คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ UAD-202 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงานและศึกษาต่อ ในด้านบุคลิกภาพ การเขียน Resume อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตและคณาจารย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี