บุคลากรคณะ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จงจิตร อังคทะวานิช
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ดร.วิทูร ขาวสุข (ตำแหน่งประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)
Dr. Witoon Khawsuk
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.สงขลานคริทร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
witoonj@yahoo.com

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
Assoc. Prof. Dr. Narongrit Thongon
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
narongritt@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Asst. Prof. Dr. Marut Tangwattanachuleeporn
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.rer.nat (Biology with Magna cum laude)
Georg-August University Goettingen, Germany.
marutt@go.buu.ac.th, tp.marut@gmail.com
ดร.กุลวรา พูลผล
Dr. Kulwara Poolpol
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences) (Infectious Diseases Program)
Innsbruck Medical University, Austria.
kulwara@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
Asst. Prof. Dr. Chauntharawan Saengkae
วท.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biomedical Science) Paris 13 University, Franch.
schantara@yahoo.com
รศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
Assoc. Prof. Dr. Siriporn Chamniansawat
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
siripornc@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
Asst. Prof. Dr. Parinyaporn Nuurai
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
parinyaporn@go.buu.ac.th
ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล
Dr.Jirat Boonmameepool
วท.บ. (พยาบาล) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ameepool@yahoo.com
รศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
Asst. Prof. Dr. Piyapong Prasertsri
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
piyapong@go.buu.ac.th
ดร.ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์
Dr.Sri-arun Iamjan
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.นเรศวร
น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (นิติศาสตร์บัณฑิต) ม.นเรศวร
ปร.ด (กายวิภาคศาสตร์) ม.นเรศวร
sriaruni55@hotmail.com
ดร.จิรสุดา นาคเอี่ยม
Dr. Jirasuda Nakiem
วท.บ. (สาขาชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
apook.jirasuda@gmail.com,jirasudan@go.buu.ac.th
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
Dr.Tanapan Siangcham
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (สัตววิทยา) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
tanapan@go.buu.ac.th
, tanapan.jj@gmail.com

ดร.ชฎาพร นุชจังหรีด กอร์ดอน
Dr.Chadaporn Nuchjangreed Gordon
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Molecular Parasitology),
University of Liverpool, United Kingdom
chadapon@go.buu.ac.th nuchchadaporn@hotmail.com
อ.ปองรุ้ง จันทรเจริญ
Ms.Pongrung Chancharoen
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
pongrung@go.buu.ac.th
ดร.โยธิน ตีไธสง
Dr.Yothin Teethaisong
กภ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (กายภาพบำบัด) ม.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
yothin.te@go.buu.ac.th, teethaisong.y@gmail.com
ดร.พีระภัทร์ กฤตนันท์
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ peerapat.kr@go.buu.ac.th
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ผศ.ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
(ตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค)
Asst. Prof. Dr. Narin Changklungmoa
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
narinchang@go.buu.ac.th
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
Assoc. Prof. Dr. Kannikar Wongdee
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
kannikar@go.buu.ac.th

ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
Dr. Waranurin Yisarakun
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) ม. มหิดล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
waranurin@go.buu.ac.th
ดร.วิภาพร ใจเกื้อ
Dr. Wipaphorn Jaikua
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
wipaphorn.ja@go.buu.ac.th
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
ผศ.ดร.อลงกต สิงห์โต
Asst.Prof.Dr. Alongkote Singhato
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร)
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.แม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
ปร.ด. (โภชนศาสตร์) ม.มหิดล
alongkote@go.buu.ac.th
ผศ.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
Asst. Prof. Uraiporn Booranasuksakul
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
uraiporn@go.buu.ac.th

ผศ. นริศา เรืองศรี
Asst. Prof. Narisa Rueangsri
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
narisar@go.buu.ac.th
ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
Dr. Rungsima Daroonpunt
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
rungsima.da@go.buu.ac.th, d_rungsima@outlook.com

อาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์
Mr.Tanu-udom Maneesing
วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (โภชนศาสตร์) ม.มหิดล
tanuudom.ma@go.buu.ac.th
ดร.พุทธิดา คงธิติเลิศ Dr.Phutthida Kongthitilerd วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย phutthida.ko@go.buu.ac.thphutthida.ko@gmail.com
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
Asst. Prof. Dr. Pornanan Kueakhai
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.วลัยลักษณ์
M.Sc. (Pathobiology)
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
Ph.D. (Pathobiology)
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
Expertise
Clinical Immunology
Clinical Microscopy
pornanan@go.buu.ac.th,earn_patho@hotmail.com

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Intamaso
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
M.Sc. (Biotechnology)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
Ph.D. (Microbiology) Montana State University, USA
Expertise
Clinical Immunology
Clinical Microbiology
uraiwani@go.buu.ac.th


ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
Asst. Prof. Dr. Niramon Thamwiriyasati
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
Ph.D. (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
Expertise
Clinical Microbiology
Clinical Chemistry
niramon25@yahoo.com, niramon@go.buu.ac.th

ผศ.ดร.จิราพร จรอนันต์
Asst. Prof. Dr. Chirapond Chonanant
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
M.Sc. (Medical Sciences)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
Expertise
Transfusion medicine
chirapond1502@hotmail.com
ผศ.ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
Asst. Prof. Dr. Tistaya Semangoen
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่
Ph.D. (Immunology)
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) ม.มหิดล
Expertise
Clinical Immunology
Clinical Microbiology
tistaya@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
Asst. Prof. Dr. Natthapaninee Thanomsridetchai
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Medical Sciences)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biomedical Sciences)
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Expertise
Clinical Microbiology
natthapaninee@go.buu.ac.th, natthapaninee@gmail.com
ดร.สานิตา สิงห์สนั่น
Dr. Sanita Singsanan
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
M.Sc. (Medical Sciences)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
Expertise
Clinical Hematology
Clinical Microscopy
santa_sing@hotmail.com
ดร.พลาธิป ชูท้วม
Dr. Palatip Chutoam
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
Ph.D. (Biochemistry)
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
Expertise
Clinical Chemistry
palatip.ch@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
Asst. Prof. Dr. Kanokporn Srisucharitpanit
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
Ph.D. (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
Expertise
Clinical Hematology
Clinical Microscopy
kanokporn_ou@yahoo.com
ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
Dr. Nattaphol Prakobkaew
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences)
ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
Expertise
Clinical Hematology
Clinical Microscopy
nattaphol@go.buu.ac.th,
nattaphol.prakobkaew@gmail.com

ดร.ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ
Dr. Chontida Tangsongcharoen
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
M.Sc. (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
วท.ม (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
Ph.D. (Molecular Genetics and Genetic Engineering)
ปร.ด. (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
Expertise
Clinical Microbiology
chontida.ta@go.buu.ac.th
ดร. สุรชาติ พุทธิษา
Dr. Surachat Buddhisa 
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise
Transfusion medicine
Clinical Immunology
surachat.bu@buu.ac.th , surachat.bu@go.buu.ac.th

ดร.สุรดา เศรษฐการ
Dr. Surada Satthakarn
Degree
B.Sc. (Medical Technology) วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Ph.D. (Biomedical Sciences) ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Expertise
Clinical Hematology
Clinical Microscopy joy_petar@hotmail.com

  ดร.สุรีรัตน์ ปัดไธสง
Dr. Sureerat Padthaisong
Degree
B.Sc. (Medical Technology)
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
M.Sc. (Medical Biochemistry and Molecular Biology)
วท.ม. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ph.D. (Medical Biochemistry and Molecular Biology)
ปร.ด. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Expertise
Transfusion medicine
Clinical Chemistry
sureerat.pa@go.buu.ac.th
สาขาวิชากายภาพบำบัด
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด)
Asst. Prof. Nongnuch Luangpon
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
nuch26216@hotmail.com

ผศ.ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร
Asst. Prof. Dr. Kunavut Vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.รังสิต
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (การออกกำลังกายและ วิทยาศาสตร์การกีฬา) ม.ขอนแก่น
kvs_28@hotmail.com
ผศ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
Asst. Prof. Dr. Pimonpan Taweekarn vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ม.ขอนแก่น
vina_pin@hotmail.com
ผศ.ดร.อรชร บุญลา
Asst. Prof. Dr. Orachorn Boonla
วท.บ.เกียตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
orachorn@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
Asst. Prof. Sirirat Kiatkulanusorn
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
Ladyingirl@hotmail.com, siriratk@go.buu.ac.th
ผศ.ทัศวิญา พัดเกาะ
Asst. Prof. Tadsawiya Padkao
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
mjz_tad@yahoo.com
ผศ.ดร.ภูริชญา วีระศิริรัตน์
Asst. Prof. Dr. Phurichaya Werasirirat
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.นเรศวร
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phurich16@gmail.com
อาจารย์พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต
Mrs. Bhornluck Paepetch Suato
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
bhornluck@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.กุลธิดา กล้ารอด
Asst. Prof. Dr. Kultida Klarod
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Sport Science)
University of Innsbruck, Austria
kultida@go.buu.ac.th
ดร.พรพรหม สุระกุล
Dr. Pornprom Surakul
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
pornprol@go.buu.ac.th
ดร.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง
Dr. Juntip Namsawang
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์) ม.ขอนแก่น
juntip@go.buu.ac.th
ดร.ณัฐศุภา อุบลเหนือ
Dr. Nutsupa Ubolnuar
วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
nutsupa.ub@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.พรพิมล เหมือนใจ
Asst. Prof. Dr. Pornpimol Muanjai
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. Natural Sciences (Biology)
Lithuanian Sports University
pornpimolm@go.buu.ac.th
อาจารย์อรณัฐ สุขโข
วท.บ. สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วท.ม. สาขากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Oranat.su@go.buu.ac.th
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ดร.กชนิภา สุทธิบุตร
Dr.Kodchanipha Sutthibut

(ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
Kodchanipha Sutthibut, Ph.D.
ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine),
Thammasat University
B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine),
Thammasat University
kodchanipha.su@go.buu.ac.th


ดร.สุวิภา อินต๊ะเขียว
Dr. Suwipa Intakhiao
(ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย)
Suwipa Intakhiao, Ph.D.
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.แม่ฟ้าหลวง
Ph.D. (Public Health Sciences),
Chulalongkorn University
B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine),
Mae Fah Luang University
suwipa.in@go.buu.ac.th

ผศ.ดร.พลอยชนก ปทุมานนนท์
Asst. Prof. Ploychanok Pathumanont, Ph.D.
ปร.ด. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
วท.ม. (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม) ม.มหาสารคาม
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
Ph.D. (Applied Thai Traditional Medicine),
Suan Sunandha Rajabhat University
M.Sc. (Environmental Administration and Management), Mahasarakham University
B.H.Econ. (Community Nutrition),
Sukhothai Thammathirat Open University
ploychanok@go.buu.ac.th

ผศ.วรัมพา สุวรรณรัตน์
Asst. Prof. Warumpa Suwannarat
วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine),
Thammasat University
B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine),
Thammasat University
warumpa@go.buu.ac.th

ผศ.พรรณภัทร ปิยะนีรนาท
Asst. Prof. Phannapat Piyaneeranat
วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University
B.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine), Thammasat University
phannapat@go.buu.ac.th

ดร.ภัสสร วรวัฒนนุทัย
Patsorn Worawattananutai, Ph.D.
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
Ph.D. (Medical Sciences), Thammasat University
B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine),
Thammasat University
patsorn.wo@go.buu.ac.th

ภญ.ศิริวดี บุญมโหตม์
Miss Siriwadee Bunyamahote
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) ม.ศิลปากร
ภ.บ. (เภสัชศาสตรบัณฑิต) ม.สงขลานครินทร์
M.Pharm. (Clinical Pharmacy),
Silpakorn University
Pharm.D. (Doctor of Pharmacy),
Prince of Songkla University
siriwade@go.buu.ac.th

อาจารย์ชุลีกร ขวัญชัยนนท์
Miss Chuleekorn Kwanchainon

วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วท.บ. (สุขศึกษา) สถาบันราชภัฏนครปฐม
M.Sc. (Agricultural Extension),
Maejo University
B.Sc. (Health Education),
Nakhon Pathom Rajabhat University
chuleeko@go.buu.ac.th

อาจารย์สิริกุล กวมทรัพย์
Miss Sirigoon Kuamsub

พท.ม. (การแพทย์แผนไทย) ม.สงขลานครินทร์
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.บูรพา
M.TM. (Thai Traditional Medicine),
Prince of Songkla University
B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine),
Burapha University
sirigoon.ku@go.buu.ac.th

อาจารย์กิติยา หย่างถาวร
Miss Kitiya Yangthaworn

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร์
M.Sc. (Applied Thai Traditional Medicine),
Thammasat University
B.ATM. (Applied Thai Traditional Medicine),
Thammasat University
kitiya.ya@go.buu.ac.th

สมสวย ซุ่นไล้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
somsuay@go.buu.ac.th
ขนิษฐานัณ์ สุทธิพงษ์
นักวิชาการศึกษา
khanitthanan.su@go.buu.ac.th
อรสา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
o_ooras@hotmail.com
ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์
นักวิทยาศาสตร์
duandood@hotmail.com
นันทกร วีระสุขสกุล
นักวิชาการศึกษา
nunthakorn_v@hotmail.com

ระชา เมืองสุวรรณ์
นักวิทยาศาสตร์
polaris_oily@hotmail.com
ฉัตรชัย โอฬาลึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chatchaio@go.buu.ac.th
กุลธรา ชื่นศิริ
นักวิชาการพัสดุ
kultarac@gmail.com
พลวัฒน์ จันทร์ผิว
นักวิทยาศาสตร์
phonlawat@go.buu.ac.th
bankpon.ms10@gmail.com

วิราศิณี ศรีจันทร์โท
นักกายภาพบำบัด
swirasinee@gmail.com

นางสาวจุฑาวรรณ บุตรพหม
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
juthawan.tew@hotmail.com

นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์
นักกายภาพบำบัด
penpitcha_ja@hotmail.com

นายกิตติ มะลิปรีดากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
kitti.ma@go.buu.ac.th

นายไพรัช อิฐรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
Pairat.it@go.buu.ac.th
Pairat.ittarat@gmail.com
นางสาวสุดารัตน์ บุญพิทักษ์
นักกายภาพบาบัด
sudarat.bo@go.buu.ac.th
นางสาวพิจักขณา วาศวิท นักกายภาพบำบัด นายฐิติคุณ สุทธิสินทอง นักวิทยาศาสตร์ thitikul.su@go.buu.ac.th

จุฬาลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี
Chulalak Thienrungrassamee
นักวิชาการศึกษา
Educator
chulalak@go.buu.ac.th

คุณานันท์ บัวธรา
Kunanan Buatara
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
chananya@go.buu.ac.th

กรรณิกา โพธิ์กลิ่น
Kannika Phoklin
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
kannik@go.buu.ac.th

สำรวย สดใส
แม่บ้าน