อาจารย์และนิสิตสาขาโภชนบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานโภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 6

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์อลงกต สิงห์โต อาจารย์อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล และอาจารย์นริศา เรืองศรี พร้อมด้วยนิสิตสาขาโภชนบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมงานโภชนสัมพันธ์ครั้งที่ 6 โดยในปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ และมีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการ การกำหนดอาหารเข้าร่วมอีก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย กล่าวคือ การนำเสนองานวิจัยรูปแบบปากเปล่าของนายวชิรวิทย์ บุญบูชาไชย นางสาวพรปวีณ์ อนันตศิริจินดา และนางสาวสุภัทรา แซ่อึ๊ง เรื่อง การพัฒนาตำรับพุดดิ้งนมถั่วเหลืองสูตรโปรตีนสูงโดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาในช่องปาก ภายใต้การนำของอาจารย์อลงกต สิงห์โต อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย การนำเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์จำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมโต้วาทีกับนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายนฤดล จำปาทอง นายติณณภพ ยิ่งแสงตระกูล และนางสาวพรณดล จิตตสุโภ “เรื่อง ห้ามโฆษณานมผง รณรงค์กินนมแม่ แก้ปัญหาสุขภาพได้”