นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่

 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 26 คน จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม ผศ.ดร. ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข และ ดร. ธนพรรณ เสียงแจ่ม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ และมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้กับคณะนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง