เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1. ติดต่อผ่านประชาสัมพันธ์ 0 3810 2222

2. ติดต่อโดยตรงจากภายนอก 03810 ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 ตัว

3. สำนักงานคณบดี โทร 0 3810 3168 โทรสาร 0 3839 3497

4. คลินิกกายภาพบำบัด โทร. 0 3839 3267

คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์

โทร. 3164

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร

โทร. 3167, 3168

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ

โทร. 2614

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน

โทร. 2613

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อ.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์

โทร. 3168

ประธานสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

อ.ดร.วิทูร ขาวสุข

โทร. 3167

ประธานสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส

โทร. 3163

ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด

อ.กฤติกา หงษ์โต

โทร. 3163

สำนักงานจัดการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ผศ.วิโรจน์ มิตรานนท์

โทร. 3167

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน

โทร 3168

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์

โทร. 3164

อ.ดร.จิรัฏฐ์ บุญมามีพูล

โทร. 3167

อ.ดร.วิทูร ขาวสุข

โทร. 3167

ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข

โทร. 3167

อ.จิรสุดา นาคเอี่ยม

โทร. 3167

ผศ.ดร.ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์

โทร. 3167

ผศ.ดร.ปริญญาพร หนูอุไร

โทร. 3167, 3168

 

อ.ดร.เพชรัตน์ พานทอง

โทร. 3168

กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

รศ.ดร.กรรณิการ์ วงศ์ดี

โทร. 3166

อ.ดร.วรานุรินทร์ ยิสารคุณ

โทร. 2614

อ.ดร.นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ

โทร. 3169

กลุ่มวิชาสรีรวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ผศ.ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์

โทร. 3166

ผศ.ดร.จันทรวรรณ แสงแข

โทร. 3166

ผศ.กนกนุช นรวรธรรม

โทร. 3166

รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น

โทร. 3166

อ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี

โทร. 3166

อ.ปองรุ้ง จันทรเจริญ

(ลาศึกษาต่อ)

กลุ่มวิชาโภชนบำบัด สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

อ.อลงกต สิงห์โต

โทร. 3169

อ.อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล

โทร. 3175

อ.นริศา เรื่องศรี

โทร. 3175

กลุ่มวิชาชีวเคมี สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

อ.ดร.กาญจนา วิทยาคม

โทร. 3175

อ.ดร.กฤษฎาณชลี กาญจนศรี

โทร. 3175

กลุ่มวิชาปรสิตวิทยา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

อ.ชฎาพร นุชจังหรีด

โทร.3175

กลุ่มวิชาจุลชีวปรสิตวิทยาทางการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส

โทร. 3163

ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร

โทร. 3169

ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ

โทร. 3163

ผศ.ดร.พรอนันต์ เกื้อไข่

โทร. 3169

อ.ดร.กุลวรา พูลผล

โทร. 3169

อ.ดร.ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย

โทร. 3167

อ.ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน

โทร. 2613

อ.ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช

โทร. 3169

อ.ดร.พลาธิป ชูท้วม

โทร. 3175

กลุ่มวิชาโลหิตวิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อ.ดร.สานิตา สิงห์สนั่น

โทร. 3163

กลุ่มวิชาธนาคารเลือด สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อ.ดร.จิราพร จรอนันต์

โทร. 3166

สาขาวิชากายภาพบำบัด

อ.กฤติกา หงษ์โต

โทร. 3163

อ.ทัศวิญา พัดเกาะ

โทร. 3169

อ.ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์

โทร. 3168

อ.ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร

โทร. 3169

อ.ดร.คุณาวุฒิ วรรณจักร

โทร. 3169

อ.ภูริชญา วีระศิริรัตน์

โทร. 3163

อ.นงนุช ล่วงพ้น

โทร. 3163

อ.ดร.อรชร บุญลา

โทร. 3175

อ.พรลักษณ์ แพเพชร์

โทร. 3163

อ.อุทิตย์ รุ่งสวัสดิ์

โทร. 3175

อ.ศิครินทร์ นามคำ

โทร. 3175

อ.ดร.กุลธิดา กล้ารอด

โทร. 3168

อ.พรพรหม สุระกุล

(ลาศึกษาต่อ)

อ.จันทร์ทิพย์ นามสว่าง

(ลาศึกษาต่อ)

อ.พรพิมล เหมือนใจ

(ลาศึกษาต่อ)

สำนักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณสมสวย ซุ่นไล้

โทร. 3168

คุณฉัตรชัย โอฬาลึก

โทร. 3168

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณอลิษา ซุ่นไล้

โทร. 3168

นักวิชาการพัสดุ

คุณกุลธรา ชื่นศิริ

โทร. 3168

นักวิชาการศึกษา

คุณอรสา แก้วมณี

โทร. 2614

คุณนันทกร วีระสุขสกุล

โทร. 2614

คุณจิดาภา สุทธิพงษ์

โทร. 2613

นักวิทยาศาสตร์

คุณระชา เมืองสุวรรณ์

โทร. 3174

คุณพลวัฒน์ จันทร์ผิว

โทร. 3174

คุณปุณณ์ณิษา กุลวงษ์

โทร. 3174

คุณเอกชัย คงคาเดือด

โทร. 3174

นักกายภาพบำบัด

คุณวิราศิณี ศรีจันทร์โท

โทร. 3174

คุณเพ็ญพิชชา  แก้วมุณีวงศ์

โทร. 3188

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

คุณจุฑาวรรณ บุตรพรม

โทร. 3188