คณะกรรมการประจำคณะ/คณะผู้บริหาร

ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Asst. Prof. Dr.Marut Tangwattanachuleeporn
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
Dean
Executive Committee
รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
Assoc.Prof.Dr.Suda Suwannapirom
รศ. ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
Assoc.Prof.Dr.Prasert Meeratana
รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
Assoc.Prof.Dr.Usavadee Tuntiwaranuruk
อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
Mr.Virat Karavapitayakul
Committee Members
ดร.วิทูร ขาวสุข
Dr.Witoon Khawsuk
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
Head of Medical Sciences Division
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
Assist. Prof. Sirirat Kiatkulanusorn
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
Head of Physical Therapy Division
ผศ. ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
Asst. Prof. Dr.Narin Changklungmoa
ประธานสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
Head of Anatomical Pathology Division
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
Asst. Prof. Dr.Pornanan Kueakhai
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Head of Medical Technology Division
ผศ.ดร.อลงกต สิงห์โต
Asst. Prof. Dr. Alongkote Singhato
ประธานสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Head of Nutrition and Dietetics Division
รศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
Asst. Prof. Dr. Piyapong Prasertsri
Representative Lecturer
ดร.ชลธิดา ตั้งทรงเจริญ
Dr. Chontida Tangsongcharoen
Representative Lecturer
ดร.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง
Dr. Juntip Namsawang
Representative Lecturer
Board of Administration
ดร.กุลวรา พูลผล
Dr.Kulwara Poolpol
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Administration
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
Dr.Tanapan Siangcham
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กร คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Student Development and Corporate Image
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
Asst. Prof. Nongnuch Luangpon
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Academic Services and Special Affairs
ผศ. ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
Asst. Prof. Dr. Kanokporn Srisucharitpanit
รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Finance and Property
ผศ. พรรณภัทร ปิยะนีรนาท
Asst. Prof. Phannapat Piyaneeranat
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Strategic Plan and Quality Assurance
Secretary
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
Dr.Waranurin Yisarakun
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Academic and Research Affairs
Secretary Assistant
ผศ. ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
Asst. Prof. Dr. Kanokporn Srisucharitpanit
รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Finance and Property
Dean
ผศ. ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
Asst. Prof. Dr.Marut Tangwattanachuleeporn
marutt@go.buu.ac.th

Vice Dean
ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
Dr.Waranurin Yisarakun
waranurin@go.buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Academic and Research Affairs
ดร.กุลวรา พูลผล
Dr.Kulwara Poolpol
kulwara@go.buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Administration
ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม
Dr.Tanapan Siangcham
tanapan@go.buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กร คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Student Development and Corporate Image
ผศ.นงนุช ล่วงพ้น
Asst. Prof. Nongnuch Luangpon
nongnuchl@go.buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Academic Services and Special Affairs
ผศ. ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
Asst. Prof. Dr. Kanokporn Srisucharitpanit
kanokporns@go.buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Finance and Property
ผศ. พรรณภัทร ปิยะนีรนาท
Asst. Prof. Phannapat Piyaneeranat
phannapat@go.buu.ac.th
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
Vice Dean for Strategic Plan and Quality Assurance
Head of Division
ดร.วิทูร ขาวสุข
Dr.Witoon Khawsuk
ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
Head of Medical Sciences Division
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์
Assist. Prof. Sirirat Kiatkulanusorn
ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด
Head of Physical Therapy Division
ผศ. ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ
Asst. Prof. Dr.Narin Changklungmoa
ประธานสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
Head of Anatomical Pathology Division
ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่
Asst. Prof. Dr.Pornanan Kueakhai
ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Head of Medical Technology Division
ผศ.ดร.อลงกต สิงห์โต
Asst. Prof. Dr. Alongkote Singhato
ประธานสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
Head of Nutrition and Dietetics Division