พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
“แหล่งภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แห่งภูมิภาค”
(Wisdom of Health Sciences of the Region)
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นที่ต้องการของสังคม
2. เป็นองค์กรวิชาการและการวิจัยเชิงบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชน มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
4. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

5. เป็นองค์กรส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

ค่านิยมองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  HARMONY : หนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย
ตัวอักษรย่อ  
  H=Happiness มีความสุข
  A=Amity มิตรภาพ
  R=Responsibility ความรับผิดชอบ
  M=Mission พันธกิจร่วมกัน
  O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว
  N=Noble ความมีศีลธรรม
  Y=Yield

ให้ผลผลิตสูง