อาจารย์สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์

        เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เรียนเชิญให้อาจารย์นริศา เรืองศรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รังสิมา ดรุณพันธ์ อาจารย์สาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่3 โดยเป็นการสัมมนาหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โครงการ GIFTED ในการนี้ทางคณาจารย์ได้มีการนำเสนอหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราได้ทำความรู้จักกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามากยิ่งขึ้นอีกด้วย