ในโครงการสหเวชฯสัญจรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะสหเวชศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์จิรสุดา นาคเอี่ยม, ดร.พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร, ดร.จิราพร จรอนันต์, อาจารย์นริศา เรืองศรี, ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม และนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ในโครงการสหเวชฯสัญจรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรชีวเวชศาสตร์, กายภาพบำบัด, เทคนิคการแพทย์, พยาธิวิทยากายวิภาค และโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ให้กับนักเรียนมัธยามศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และทางคณะสหเวชศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ โกศล ดาราพิสุทธิ์ และอาจารย์รติ ตันติราพันธ์ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี