บุคลากรคณะ

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง จงจิตร อังคทะวานิช
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ดร.วิทูร ขาวสุข (ตำแหน่งประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์)
Dr. Witoon Khawsuk
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.สงขลานคริทร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
witoonj@yahoo.com

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
Assoc. Prof. Dr. Narongrit Thongon
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
narongritt@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Asst. Prof. Dr. Marut Tangwattanachuleeporn
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.rer.nat (Biology with Magna cum laude)
Georg-August University Goettingen, Germany.
marutt@go.buu.ac.th, tp.marut@gmail.com
ดร.กุลวรา พูลผล
Dr. Kulwara Poolpol
วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Biomedical Sciences) (Infectious Diseases Program)
Innsbruck Medical University, Austria.
kulwara@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข
Asst. Prof. Dr. Chauntharawan Saengkae
วท.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Biomedical Science) Paris 13 University, Franch.
schantara@yahoo.com
รศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
Assoc. Prof. Dr. Siriporn Chamniansawat
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และ ชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
siripornc@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
Asst. Prof. Dr. Parinyaporn Nuurai
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
parinyaporn@go.buu.ac.th
ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล
Dr.Jirat Boonmameepool
วท.บ. (พยาบาล) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ameepool@yahoo.com
รศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
Asst. Prof. Dr. Piyapong Prasertsri
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
piyapong@go.buu.ac.th
ดร.ศรีอรุณ เอี่ยมจันทร์
Dr.Sri-arun Iamjan
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.นเรศวร
น.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (นิติศาสตร์บัณฑิต) ม.นเรศวร
ปร.ด (กายวิภาคศาสตร์) ม.นเรศวร
sriaruni55@hotmail.com
ดร.จิรสุดา นาคเอี่ยม
Dr. Jirasuda Nakiem
วท.บ. (สาขาชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
apook.jirasuda@gmail.com,jirasudan@go.buu.ac.th
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
Dr.Tanapan Siangcham
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (สัตววิทยา) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) ม.มหิดล
tanapan@go.buu.ac.th
, tanapan.jj@gmail.com

ดร.ชฎาพร นุชจังหรีด กอร์ดอน
Dr.Chadaporn Nuchjangreed Gordon
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Molecular Parasitology),
University of Liverpool, United Kingdom
chadapon@go.buu.ac.th nuchchadaporn@hotmail.com
อ.ปองรุ้ง จันทรเจริญ
Ms.Pongrung Chancharoen
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
pongrung@go.buu.ac.th
ดร.โยธิน ตีไธสง
Dr.Yothin Teethaisong
กภ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (กายภาพบำบัด) ม.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
yothin.te@go.buu.ac.th, teethaisong.y@gmail.com
ดร.สุรีรัตน์ ปัดไธสง
Dr. Sureerat Padthaisong
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วท.ม. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sureerat.pa@go.buu.ac.th
สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ผศ.ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
(ตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค)
Asst. Prof. Dr. Narin Changklungmoa
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
narinchang@go.buu.ac.th
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
Assoc. Prof. Dr. Kannikar Wongdee
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
kannikar@go.buu.ac.th

ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
Dr. Waranurin Yisarakun
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม.(พยาธิชีววิทยา) ม. มหิดล
วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
waranurin@go.buu.ac.th
ดร.วิภาพร ใจเกื้อ
Dr. Wipaphorn Jaikua
วท.บ. (ชีววิทยา) ม.บูรพา
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
wipaphorn.ja@go.buu.ac.th
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร)
Dr. Rungsima Daroonpunt
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
rungsima.da@go.buu.ac.th, d_rungsima@outlook.com
ผศ.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล
Asst. Prof. Uraiporn Booranasuksakul
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
uraipornbrnssk@gmail.com

ผศ. นริศา เรืองศรี
Asst. Prof. Narisa Rueangsri
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
narisar@go.buu.ac.th, narisa.nr@gmail.com
ผศ.อลงกต สิงห์โต
Asst.Prof. Alongkote Singhato
พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ม.แม่ฟ้าหลวง
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา) ม.มหิดล
alongkote@go.buu.ac.th

อาจารย์ทนุอุดม มณีสิงห์
Mr.Tanu-udom Maneesing
วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (โภชนศาสตร์) ม.มหิดล
tanuudom.ma@go.buu.ac.th
  ดร.พุทธิดา คงธิติเลิศ Dr.Phutthida Kongthitilerd วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย phutthida.ko@go.buu.ac.thphutthida.ko@gmail.com
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์)
Asst. Prof. Dr. Pornanan Kueakhai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.วลัยลักษณ์
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) ม.มหิดล
pornanan@go.buu.ac.th,earn_patho@hotmail.com
รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Intamaso
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
Ph.D. (Microbiology) Montana State University, USA
uraiwani@go.buu.ac.th

ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
Asst. Prof. Dr. Niramon Thamwiriyasati
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
niramon25@yahoo.com, niramon@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.จิราพร จรอนันต์
Asst. Prof. Dr. Chirapond Chonanant
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
chirapond1502@hotmail.com
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
Dr. Tistaya Semangoen
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (เทคนิคการแพทย์) ม.เชียงใหม่
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) ม.มหิดล
tistaya@go.buu.ac.th
ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย
Dr. Natthapaninee Thanomsridetchai
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
natthapaninee@go.buu.ac.th, natthapaninee@gmail.com
ดร.สานิตา สิงห์สนั่น
Dr. Sanita Singsanan
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) ม.ขอนแก่น
santa_sing@hotmail.com
ดร.พลาธิป ชูท้วม
Dr. Palatip Chutoam
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
palatip.ch@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
Asst. Prof. Dr. Kanokporn Srisucharitpanit
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) ม.ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และ พันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
kanokporn_ou@yahoo.com
ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
Dr. Nattaphol Prakobkaew
วท.บ. เทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ปร.ด. ชีวเวชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
nattaphol@go.buu.ac.th,
nattaphol.prakobkaew@gmail.com

ดร.ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ
Dr. Chontida Tangsongcharoen
วท.บ (เทคนิคการแพทย์) ม.มหิดล
วท.ม (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
ปร.ด. (พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์) ม.มหิดล
chontida.ta@go.buu.ac.th
ดร. สุรชาติ พุทธิษา
Dr. Surachat Buddhisa 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
surachat.bu@buu.ac.th , surachat.bu@go.buu.ac.th

สาขาวิชากายภาพบำบัด
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
(ตำแหน่งประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด)
Asst. Prof. Nongnuch Luangpon
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
nuch26216@hotmail.com

ผศ.ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร
Asst. Prof. Dr. Kunavut Vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.รังสิต
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (การออกกำลังกายและ วิทยาศาสตร์การกีฬา) ม.ขอนแก่น
kvs_28@hotmail.com
ผศ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
Asst. Prof. Dr. Pimonpan Taweekarn vannajak
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ม.ขอนแก่น
vina_pin@hotmail.com
ผศ.ดร.อรชร บุญลา
Asst. Prof. Dr. Orachorn Boonla
วท.บ.เกียตินิยมอันดับ 2 (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
orachorn@go.buu.ac.th
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
Asst. Prof. Sirirat Kiatkulanusorn
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
Ladyingirl@hotmail.com, siriratk@go.buu.ac.th
ผศ.ทัศวิญา พัดเกาะ
Asst. Prof. Tadsawiya Padkao
วท.บ. (กายภาพบำบัด)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
mjz_tad@yahoo.com
ผศ.ภูริชญา วีระศิริรัตน์
Asst. Prof. Phurichaya Werasirirat
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.นเรศวร
วท.ม. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
phurich16@gmail.com
อาจารย์พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต
Mrs. Bhornluck Paepetch Suato
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
bhornluck@go.buu.ac.th
ดร.กุลธิดา กล้ารอด
Dr. Kultida Klarod
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์) ม.ขอนแก่น
Ph.D. (Sport Science)
University of Innsbruck, Austria
kultida@go.buu.ac.th
อ.พรพรหม สุระกุล
Mrs. Pornprom Surakul
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) ม.มหิดล
pornprol@go.buu.ac.th
ดร.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง
Dr. Juntip Namsawang
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.ขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงาม และสุขภาพ) ม.ขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์) ม.ขอนแก่น
juntip@go.buu.ac.th
ดร.ณัฐศุภา อุบลเหนือ
Dr. Nutsupa Ubolnuar
วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
nutsupa.ub@go.buu.ac.th
ดร.พรพิมล เหมือนใจ
Dr. Pornpimol Muanjai
วท.บ. (กายภาพบำบัด) ม.มหิดล
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. Natural Sciences (Biology)
Lithuanian Sports University
pornpimolm@go.buu.ac.th
   
สมสวย ซุ่นไล้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
somsuay@go.buu.ac.th
ขนิษฐานัณ์ สุทธิพงษ์
นักวิชาการศึกษา
khanitthanan.su@go.buu.ac.th
อรสา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
o_ooras@hotmail.com
ปุณณ์ณิษา กุลวงษ์
นักวิทยาศาสตร์
duandood@hotmail.com
นันทกร วีระสุขสกุล
นักวิชาการศึกษา
nunthakorn_v@hotmail.com

ระชา เมืองสุวรรณ์
นักวิทยาศาสตร์
polaris_oily@hotmail.com
ฉัตรชัย โอฬาลึก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chatchaio@go.buu.ac.th
กุลธรา ชื่นศิริ
นักวิชาการพัสดุ
kultarac@gmail.com
พลวัฒน์ จันทร์ผิว
นักวิทยาศาสตร์
phonlawat@go.buu.ac.th
bankpon.ms10@gmail.com

วิราศิณี ศรีจันทร์โท
นักกายภาพบำบัด
swirasinee@gmail.com
นางสาวอลิษา ซุ่นไล้
นักวิชาการเงินและบัญชี
Alisas@go.buu.ac.th

นางสาวจุฑาวรรณ บุตรพหม
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
juthawan.tew@hotmail.com

นางสาวเพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์
นักกายภาพบำบัด
penpitcha_ja@hotmail.com

นายกิตติ มะลิปรีดากุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
kitti.ma@go.buu.ac.th

นายไพรัช อิฐรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
Pairat.it@go.buu.ac.th
Pairat.ittarat@gmail.com
นางสาวศศิประภา สมรศาสตร์
นักกายภาพบาบัด
sasiprapa.sa@go.buu.ac.th
นางสาวสุดารัตน์ บุญพิทักษ์
นักกายภาพบาบัด
sudarat.bo@go.buu.ac.th
สำรวย สดใส
แม่บ้าน