บุคลากรคณะ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
Assistant Professor Dr. Witoon Khawsuk
พย.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยม ม.มหิดล
ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Physiology) University of Melbourne, Australia
petchara@buu.ac.th

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาชีวเวชศาสตร์
ดร.วิทูร ขาวสุข (ตำแหน่งประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)
Dr. Witoon Khawsuk
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.สงขลานคริทร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
witoonj@yahoo.com

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
Assoc. Prof. Dr. Narongrit Thongon
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
narongritt@buu.ac.th
ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
Asst. Prof. Dr. Chauntharawan Saengkae
วท.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biomedical Science) Paris 13 University, Franch.
schantara@yahoo.com

ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
Asst. Prof. Dr. Duangrudee Cherdvongchariensuk
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
Ph.D. (Biomedical Sciences) University of Porto, Portugal
duangrud@gmail.com
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
Asst. Prof. Dr. Parinyaporn Nuurai
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
parinyaporn@buu.ac.th
ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
Asst. Prof. Dr. Siriporn Chamniansawat
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
siripornc@buu.ac.th

ผศ.กนกนุช นรวรธรรม
Asst. Prof. Kanoknuch Noraworathum
ป.ชั้นสูงทางพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kutrakul@hotmail.com
ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล
Dr.Jirat Boonmameepool
วท.บ. (พยาบาล) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ameepool@yahoo.com
ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
Dr.Piyapong Prasertsri
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
piyapong@buu.ac.th
ดร.กาญจนา วิทยาคม
Dr. Kanjana Wittayacom
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศิลปากร
วท.ม. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
Kanwitt@gmail.com, Kan_witt@yahoo.com
ดร.กฤษฎาณชลี กาญจนศรี
Dr. Kritsadanchalee Karnchanasri
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
Ph.D. (Biochemical Engineering) University of Birmingham,UK
kritsadanchalee@buu.ac.th
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
Dr.Tanapan Siangcham
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (สัตววิทยา) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
tanapan@buu.ac.th
, tanapan.jj@gmail.com

อ.จิรสุดา นาคเอี่ยม
Ms. Jirasuda Nakiem
วท.บ. (สาขาชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
apook.jirasuda@gmail.com
อ.ชฎาพร นุชจังหรีด
Ms. Chadaporn Nujunhred
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) ม.ขอนแก่น
chadaporn2001@yahoo.com
อ.ปองรุ้ง จันทรเจริญ
Ms.Pongrung Chancharoen
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
pongrung@buu.ac.th
ดร.เพชรัตน์ พานทอง
Dr.Phetcharat Phanthong
วท.บ. (Biotechnology) ม.ศิลปากร
ปร.ด. (Anatomy and Structural Biology) ม.มหิดล
phetcharat.ph@go.buu.ac.th
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
Dr. Waranurin Yisarakun
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) ม. มหิดล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
waranurin@buu.ac.th
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
Assoc. Prof. Dr. Kannikar Wongdee
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
kannikar@go.buu.ac.th

ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
Dr. Narin Changklungmoa
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
narinchang@buu.ac.th

ดร.วิภาพร ใจเกื้อ
Dr. Wipaphorn Jaikua
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
wipaphorn.ja@go.buu.ac.th

กลุ่มวิชาโภชนบำบัด
อ.อลงกต สิงห์โต
Mr. Alongkote Singhato
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.แม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
alongkote@buu.ac.th
อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
Ms.Uraiporn Booranasuksakul
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
uraipornbrnssk@gmail.com

อาจารย์นริศา เรืองศรี
Ms.Narisa Rueangsri
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
narisar@buu.ac.th, narisa.nr@gmail.com

ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
Dr. Rungsima Daroonpunt
วท.บ.  เกียรตินิยมอันดับ 1 (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.
  (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
rungsima.da@go.buu.ac.thd_rungsima@outlook.com

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
Asst. Prof. Dr. Niramon Thamwiriyasati
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
niramon25@yahoo.com, niramon@buu.ac.th
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Asst. Prof. Dr. Marut Tangwattanachuleeporn
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.rer.nat (Biology with Magna cum laude)
Georg-August University Goettingen, Germany.
marutt@buu.ac.th, tp.marut@gmail.com

ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
Asst. Prof. Dr. Pornanan Kueakhai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
pornanan@buu.ac.th,earn_patho@hotmail.com
รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Intamaso
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
Ph.D. (Microbiology) Montana State University, USA
uraiwani@buu.ac.th

ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
Dr.Tistaya Semangoen
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) ม.มหิดล
tistaya@buu.ac.th

ดร.กุลวรา พูลผล
Dr. Kulwara Poolpol
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences) (Infectious Diseases Program)
Innsbruck Medical University, Austria.
kulwara@buu.ac.th
ดร.สานิตา สิงห์สนั่น
Dr.Sanita Singsanan
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
santa_sing@hotmail.com
ดร.จิราพร จรอนันต์
Dr.Chirapond Chonanant
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
chirapond1502@hotmail.com
ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
Dr.Kanokporn Srisucharitpanit
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
kanokporn_ou@yahoo.com
ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
Dr.Natthapaninee Thanomsridetchai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
natthapaninee@buu.ac.th, natthapaninee@gmail.com
ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
Dr. Nattaphol Prakobkaew
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
nattaphol@buu.ac.th,
nattaphol.prakobkaew@gmail.com

ดร.พลาธิป ชูท้วม
Dr.Palatip Chutoam
ว.ทบ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
palatip.ch@go.buu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบำบัด
อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น (ตำแหน่งประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด)
Ms.Nongnuch Luangpon
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
nuch26216@hotmail.com
อ.กฤติกา หงษ์โต
Ms.Krittika Hongto
วท.บ. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
krittika_h@hotmail.com
ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
Dr. Pimonpan Taweekarn vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ม.ขอนแก่น
vina_pin@hotmail.com

ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร
Dr.Kunavut Vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.รังสิต
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (การออกกำลังกายและ วิทยาศาสตร์การกีฬา) ม.ขอนแก่น
kvs_28@hotmail.com
อ.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
Ms. Sirirat Kiatkulanusorn
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
ldayingirl@hotmail.com
ดร.อรชร บุญลา
Dr. Orachorn Boonla
วท.บ.เกียตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
orachorn@buu.ac.th
อ.ภูริชญา วีระศิริรัตน์
Ms.Phurichaya Werasirirat
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.นเรศวร
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
phurich16@gmail.com
อ.ทัศวิญา พัดเกาะ
Ms.Tadsawiya PADKAO
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
mjz_tad@yahoo.com
ดร.กุลธิดา กล้ารอด
Dr.Kultida Klarod
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Sport Science)
University of Innsbruck, Austria
kultida@buu.ac.th
อาจารย์พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต
Mrs. Bhornluck Paepetch Suato
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
bhornluck@buu.ac.th
อ.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง
Ms.Juntip Namsawang
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ) ม.ขอนแก่น
juntip@buu.ac.th
อ.พรพรหม สุระกุล
Mrs.Pornprom Surakul
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
pornprol@buu.ac.th
อ.พรพิมล เหมือนใจ
Ms.Pornpimol Muanjai
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pornpimolm@buu.ac.th
สมสวย ซุ่นไล้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
somsuay@go.buu.ac.th
จิดาภา สุทธิพงษ์
นักวิชาการศึกษา
jidapha7@gmail.com
อรสา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
o_ooras@hotmail.com
ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์
นักวิทยาศาสตร์
duandood@hotmail.com
นันทกร วีระสุขสกุล
นักวิชาการศึกษา
nunthakorn_v@hotmail.com

ระชา เมืองสุวรรณ์
นักวิทยาศาสตร์
polaris_oily@hotmail.com
ฉัตรชัย โอฬาลึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chatchaio@go.buu.ac.th
กุลธรา ชื่นศิริ
นักวิชาการพัสดุ
kultarac@gmail.com
พลวัฒน์ จันทร์ผิว
นักวิทยาศาสตร์
phonlawat@buu.ac.th
bankpon.ms10@gmail.com

วิราศิณี ศรีจันทร์โท
นักกายภาพบำบัด
swirasinee@gmail.com
นางสาวอลิษา ซุ่นไล้
นักวิชาการเงินและบัญชี
Alisas@buu.ac.th

นางสาวจุฑาวรรณ บุตรพหม
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
juthawan.tew@hotmail.com

นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์
นักกายภาพบำบัด
penpitcha_ja@hotmail.com

นายกิตติ มะลิปรีดากุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
kitti.ma@gmail.com

นายไพรัช อิฐรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
Pairat.it@buu.ac.th
Pairat.ittarat@gmail.com
สำรวย สดใส
แม่บ้าน