นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยองเข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 58 คน โดยการดูแลของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี อาจารย์จิรสุดา  นาคเอี่ยม  ผศ.ดร. ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ดร. เพชรัตน์ พานทอง ดร. ธนพรรณ  เสียงแจ่ม นางสาวรชา เมืองสุวรรณ์ และนางอรสา แก้วมณีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายของมนุษย์ และมีการตอบข้อซักถามช่วงท้ายกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคณะสหเวชศาสตร์มีความยินดีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างยิ่ง