นักเรียนโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง เข้าร่วมฟังการแนะแนวหลักสูตร และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน แกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง  จำนวน 180 คน ได้ เข้าร่วมฟังการแนะแนวหลักสูตร และศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ท่านคณบดี ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณะผู้บริหาร ดร. วรานุรินทร์ ยิสารคุณ ดร. ทิษฏยา เสมาเงิน
ดร. กุลวรา พูลผล พร้อมด้วยประธานหลักสูตร ดร. วิทูร ขาวสุข ผศ.ดร. นิรมล ธรรมวิริยสติ อาจารย์ นงนุช ล่วงพ้น และอาจารย์อลงกต สิงห์โต ให้คำแนะแนวทางการศึกษาต่อใน
หลักสูตรต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์
จากนั้นคณะนักเรียนได้เข้าชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมี ดร. วิทูร ขาวสุข อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร. ปริญญาพร หนูอุไร ผศ.ดร. ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ดร. เพชรัตน์ พานทอง ดร. ธนพรรณ  เสียงแจ่ม นางสาวระชา เมืองสุวรรณ์ และนางอรสา แก้วมณี เป็นวิทยากรบรรยายและประสานงานการ ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกาย
ของมนุษย์ และมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอก
เป็นอย่างยิ่ง