คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

    เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2561 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกาย
เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ฌาปนสถานวัดบางเป้ง
ต.แสนสุข  อ.เมือง จ.ชลบุรี
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ก่อนและหลังจากการศึกษา รวมถึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการมีความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้แก่นิสิต อีกทั้งยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ นิสิต เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยบูรพา และญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งเป็นการประการเกียรติคุณของท่านผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (ท่านอาจารย์ใหญ่) ให้ประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป
ลิงค์รูปภาพเพิ่มเติม