ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาพร หนูอุไร ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx จากการประเมินฯ ส่วนงานนำร่อง พร้อมด้วย ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ คณะโลจิสติกส์, ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ คณะดนตรีและการแสดง, ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเสวนาร่วมกับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา คณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ในงานวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2018