คณะสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์นงนุช ล่วงพ้น ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ส่งผลงาน best practices

  คณะสหเวชศาสตร์ โดยอาจารย์นงนุช ล่วงพ้น ประธานสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ส่งผลงาน best practices จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่องการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ และ

2. การจัดการเรียนการสอนด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่เป็นเลิศทางด้านกายภาพบำบัด
เข้าร่วมในกิจกรรมงานวันประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561
ณ ชั้น 2 อาคารหอธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ”
ได้รับการพิจารณา จากงานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ให้ร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี 
ทางคณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ