คณะกรรมการประจำคณะ/คณะผู้บริหาร

ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
กรรมการประจำคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย
นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
กรรมการประจำคณะ ประธานสาขาวิชา
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
กรรมการประจำคณะ ผู้แทนคณาจารย์เต็มเวลาภายในคณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ดร.อรชร บุญลา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.กุลวรา พูลผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
 
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ดร.กุลวรา พูลผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ
ประธานสาขา
ดร.วิทูร ขาวสุข
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
อาจารย์นงนุช ล่วงพ้น
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์