สาส์นคณบดี

   สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครับ บางท่านอาจสงสัยตั้งแต่แรกที่เห็นชื่อ คณะสหเวชศาสตร์ ว่าคืออะไร? เป็นคณะที่สอนและศึกษาเกี่ยวกับอะไร? ปัจจุบัน ไม่ว่าจะไปที่ไหน ๆ มักจะมีผู้สอบถามเช่นนี้เสมอ ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ตอบข้อสงสัยทุกท่านว่า สหเวชศาสตร์ หรือ Allied Health Sciences หรือ Allied Medical Sciences คือ คณะที่รวบรวมศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์และด้านสุขภาพไว้ด้วยกัน เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านการสืบค้นสาเหตุ ปัจจัยและกลไกการก่อโรค การวินิจฉัย การบำบัดรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยและประชากร สหเวชศาสตร์ ประกอบด้วยศาสตร์ที่หลากหลาย อาทิเช่น ชีวเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ วิทยาการสูงอายุ เวชศาสตร์นิวเคลีย รังสีเทคนิค เวชศาสตร์ทางทะเลและอากาศยาน เวชศาสตร์ฟื้นฟู โภชนบำบัด เวชศาสตร์วิกฤต กิจกรรมบำบัด อาชีวเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบริหารธุรกิจสุขภาพ เวชศาสตร์หัวใจและทรวงอก เวชศาสตร์มะเร็ง เวชศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ เวชศาสตร์การระงับความรู้สึก เป็นต้น อนึ่ง บางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้รวมสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ไว้ในคณะสหเวชศาสตร์ด้วย สำหรับในประเทศไทย คณะสหเวชศาสตร์ พัฒนาขึ้นภายหลังสาขาวิชาทั้งสอง ซึ่งได้จัดตั้งเป็นคณะตั้งแต่ยุคแรกของการสาธารณสุขไทย ส่วนศาสตร์ทางสหเวชศาสตร์มากมายที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากศาสตร์เหล่านั้นพัฒนาจากสาขาวิชาในคณะแพทยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นในยุคที่ศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความทันสมัย หลากหลาย และมิได้ผูกขาดอยู่กับคณะแพทยศาสตร์ดังแต่ก่อน จึงเป็นความท้าทายที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะพัฒนาและบูรณาการหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในศาสตร์ด้านปรีคลินิกและคลินิกให้ทันสมัย มีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงได้ตามบริบทที่เปลี่ยนไป ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดบริการสุขภาพหลังการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มการค้าอื่นๆ ตลอดจนเป็นการลดความซ้ำซ้อนของคณะที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น คณะสหเวชศาสตร์ จึงเป็นคณะที่เป็นศูนย์กลางการผลิตกำลังคนสายสนับสนุนทางการแพทย์ออกไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ร่วมกับ ทีมสุขภาพ ทั้งในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐและภาคเอกชน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขื้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดสอน ๖ หลักสูตร คือระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ได้แก่ ชีวเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยากายวิภาค และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๒ หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สำหรับหลักสูตรชีวเวชศาสตร์นั้น เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรกายภาพบำบัด เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๔ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส่วนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีแรก ทั้งนี้ เพื่อเร่งสร้างความเป็นผู้นำทางการศึกษาในศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้สอดคล้องและรองรับสถานะการณ์ทางการศึกษาและการบริการสุขภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลง นำมหาวิทยาลัยบูรพาก้าวสู่สถาบันชั้นนำด้านการพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาที่พร้อมสนองตอบต่อบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แก่นักเรียนในภูมิภาคตะวันออกให้มีโอกาสและมีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายรับนิสิตวิธีรับตรงจากนักเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ในสัดส่วนที่สูงกว่าการรับจากส่วนกลาง และในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนสนใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์จำนวนที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ แต่เราสามารถรองรับได้ในจำนวนจำกัด ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะฯได้หยุดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เนื่องจาก คณะฯได้พัฒนาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของสังคมขึ้นทดแทนแล้ว จุดเด่นของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ คณาจารย์ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์หรือที่เรียกกันว่า วิชาปรีคลินิก ให้แก่กลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี จึงมีความพร้อมสูงสำหรับการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทางสหเวชศาสตร์ นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังเป็นสถาบันแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันออกที่เปิดสอนสาขาวิชาเหล่านี้ จุดเด่นอีกประการหนึ่งของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คือ มีคณาจารย์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลายสาขาวิชา ทำให้สามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดตั้งกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการได้อย่างครบวงจร ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ หลักสูตรเชิงบูรณาการใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน และตลาดวิชาการ จะถูกสร้างออกมาให้นักเรียนหรือบุตรหลานของท่านได้มีทางเลือกเข้าศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ ผลงานวิจัยบูรณาการเชิงประยุกต์และตอบโจทย์ท้องถิ่นของคณะฯจะผลิตออกมาและนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมมากขึ้น เป็นลำดับ มีหลายสิ่งหลายประการที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักและต้องเร่งพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐาน แต่ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งขณะนี้ คณะฯได้ลงนามความร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลและสถาบันภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง และ Karolinska Institue, Stokholm, Sweeden. โดยจะมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะสหเวชศาสตร์ มีแผนการเจรจาความร่วมมือกับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อรับหรือแลกเปลี่ยนนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของคณะฯ ตลอดจนแผนการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อขยายการรับหรือแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระดับสากล สิ่งนี้จะช่วยผลักดันให้คณะฯ สามารถพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนิสิตสู่ระดับมาตรฐานสากลได้ในระยะเวลาอันสั้น ในนามของบุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของคณะ ฯ เชิญท่านหาความรู้เกี่ยวกับคณะฯที่ท่านต้องการได้ตามอัธยาศัย หากท่านต้องการข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะประการใด ต่อ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โปรดอย่าได้กังวลหรือเกรงใจที่จะติดต่อกับเรา ตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซด์ของคณะฯ หรือติดต่อโดยตรงถึงคณบดี ที่ 038-393267 หรือ 038-103164 หรือทาง อี-เมล์ g3936465@yahoo.com

ด้วยความปรารถนาดี
ประเสริฐ มีรัตน์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา