ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เรื่องเล่าชาวสหเวช : จุดประกายสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx “

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เรื่องเล่าชาวสหเวช : จุดประกายสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx ” ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา