คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ

   คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automatic External Defibrillator : AED) ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS106)