คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 – 12:30 น. คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการ “วิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566” ณ ห้องประชุมสหเวชร่วมใจ (MS 106) อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์แผนฯ ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี