คณะกรรมการประจำหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงและฟังผลการประเมินหลักสูตร

   เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 รศ.พิริยา ศุภศรี และ อ.ทัศวิญา  พัดเกาะ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ที่ห้องประชุม MS106 คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ เข้าร่วมชี้แจงและฟังผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินของหลักสูตรฯ คือ ระดับ 4