อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้นำเสนอผลงาน best practices

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้นำเสนอผลงาน best practices เรื่อง ”การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ” ในกิจกรรมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารหอธำรง บัวศรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ทางคณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ