คณะกรรมการประจำคณะ/คณะผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
กรรมการประจำคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมถ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิทูรย์ ไวยนันท์ ดร.ปรีชา ปิตานนท์ อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
กรรมการ
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยะสติ
ดร.คุณาวุฒฺิ วรรณจักร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อ.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ประธานสาขา
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์