พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งมีความโดดเด่นด้านศาสตร์ผู้สูงอายุ
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีความโดดเด่นด้านศาสตร์ผู้สูงอายุและเป็นที่ต้องการของสังคม
2. เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นทางวิชาการและการวิจัยเชิงบูรณาการ
3. เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ชุมชน มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
4. ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา

ค่านิยมองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

HARMONY : หนึ่งเดียวท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย
ตัวอักษรย่อ
H=Healthy สุขภาพดี
A=Ability ความสามารถ
R=Responsibility ความรับผิดชอบ
M=Mission พันธกิจร่วมกัน
O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียว
N=Noble ความมีศีลธรรม
Y=Yield

ให้ผลผลิตสูง