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
palatip.ch@go.buu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบำบัด
อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น (ตำแหน่งประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด)
Ms.Nongnuch Luangpon
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
nuch26216@hotmail.com
อ.กฤติกา หงษ์โต
Ms.Krittika Hongto
วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
krittika_h@hotmail.com
ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
Dr. Pimonpan Taweekarn vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ม.ขอนแก่น
vina_pin@hotmail.com

ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร
Dr.Kunavut Vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.รังสิต
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (การออกกำลังกายและ วิทยาศาสตร์การกีฬา) ม.ขอนแก่น
kvs_28@hotmail.com
อ.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
Ms. Sirirat Kiatkulanusorn
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
ldayingirl@hotmail.com
ดร.อรชร บุญลา
Dr. Orachorn Boonla
วท.บ.เกียตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
orachorn@buu.ac.th
อ.ภูริชญา วีระศิริรัตน์
Ms.Phurichaya Werasirirat
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.นเรศวร
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
phurich16@gmail.com
อ.ทัศวิญา พัดเกาะ
Ms.Tadsawiya PADKAO
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
mjz_tad@yahoo.com
ดร.กุลธิดา กล้ารอด
Dr.Kultida Klarod
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Sport Science)
University of Innsbruck, Austria
kultida@buu.ac.th
อาจารย์พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต
Mrs. Bhornluck Paepetch Suato
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
bhornluck@buu.ac.th
อ.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง
Ms.Juntip Namsawang
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ) ม.ขอนแก่น
juntip@buu.ac.th
อ.พรพรหม สุระกุล
Mrs.Pornprom Surakul
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
pronprol@buu.ac.th
อาจารย์อุทิตย์ รุ่งสวัสดิ์
Mr.Utit Rungsawat
ว.ทบ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.เชียงใหม่
ว.ทม. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย) ม.เชียงใหม่
tranquil25man@gmail.com
อ.พรพิมล เหมือนใจ
Ms.Pornpimol Muanjai
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pornpimolm@buu.ac.th
สมสวย ซุ่นไล้
เจ้าหน้าที่บริหาร
bookbuu@hotmail.com
จิดาภา สุทธิพงษ์
นักวิชาการศึกษา
jidapha7@gmail.com
อรสา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
o_ooras@hotmail.com
ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์
นักวิทยาศาสตร์
duandood@hotmail.com
นันทกร วีระสุขสกุล
นักวิชาการศึกษา
nunthakorn_v@hotmail.com

ระชา เมืองสุวรรณ์
นักวิทยาศาสตร์
polaris_oily@hotmail.com
ฉัตรชัย โอฬาลึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chatchaio@go.buu.ac.th
กุลธรา ชื่นศิริ
นักวิชาการพัสดุ
kultarac@gmail.com
พลวัฒน์ จันทร์ผิว
นักวิทยาศาสตร์
phonlawat@buu.ac.th
bankpon.ms10@gmail.com

วิราศิณี ศรีจันทร์โท
นักกายภาพบำบัด
swirasinee@gmail.com
นางสาวอลิษา ซุ่นไล้
นักวิชาการเงินและบัญชี
Alisas@buu.ac.th

นางสาวจุฑาวรรณ บุตรพหม
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
juthawan.tew@hotmail.com

นายเอกชัย คงคาเดือด
นักวิทยาศาสตร์
ekkachai.kh@go.buu.ac.th
นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์
นักกายภาพบำบัด
penpitcha_ja@hotmail.com
สำรวย สดใส
แม่บ้าน