โครงการแนะแนวการเลือกวิชาเอกเลือก หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

   เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ได้มีการจัดโครงการแนะแนวการเลือกวิชาเอกเลือก หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โดยมีนิสิตสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมฟังการแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกวิชาเอกเลือก และแนวทางในการประกอบอาชีพ จากศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ และชีวเวชศาสตร์ เอกเลือกวิจัย และโภชนบำบัด พร้อมด้วยประธานหลักสูตร ดร. วิทูร ขาวสุข และ ผศ. ดร. ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข จากนั้นมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นกันเอง ซึ่งทางคณะสหเวชศาสตร์ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพแก่รุ่นน้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิตในการเลือกวิชาเอกเลือก และการประกอบอาชีพในอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี