อาจารย์อลงกต สิงห์โต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  อาจารย์อลงกต สิงห์โต อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น หมวดวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) วิจัย ครั้งที่ 12 “Research and Innovation for Quality of Life Improvement”  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมยูเพลส  จังหวัดอุบลราชธานี