คณะกรรมการประจำคณะ/คณะผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการ
ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
กรรมการประจำคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
รศ. ดร.นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
รศ. ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
กรรมการประจำคณะ ประธานสาขาวิชา
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
ผศ.ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
ประธานสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ผศ. ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
กรรมการประจำคณะ ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ
ผศ. ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
อ.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
กรรมการ
ดร.กุลวรา พูลผล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
 
รองคณบดี
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.กุลวรา พูลผล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
อาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานสาขา
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
ผศ. ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
ประธานสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ผศ. ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์