คณะกรรมการประจำคณะ/คณะผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการ
ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
กรรมการประจำคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
รศ. ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
กรรมการประจำคณะ ประธานสาขาวิชา
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
ผศ.ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
ประธานสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ผศ. ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
ประธานสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
กรรมการประจำคณะ ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ
รศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
ดร.ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ
ดร.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง
กรรมการ
ดร.กุลวรา พูลผล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กร
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผศ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รองคณบดี
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.กุลวรา พูลผล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและ
ภาพลักษณ์องค์กร
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ
ผศ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานสาขา
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
ผศ. ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
ประธานสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์
ประธานสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร