นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 109 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่
ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร. วิทูร ขาวสุข อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร. ปริญญาพร หนูอุไร ดร. เพชรัตน์ พานทอง ดร. ธนพรรณ  เสียงแจ่ม
นางสาวรชา เมืองสุวรรณ์ และนางอรสา แก้วมณี 
เป็นวิทยากรบรรยายและประสานงานการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ และมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรม
ดังกล่าว ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างยิ่ง